2
Aaga aadha ka eema ma tamꞌbaga nyeꞌdꞌde nja ünggü nja korokoro nja kïrïmï nja tarꞌdaana eema nyeꞌdꞌde. Afa laala ya aleefe tageenedene ya aaga asaasa siiga ma koronggore na insili no amang kada tinggiridene iini ma toolonadene. Afa ma Masala ka tiki, kagolo aaga taꞌdiila na Uugaara kafaanya.
Mïsï ma efe ka ꞌdï nja kadu tanno insili no
Aaga öꞌdö ka Uugaara, kudumma iini kada mïsï tammo efe ka ꞌdï mo ma kadu kaanu kide mo, ya Masala ka tagesse iꞌi kaguꞌdaana ya. Aaga afeꞌde aaga ka nïïgïsï tanno efe ka ꞌdï no ma tarüꞌbünü la ma koronggore ya, aaga ka kaꞌboge na insili no aaga ara eema ma tïrrï ma koronggore ya Masala ka tamma kide ana eere ma Yasu Almasiihi ya. Sorne iki,
“Aꞌa nungngo nara tanangnga mïsï ma kadese
ma aguꞌdaana mo agessedene ka Sahyüün,
ömöꞌdï ya amma kide
taalo ara tana modolo.” 2.6 Asaiya 28.16
Iꞌi aguꞌdaana kada aaga na amma ka Masala no. Lakiini ka kadu tanno taalo kamma no,
“Iꞌi ya mïsï tammo a katarüꞌböönö kaanu kide mo
oogo mungngo ma mïsï ma kadese.” 2.7 Tüüsü ma Nakaaru 118.22
“Iꞌi yungngo a mïsï ma taseene
nja ꞌdokonꞌda ma taꞌdïnggeene ka kadu tanno inseene kide no.” 2.8 Asaiya 8.14
Kudumma eene taalo kamma ka tumma ma Masala, taama neene eege kamiini.
Lakiini aaga na kadu kagessedene no, tauugaara ma kaꞌboge nja kadu na insili no nja kadu tanno Masala ma teema tumma ma eema tiya oono ya aꞌdiila ya, Masala magümmünü aaga ka ꞌbuugu tiya alüllü ya munggu aaga ka ꞌbuugu tiya öyeene keefe ya. 10 Ka dhidha taalo aaga ka kadu, lakiini aaga ꞌbïtïngngö aaga ka kadu tanno Masala, taalo aaga kagaana ꞌbangnga ma Masala, lakiini ꞌbïtïngngö asa aaga taluna ꞌbangnga. 2.10 Hawsha 2.23
Taneene ma Masala
11 Nasaasa aꞌa aaga nagöre eede aaga no kafala nja kölöge ka ꞌbüdhülü tiya, aaga aadha ka eema ma tallogo ma tuuꞌda ma tamöꞌdï kudumma iini ka teema koroꞌbo nja koronggore. 12 Aaga fa ka taneene tanno ada ka kadu ma ajeene ka söödö kaꞌdiila salla sa katiki aꞌda aaga ka oroko ya, kiji linggo naada na ꞌdiila no kamana tïdhïndhï a Masala ka uuru moono kara töꞌdö tassa kaja.
Aaga föönyö eema ma naguugaara
13 Aaga föönyö tumma na naguugaara ka üüdü ma Masala, ka uugaara ma anya kudumma iini iꞌi yungngo adhabbu ma kadu ka anya ꞌdo, 14 aaga föönyö tumma na naguugaara kudumma Masala ka kürünü eege aꞌda kööꞌdö tümmü kadu kara ka tafünügü kadu na aꞌdiila no koꞌdo. 15 Tumma na Masala aꞌda aaga tüünï, eema ya aꞌdiila, nggeege aaga tanangnga kadu tanno nagaaga na taalo kaꞌdara no kakïꞌdöönö. 16 Aaga aneene ma nanggeyi tanno ada, lakiini aaga fa taꞌduga taneene no miini no, aaga talinggo eema ya toroko ya, aaga taküdhü kide, lakiini aaga aneene kada kasaga tanno Masala. 17 Aaga asaasa kadu ïnꞌdïlï kungngo aaga asaasa nagöre naada ïnꞌdïlï aaga ümmü Masala ana eedi aaga aföönyö eema ya uugaara.
18 Aaga na kasaga no, aaga föönyö tumma na kadu tanno ada ka tagalinggo ada eene no, aaga tariꞌba eene salla kasa kaꞌdiila, üürü ka oroko. 19 Ara Masala sa kanangnga baraka aaga kide kada kara tidhi oona kuꞌbu ka dhügürü nja tüünïnja kuꞌbu, kudumma ada ka tussu aꞌda fïïnï ya Masala ya miini. 20 Kümmü aaga minna ka tatoroko tanno ada, aaga tidhi oona kuꞌbu kide ma dhügürü tiya, lakiini kada kara tüünï nïïmö ya aꞌdiila ya, aaga tidhi oona kuꞌbu ka dhügürü, ara aaga taluna türü ka Masala. 21 Nggeege ya Masala ka tagümmünü aaga, Almasiihi agadhügürü ka üüdü ma aaga, aafa kada ka fïïnï amang kada tunggeene kide.
22 “Taalo agüünï tatoroko
a nïïnö niini taalo ka korokoro.” 2.22 Asaiya 53.9
23 Taalo aꞌdïïnö ka kadu kateela iꞌi, adhügürü taalo iki aꞌda ara iꞌi taꞌdïïnö kömüsü, lakiini ümmünü eyi yiini a ömöꞌdï tiya taalo üünï ada kadu kuꞌbu ya. 24 Iꞌi aꞌduga tatoroko naaja ka tuuꞌda tanno iini ka saliiꞌbi amang kaja takaaya ka tatoroko anangnga ta keefe ka ꞌdï kudumma ma timinꞌda. Nïïmö yiini ya inꞌdꞌdi ya, anangnga aaga ka aleme ka oona. 25 Kudumma ada ka kidheefele tanno agaama no, lakiini kafada aaga co ka tadasaana tiya ada ya afa ka nanggeyi tanno ada ya.

2:6 2.6 Asaiya 28.16

2:7 2.7 Tüüsü ma Nakaaru 118.22

2:8 2.8 Asaiya 8.14

2:10 2.10 Hawsha 2.23

2:22 2.22 Asaiya 53.9