3
Uuru na Uugaara
Waraga ökönö yungngo eede ka rigiri ada aaga kateefe ma aꞌa, neede ka asaasa eege no, nadirina eema aaga kide amang kede tafaꞌda aaga ka nanggüüdü na insili no. Amang kada tagïïgï tumma na naganeꞌbi tanno insili no nja tanno kadafïïnï tanno ada kada tirina aaga ma tumma tanno Tatoolona nja Uugaara tiya aja.
Ka dhidha aaga kama tussu aꞌda ka naguuru tanno eere no, kadu ökönö kinggide kara sa kööꞌdö kamidhi aaga kuurna ka eema ma tatoroko yeene keere. Eege kara tiki aꞌda, “Ara ‘töꞌdö’ assa kïïye? Kafaafa ma angnga kaaya eema nyeꞌdꞌde tütü ka taneene jiddi ma Masala ka tarüꞌbü ꞌbüdhülü.” Eege kussu tumma no, kassa kanu kide ma Masala ka tarüꞌbü ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü a ꞌbïïdï ndama ꞌbïïdï a tumma ma nïïnö tanno oono. A ꞌbïïdï tiya miini ya afeꞌde ka anangnga ꞌbüdhülü ma ꞌbilli kaꞌduuru ꞌbïïdï kaaya. Lakiini ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü ma ꞌbïtïngngö kütü matara co ka ïssï a tumma ma Masala ka eyi tiya oono ma tïndhïgï uuru ma Masala kara tapusu kadu no taalo kussu tumma noono kaaya.
Nïïmö inggide eede ka asaasa aaga aꞌda aaga tafa tüürü miini kateefe ma aꞌa, uuru ka unggodho ka Uugaara kafeene nja nagürüünü alif, alif ürüünü ka Uugaara kafeene afa uuru ka unggodho. A nïïmö ya Uugaara ka tiki ya taalo mara tafa kide afa ma kadu töccö kadeema, tadoono kuꞌbu noono. Lakiini midhi oona kuꞌbu mïndhïgï aaga kudumma oono taalo masaasa aꞌda kadu taaya, lakiini aꞌda a kadu taadha ka tatoroko nyeꞌdꞌde kungngo.
10 Lakiini uuru na Uugaara kara töꞌdö afa ma tanyooro kungngo. Ara ꞌdotomboꞌdo saga titaalo ka uuru tanno miini no a tabaana ma tomboꞌdo a ꞌbuugu tatumuli ana ïssï, a ꞌbüdhülü nja eema tiya kide ya nyeꞌdꞌde ara tamanyaga.
11 Üürü eema nyeꞌdꞌde ara tagaꞌdadene afa ma tiya kungngo, ara aaga ta kadu tanno afaanya no? Aaga aneene taneene ma tinsili nja taneene ma Masala. 12 Afa maada ka tïndhïgï uuru ma Masala kungngo, aaga kardha kuꞌbu aaga tanangnga oogo ka ööꞌdö areere, uuru ma ꞌdotomboꞌdo kara tatinyogo ka tanggaꞌda, a eema ya ka ꞌdotomboꞌdo ya tatumuli a taguꞌdaana. 13 Lakiini kada kïndhïgï afa ma tiya Masala ka takiki ya, ꞌdotomboꞌdo tanno issi no nja ꞌbüdhülü tiya issi ya ara ta ꞌdï ma kadu tanno aꞌdiila no.
14 Aaga kardha kuꞌbu kateefe ma aꞌa, aaga tïndhïgï uuru no miini no a Masala töꞌdö maduna aaga ka taꞌdiila aꞌda taalo a nïïmö ya toroko nja hetti kada kidha moono.
15 Aaga ïïrï tidhi oona kuꞌbu na Uugaara ma tafïïnï ma toolonadene iini afa ma tiya örre ma angnga tataꞌdiila yaaja Bölis ka tarigiri ada aaga ya kungngo, a Masala ka anangnga taꞌdara nja tussu eema iini. 16 Afa ma tiya ungngo ka nawaraga tanno iini nyeꞌdꞌde no, taalo kussu adene a kadu no nagaaga kabaana ka rïïfö iini afa ma tiya ka tagalinggo a türeene ma kasorne tanno insili no ma taama nanggeyi neene.
17 Nggeege kateefe ma aꞌa, kadirina ungngo tumma no aaga aꞌda aaga tadïnö koꞌdo, amang kada tafa turuna tatoroko ma kadu tanno taalo kussu serïye no. Aaga tamma ka ꞌbuugu tiya ada ya aꞌdiila ya. 18 Lakiini aaga inggiridene ka türü nja tussu eema ma Uugaara nja tatoolona tiya aja Yasu Almasiihi ya ana tïdhïndhï ꞌbïtïngngö nja taꞌbilli. Amiin.