2
Katalaana na korokoro no nja taama tanno eene
(Yahüüsa 1.4–13)
Lakiini naganeꞌbi na korokoro no ka takabbü ꞌdala ka kadu ka söödö ꞌbilli ya, a ꞌbïtïngngö ara katalaana na korokoro no sa kabbü ꞌdala kalaana kadu ka eema ma taama kadu, kaꞌdüsünü Uugaara ya ana türü ya ya oolona eege ya kara töꞌdö ana inde ka eyi tiya eene areere. A kadu kadhabbu kara tuurna ka tatoroko tanno eene no keere ka anangnga kadu ka tamidhi fïïnï ya ma timinꞌda. Ka tallogo tanno eene kadaana aaga kalama ana eema ma elle tiya eene kööꞌdö iini ndama nanggüüdü tanno eene, tümmü adene neene killi taalo kara titaalo nja inde tanno eene taalo arigide.
Taalo Masala mana ꞌbangnga ma kadhangga tanno agüünï tamꞌbaga no, madhifigi eege co koolo ma inde kadimiꞌdidene ana nakilli ka ꞌbuugu tiya lüllü ya ara uuru ma Masala kara kïndhïgï tahükümüdene. Taalo Masala mana ꞌbangnga ma kadu ma ꞌbilli, lakiini möꞌdö a faaya a kadu tanno oroko no masa kafa ka kadu ka ïïdümmü kafünü eera nja Nööh tiya ageema tumma ma Masala ya. 2.5 Takwiin 6.1—7.24 A Masala mümmü naanya ma Sadöma nja Amuura midhi manangnga eege kada füꞌdö amang ka kadu tanno anu ka Masala no kara töꞌdö kene keere no tussu iini. 2.6 Takwiin 19.24 Moolona Luut ya adho ka fïïnï ya, agadhügürü nja kadu ma temelö ka fïïnï tiya kadu tanno oroko no na asilli eema no. 2.7 Takwiin 19.1–16 Ömöꞌdï ya miini, ya adho ka fïïnï ya ada kaneene nja eene ꞌbucca adïnö aföönyö atoodo ka eema ma tatoroko tiya eene adïnö kide a naguuru a tuuꞌda niini tagu iꞌi, kudumma iini ka aꞌdiila. Nggeege Uugaara ara tussu ka toolona kadu niini na ꞌdiila no ka dhügürü tiya eene ara kafa ka kadu tanno oroko no ka uuru ma tapusu adene nja tahükümü. 10 Afa kadu no uurna tallogo ma tuuꞌda na nyoro kamidhi tauugaara na Masala. Eema ma oroko ya na ꞌdinigi oona neene cooꞌdo no, taalo riꞌba kagu eege ma tamidhi eema ma ꞌdotomboꞌdo ya ïdhïndhï ya. 11 Salla kadhangga na agiiꞌbi eege a türü no, taalo kümmü eege kamidhi eege kidha ma Uugaara. 12 Lakiini kadu no miini no kafeene nja eema ma erïïdö tiya taalo kussu eema ya ageenedene ma tatorodene ma take, kamidhi eema yeene ka titaalo kussu ya. Meene kara tagirinadene.
13 Eege kassa amana faana ma tadhügürü kuꞌbu, ma tinꞌdi ma eema tiya eene ka talinggo ya. Taneene ma tadhodho neene ma tümmü oona neene ka eema ma tatoroko ka töyeene ma uuru ka teene. Eege ka eema ma modolo, kene kara temmi nja aaga ma tagu eema ma taanyara kadhodho kïïsïnï aaga. 14 Laala ma ïïye yeene adigine a temelö taalo küüsü ka tatoroko, kiisini kadu na agiꞌdi no, nanggeedi neene kakalaadene ka tallogo ma eema, eege ka laala ma linggi. 15 Kaadha ka fïïnï tiya dhidho ya kaama kuurna fïïnï ya Balam ꞌbiiꞌbala ya Baür keere ya asaasa faana ma eema tiya toroko ya. 16 Lakiini aduna teeladene ka tatoroko tanno iini, ka kisine kada nïïmö ma erïïdö talneege a tumma afa ömöꞌdï agirnaana ka neꞌbi aadha ka taaꞌbaga tanno iini.
17 Kadu na miini no kafeene nja nduguli tanno ꞌbïïdï ka titaalo kide no nja tülüügü tanno tanya ka tïïsö iini no, yungngo Masala ka takindinaana ꞌbuugu ya sïgïïrï ya eene kuꞌbu ka talüllü na dhiiri no. 18 Kindiri eema ma taaꞌbaga ünꞌdügüngngö, ma tïïsïnï kadu a temelö ma tuuꞌda eege kïïsïnï kadu na kete karünö ka kadu tanno anna ka tatoroko no. 19 Kiki eene aꞌda kafa ta kasaga aꞌda ka nanggeyi tanno eene ka kasaga ma tiya agaꞌda eege ya, kudumma a nïïmö tiya agiiꞌbi ömöꞌdï ya, ara ömöꞌdï tadasaga tiya iini. 20 Lakiini kadu no koolonadene ka tatoroko ma eema ma ꞌbüdhülü no, aꞌda kandussu tatoolona yaaja Yasu Almasiihi kassa ka tapadaga ka linggo ma tamꞌbaga afeꞌde, ïkïrï kanda toroko dhindho ka tiiꞌbi yeene ka dhidha ya. 21 Kama taalo ka tagussu fïïnï ya aꞌdiila ya, kassa ka tafada kapadaga oona keere ka tumma tanno insili no kümmününja eene no. 22 A tafeene ma tumma no ka timinꞌda, “Tiira apadaga ka toofo tanno niini,” 2.22 Tafeene ma tumma 26.11 “A küdürü ma kadu ka tagala oogo ka oona mo, masa ka tapadaga kaꞌbuna oona ka ndinco.”

2:5 2.5 Takwiin 6.1—7.24

2:6 2.6 Takwiin 19.24

2:7 2.7 Takwiin 19.1–16

2:22 2.22 Tafeene ma tumma 26.11