3
Iiya nja naganyori
Aaga na iiya no afeꞌde, aaga aföönyö tumma ma naganyori tanno ada salla könö ana kene taalo tamma ma Masala eene ka nanggeedi ara taneene naada na ꞌdiila no töꞌdö ana eege aꞌda taalo aaga kalneege nja eene. Kene kara tiji taneene ma tümmü tumma ma Masala, aaga taneene ka tinsili ka nanggeedi. Aaga fa tindinaana oona ndama kürö, tarꞌdaana ma awu nja tümmü dahaba nja enꞌdi tiya ada ka tümmöönö ka oona ya. Lakiini taꞌdiila naada kara tama eedi ka teene kanna kita küdhü kita a taꞌdiila ma koronggore, taalo ara tagaꞌdadene, aguꞌdaana faana miini ka Masala ka oona. Iiya ma ꞌbilli na insili no afeꞌde kümmü nanggeyi neene a Masala kindinaana oona kaꞌdiila kaföönyö eema ya naganyori tanno eene. Afa Sara ka taföönyö eema ya Abrahiim mümmünü iꞌi aꞌda uugaara yoono, aaga ꞌbïtïngngö aaga ka laala tiya oono kada kara tindinaana oona kuꞌbu taꞌdiila aꞌda taalo aaga kariꞌba a nïïmö.
Aaga na kadu tanno nagiide no, aaga aneene nja iiya tanno ada aaga tussu aꞌda aka ma kiꞌdi, taalo mafeene nja aaga, aaga afa kene dhorro aaga tussu aꞌda eege kosso ka eema tiya Masala kara tanangnga aaga ma tefe ka ꞌdï ya, aaga üünï nggeege a nïïmö könö tafa tagaꞌda tafara ka Masala naada.
Dhügürü ma linggo tanno aꞌdiila no
Nïïmö ya öreene keere ya, aꞌda aaga ïnꞌdïlï ta unggodho ka tumma ꞌbangnga ma tanagöre nja muuyu nja tiicolo ka eedi. Aaga fa taꞌdïïnö ka ömöꞌdï kara tatoroko nja aaga, ömöꞌdï ka teela aaga, aaga fa taꞌdïïnö tekere, aaga agala kaꞌbana koꞌdo nja iini, lakiini aaga amana baraka eene amang kada taluna baraka ya Masala ka tagümmünü aaga iini ya. 10 Kudumma sorne ka tiki,
“Ömöꞌdï ya asaasa tefe ka ꞌdï ya,
a nagürüünü ka ꞌdiila ya,
ümmü onggoꞌdo miini nja nïïnö
ka tumma tanno atoroko no nja korokoro.
11 Afa takete ka nïïmö tiya toroko ya,
lakiini üünï eema ya aꞌdiila ya,
asaasa taneene na ꞌdiila no isi kini keere.
12 Kudumma ïïye tiya Uugaara iji kadu na insili no
a neeso noono ka toodo ka fara tiya eene,
lakiini dhugudha yoono anu ka kadu tanno üünï eema ya toroko ya.” 3.12 Tüüsü ma Nakaaru 34.12–16
13 A mada iꞌi yungngo ara tïlï aaga ka oona aꞌda kasi aaga ka linggo tanno aꞌdiila no keere. 14 Üürü aaga kadhügürü kudumma fïïnï ya timinꞌda ya, aꞌdiila nja aaga, aaga afa tariꞌba a ömöꞌdï, aaga tafa taꞌdeedene ka oona. 15 Aaga afa ka Almasiihi anna kada ka nanggeedi aaga tümmü iꞌi kada Uugaara, aaga tindinaana oona kuꞌbu ma tapadaga tumma ömöꞌdï tiya ara tasaasa kada aꞌda aaga tala tïndhïgï ma Masala na kada no iini a riꞌba a tiicolo ka eedi. 16 Aaga linggo nggeege a nanggeedi ka tiicolo a taꞌdiila miini, aaga tafa ka taꞌdiila ma nanggeedi tanno ada, salla a kadu saga tüünï ada tatoroko ana aaga ya, ara taneene naada ka Almasiihi ara tanangnga modolo kagu eege ka tumma tanno eene ka teema no. 17 Aꞌdiila ada kadhügürü aꞌda küünï aaga eema ya aꞌdiila ya, kini kara tasaasa ma eedi na Masala eege kamiini aꞌda aaga tadhügürü aꞌda küünï aaga eema ya toroko ya. 18 Almasiihi ka eyi tiya iini eyi ta unggodho ka üüdü ma tatoroko tanno aja. Iꞌi taalo agüünï tatoroko eyi aꞌda aꞌdiila ka üüdü ma kadu tanno oroko no, amang kini tasigi aaga ka Masala kete. Eyi ka tuuꞌda, lakiini Masala manangnga iꞌi keefe ka ꞌdï ka koronggore. 19 Ïkïrï ka tunggeene a koronggore tiya iini aco tadünügü eema co nagoronggore tanno ka pabuusu no, 20 na aanu ka tumma tanno Masala ꞌbilli no aꞌda makidhi Masala oona kuꞌbu ka ürüünü tiya Nööh ka uuru tanno Nööh ka tarüꞌbü mürkabü no, a kadu toolonadene ka ꞌbïïdï iini, kidhilli kadu ka ïïdümmü kafünü iidoona. 21 Iꞌi yungngo agalaala angnga ka fïïnï ma tambeese tanno oolona aaga ꞌbïtïngngö no, taalo ka tagala nyoro ma tuuꞌda, lakiini ma timiꞌdi tumma ana eedi ka tinsili nja Masala a tafïkïꞌdö tanno Yasu Almasiihi. 22 Iꞌi ya asïrïgö co ꞌdotomboꞌdo emmi ka Masala ka nïïsö ma kuri a kadhangga taföönyö eema yiini nja türü ma eema ma ꞌdotomboꞌdo nja naguugaara miini.

3:12 3.12 Tüüsü ma Nakaaru 34.12–16