5
Kadïïfï nja kadïmöögö
A kadïïfï naada ka söödö no, neema aꞌa nja eene kada tïïfï afa eege ya adïnö ka dhügürü tiya Almasiihi, ömöꞌdï ya ara tosso ka tïdhïndhï tanno ara töꞌdö no. Aaga kuri a kiꞌbiini tanno Masala naada kaafa kene no ndama eyi tiya ada taalo aaga kaꞌbununja kide afa ma Masala ka asaasa aaga kadalinggo kungngo taalo ma tallogo ma gürüüsï, lakiini tasaasa linggo. Aaga fa tüünï ada kadu naada kafa kene no kuꞌbu. Lakiini aaga alaala eege ka fïïnï tiya aꞌdiila ya. Ka uuru ma Uugaara ma katasaana kara töꞌdö, ara aaga taꞌduga talïngnge ma ndalembö ma tïdhïndhï, ya taalo ara toorodo ya.
Aaga na kadïmöögö no afeꞌde, aaga aföönyö tumma na kadïïfï, aaga kïrnï enꞌdi ma tiicolo ka nanggeedi ada ka oona ma tasaasa ajeene dhidha kudumma,
“Masala taalo masaasa kadu na ꞌdinigi oona cooꞌdo no,
lakiini masaasa kadu na iicolo no.” 5.5 Tafeene ma tumma 3.34
Aaga iicolo ka nanggeedi ka nïïsö ma Masala tammo ana türü mo ara tamünügü aaga koꞌdo ka uuru tanno oono. Aaga ꞌduga eema yaada ïnꞌdïlï aaga tapügü kini koꞌdo amang kini tafa kada. Aaga adïnö koꞌdo aaga tafa tarigide kudumma diidi ma aaga Ebliisi unggunaana kuꞌbu afa tagaamu mafara mawwa nïïmö moono ka tatamü. Aaga idhi oona kuꞌbu ka tamma ma Masala tanno ada aaga eema koroꞌbo nja iini aaga tussu aꞌda nagöre naada ka ꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde kadhügürü ma eema tiya.
10 Masala ma türü nyeꞌdꞌde Masala magümmünü aaga ka tïdhïndhï taꞌbilli ka Yasu Almasiihi, iꞌi yungngo anangnga aaga kada kadu dhorro ada ka tadhügürü idhilli mümmü aaga kuꞌbu manangnga türü ada ka oona manangnga aaga ka takïdhö. 11 Türü kungngo oono turi taꞌbilli. Amiin.
Tööjülü na eere no
12 Narigiri aꞌa waraga ya adhügüngü ya a nïïsö ya Siila örre yeede, ya adho ka fïïnï ya, ma tuuꞌbu aaga ka nanggeedi, nussu aꞌa aꞌda türü na Masala na dhorro no eege kungngo, aaga idhi oona kuꞌbu kide. 13 Kaniisa ma Babil, mafeene nja aaga mo, Masala magesse oogo, oogo mööjülü aaga a Murkus ya ꞌbiiꞌbala tiya eede ya, tööjülü aaga. 14 Aaga tööjülü tööjülü ma tasaasa ajeene, aꞌa nööjülü aaga ïnꞌdïlï kungngo aaga na kadu tanno Almasiihi no.

5:5 5.5 Tafeene ma tumma 3.34