Waraga ya
Bütrüs ya eera ya
Tafaꞌda tumma
Bütrüs ya tafïïnï ya arigiri waraga ya unggu co kadu ma kaniisa ka naguuru tanno iini ka tussu aꞌda asa iꞌi takete ka tiididene asala kide no. Iꞌi asaasa kadu ma kaniisa aꞌda kaneene ka fïïnï tiya aꞌdiila ka Masala ka oona ꞌbucca kungngo. Eema nja eene aꞌda kafa tanu ka talaana ma Masala nja Yasu Almasiihi yeene ka ꞌduga kini nja kadu könö na kaneene nja Yasu. Iꞌi adirina tumma eene ma katalaana tanno korokoro na icci ka kaniisa no. Katalaana na korokoro no kaꞌbunu kadu ma kaniisa kataneene ka fïïnï tiya atoroko ya, kiki aꞌda Almasiihi taalo ara tafada. Bütrüs iki aꞌda Almasiihi ara tafada timinꞌda, a Masala tagaꞌda eema ya arüꞌbü adene ꞌbïtïngngö ya, magere eema könö kööye meene kita tatoroko kara titaalo kide kita. Bütrüs uuꞌbu eege ka nanggeedi aꞌda kütü ka tinggiridene ka türü nja tussu eema ma Uugaara tiya aja Yasu.
1
Waraga öꞌdö ndama Samaan Bütrüs, tasaga ya Yasu Almasiihi nja tafïïnï tiya iini, nunggu co kadu tanno kaluna toolonadene ana eere ma Masala nja tatoolona tiya aja Yasu Almasiihi, a tamma tanno aguꞌdaana afa ma tamma tanno aja no kungngo. Fa ka türü nja taꞌdiila kada tanno ada kadhabbu a tussu ma Masala nja Uugaara tiya aja Yasu.
Tümmüneene na Masala nja tesse dhorro
Masala manangnga türü ma tauugaara tanno oono manangnga eema ma tefe ka ꞌdï angnga nja tanna taneene ma Masala a türü ma tussu eema tanno aja ka tagümmünü angnga a tïdhïndhï tanno oono nja taꞌdiila. Nggeege oogo manangnga eema ya aguꞌdaana ka tïdhïndhï yoono ka tiki ya amang kada taadha ka eema ma ꞌbüdhülü tiya toroko ya, aaga tosso ka taneene ma Masala.
Nggeege ya aaga kardha kuꞌbu amang kada tagusu taꞌdiila ka tamma tanno ada, nja aaga tagusu tussu eema ka taꞌdiila, aaga tagusu tafa ka oona ka tussu eema, nja ada ka tagusu tidhi oona kuꞌbu ka tafa oona ka oona, aaga tagusu tümmü eedi ma Masala ka tidhi oona kuꞌbu, nja ada aaga tagusu tanagöre tanno ada ka tümmü eedi ma Masala, nja tagusu tasaasa ka tanagöre tanno ada. Üürü eema ya aꞌdiila ya ungngo ada adhabbu, anangnga aaga kadalinggo dhorro aaga töꞌdö keere a tussu eema ma Yasu Almasiihi Uugaara yaaja. Lakiini üürü ömöꞌdï ya eema tiya ka titaalo kini ya, iꞌi asoro taalo iji ꞌbuugu üürü miini ka tatanggala ka eema ma tatoroko tanno iini na illi no.
10 Nggeege aaga kardha kuꞌbu aaga tanaana ïïye ka Masala ka tagümmünü aaga, magesse aaga. Kada kara talinggo nggeege ya, taalo aaga kara taꞌdïnggö ꞌdo, 11 nggeege ya ïnye ka tafaꞌda nja aaga kadhüföölö maada kara co ka tauugaara turi, tauugaara no Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi tatoolona yaaja.
Tumma ma taneꞌbi ka sorne
12 Iꞌi yungngo eede kara tadünügü tumma aaga ma eema tiya aꞌda killi aaga ka tagussu iini aaga tütü ka tumma ma tatiminꞌda tanno kada no. 13 Nussu aꞌa aꞌda tumma dhorro eege kamiini, nïkïrï aꞌa ka asaasa tanangnga tumma no ada ka nanggüüdü aꞌda naleefe aꞌa ka ꞌdï ka tuuꞌda. 14 Kudumma eede nussu ara aꞌa tinyi tuuꞌda no kuꞌbu kete kungngo afa ma Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ka tirina aꞌa nataföönyö kungngo. 15 Ara aꞌa takardha kuꞌbu amang kada tagïïgï eema ya ꞌbucca kede kara teyi.
16 Taalo ungngo kasi ka eema ma elle ma korokoro ma taꞌdara ünꞌdügüngngö kadirina ungngo tumma ma türü tanno Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi nja töꞌdö tanno iini, kudumma ïïdï ka tadïnö ka tïdhïndhï tanno iini. 17 Kaganna ungngo kide ka uuru tanno kini ka tamana taꞌdiila nja tïdhïndhï nja Masala ma Pupa mo, a tumma kööꞌdö kini ndama Masala tammo ïdhïndhï mo kiki, “ꞌBiiꞌbala yeede ka asaasa iꞌi ya yungngo eede ka tamma kini.” 1.17 Matta 17.5; Murkus 9.7; Lüüka 9.35 18 Kaföönyö ungngo tumma no kööꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo aꞌda kaganna ungngo ka ꞌdikinya tammo insili mo.
19 Ungngo takogoona ma tümmü tumma na naganeꞌbi dhorro, aaga ꞌbïtïngngö ya agüünï dhorro ma tanaana ïïye kide, kudumma iini ka afeene nja lamba tammo öyeene ka ꞌbuugu tiya alüllü ya, ara taka ka taadha a ndalfoore ma taka töyeene ada kada ka nanggeedi. 20 Amang kada tussu tadhorro aꞌda taalo ömöꞌdï ma tasaana tumma ma taneꞌbi kuꞌbu ndama üüdü tiya iini. 21 Kudumma tumma ma taneꞌbi taalo kööꞌdö ndama tasaasa ma eedi ma ömöꞌdï, lakiini Koronggore ya Insili ya anangnga kadu ökönö ka teema tumma na Masala.

1:17 1.17 Matta 17.5; Murkus 9.7; Lüüka 9.35