Waraga ya
Yühanna ya Dhidha ya
Tafaꞌda tumma
Yühanna ya tafïïnï ya arigiri waraga ya unggu co kadu ma kaniisa niini ka asaasa eege no afa meene kada laala tiya iini kungngo. Iꞌi uuꞌbu eege ka nanggeedi aꞌda kaneene ka unggodho nja Masala nja Yasu Almasiihi. Iꞌi ümmünü Yasu aꞌda tumma ma tefe ka ꞌdï ya aganeene nja Pupa jiddi ma ꞌbilli ööꞌdö ka ꞌbüdhülü kada ömöꞌdï. Agadünügü eema ma katalaana tanno oroko no, na alaana aꞌda Yasu taalo Almasiihi. Yühanna anangnga tumma a kadu ma kaniisa aꞌda iꞌi ka eyi tiya iini aganeene nja Yasu, yungngo iini ka tussu dhorro aꞌda Yasu aga ömöꞌdï ma timinꞌda ada ꞌBiiꞌbala ma Masala. Iꞌi ya adirina eema eene kada kadu ma kaniisa aꞌda kasaasa Masala ꞌbucca kungngo kasaasa ajeene dhadha. Iꞌi afünügü eege koꞌdo amang kene tütü ka tïndhïgï tanno eene ara Uugaara Yasu ka ööꞌdö afeꞌde.
1
Tumma ma tefe ka ꞌdï
Ungngo karigiri ada aaga waraga ya co aaga a tumma ma tefe ka ꞌdï tanno aganna kide ka dhidha ma eema nyeꞌdꞌde no. Kaföönyö ungngo, ungngo tadïnö kide ana laala ma ïïye tiya ïïdï kadïnö inggide, ungngo iisine nïïdï kagümmü iꞌi ka oona, yungngo ïïdï ka teema iini aꞌda tumma ma tefe ka ꞌdï. Ka tefe ka ꞌdï taꞌbilli miini no ka tatele oona, ungngo tasala eege. Yungngo ïïdï ka teema iini, ungngo kungngo kadünügü tumma ma tefe ka ꞌdï taꞌbilli na aganeene nja Pupa kassa ka tele oona ungngo no. Yïïdï ka taföönyö a tiya yïïdï ka tadïnö kide ya kadadünügü ungngo co aaga afeꞌde, amang kada tagusu oona ka taneene tanno ïïdï nja Pupa nja ꞌBiiꞌbala tiya oono Yasu Almasiihi. Ungngo karigiri adaga ka eema ya co aaga amang ka dhodho tanno aja tatïïmö.
Masala a töyeene
Tumma nïïdï ka taföönyö ka Yasu no, eege kamiini kïdï ka tadünügü aaga aꞌda Masala ma töyeene a talüllü titaalo kono. Aminna, kaja ka takiki aꞌda kagosso angnga ka taneene nja Masala angnga saga tagala ka takütü ka tanna ka talüllü ya, ara angnga taga kadu tanno korokoro no nitaalo naneene taneene ma timinꞌda. Illi kaja ka taganna ka töyeene afa moono ka tanna ka töyeene kungngo, angnga taganeene kaꞌdügüllü angnga tafaana ka oona, erïïdö ya ꞌBiiꞌbala tiya oono Yasu Almasiihi tagunu tatoroko kaja ka oona.
A kaja ka tiki aꞌda taalo angnga koroko, angnga tïïsïnï nanggeyi naaja a timinꞌda titaalo kaja ka oona. A kaja ka tamma aꞌda angnga koroko angnga tatiraana dhorro ka Masala kidha, Masala ma dhorro mo madho ka fïïnï mara tamma kaja magala angnga ka oona madho angnga ka fïïnï. 10 A kaja ka tiki aꞌda taalo angnga kagalinggo tatoroko ya, ara angnga tanangnga Masala ka takorokoro a tumma noono taalo ka tanna kaja.