4
Taneene a Masala
Üürü Almasiihi agadhügürü a tuuꞌda tanno iini, aaga tekere aaga kardha kuꞌbu ka fïïnï tiya miini ya nggeege, kudumma ömöꞌdï tiya adhügürü a tuuꞌda ya aadha ka linggo ma eema ma tamꞌbaga. Aneene ma türeene ma nagürüünü tanno iini ka linggo a tamma ma eedi tanno Masala taalo a tallogo ma ta ömöꞌdï. Asa aaga tüüsü ka linggo ma eema ꞌbilli ka kadu ma ꞌbüdhülü, temelö nja tallogo, nja tooye ma ngeeli nja eema ma weerö nja tumma ma eema ma namasala tanno atoroko no ma Masala kaanu kide ya. A kadu ma namasala ma ꞌbüdhülü tadhere, kudumma ada taalo kalinggo tamꞌbaga na miini no, kïkïrï ka teela aaga. Lakiini eege kassa ka tümmünü eyi yeene a Masala mara tümmü kadu na adïnö no nja tanno aaya no. Yungngo a tumma tanno Masala kaala kadu na aaya no afeꞌde, amang kene tahükümüdene afa kadu no kanna ka tuuꞌda, kefe ka ꞌdï ka koronggore afa ma Masala kungngo.
A ꞌbïtïngngö asa ꞌbuugu ndakete ma eema nyeꞌdꞌde kara titaalo, aaga kardha kuꞌbu aaga tadïnö koꞌdo ma tafara ka Masala. Aaga asaasa ajeene dhorro kudumma tasaasa ka taküdhü eema ma tatoroko adhabbu. Aaga amma ka kafala aꞌda kitaalo tagorooꞌbo kide. 10 Ömöꞌdï ya Masala ka anangnga türü kadhoonyo ma linggo töccö iini ya, fa kini alinggo eema ya aꞌdiila ya nja kadu könö. 11 Ka ömöꞌdï kara tasaasa teema, eema tumma ma Masala. Ömöꞌdï kara tasaasa talinggo, alinggo nïïmö ya Masala ka tümmünü iini ya. Fa ka tïdhïndhï nja türü kada tanno Masala türï taꞌbilli. Amiin.
Tidhi oona kuꞌbu ka dhügürü
12 Kateefe ma aꞌa, aaga fa tadhere ka eema tiya ööꞌdö kada aguꞌdu aaga afa ïssï ya ma tasaasa tïïrï aaga ka nanggeedi afa nïïmö ya öꞌdö kada keefe ya. 13 Aaga tadhodho kudumma aaga ka tosso ka dhügürü nja Almasiihi, amang ka kada tiji tïdhïndhï niini aaga tadhodho. 14 Aꞌdiila nja aaga a kadu kara teela aaga kudumma eere tiya Almasiihi kudumma Koronggore ma tïndhïgï nja Koronggore ma Masala ara tanna kada ka oona. 15 Üürü oꞌo nadhügürü ya taalo afa müüdü ka kiidi ömöꞌdï alla kanyooro alla taꞌdïnggö ka eema ünꞌdügüngngö. 16 Lakiini kini kara tadhügürü kudumma iini kada Masiihi ya, tafa tana modolo, fa kini afünügü Masala koꞌdo ana eere tiya miini ya. 17 Asa uuru ma Masala kara tümmü kadu kandöꞌdö, üürü oogo mara tümmü kadu noono ka dhidha ꞌdee, ara tafaanya nja kadu tanno taalo kasaasa tumma na Masala no. 18 Sorne iki,
“Üürü kadu no ꞌdiila koolonadene a dhügürü ꞌdee,
ara tafaanya nja ömöꞌdï tiya üünï tamꞌbaga anu ka Masala ya?” 4.18 Tafeene ma tumma 11.31
19 Kadu na Masala ka anangnga eege ka dhügürü, fa kene kalinggo eema ya aꞌdiila ya kümmünü nanggeyi neene a Masala tammo dhorro mo.

4:18 4.18 Tafeene ma tumma 11.31