Waraga ya
Bütrüs ya dhidha ya
Tafaꞌda tumma
Bütrüs ya tafïïnï ya arigiri waraga ya, unggu co kadu ma kaniisa na anna ka anya tammo ana eere ꞌbïtïngngö aꞌda Türkiya mo. Iꞌi arigiri uuꞌbu eege ka nanggeedi kudumma eene ka talinggo adene kudumma eene ka tümmü tumma na Almasiihi. Iꞌi iki eene aꞌda Yasu Almasiihi agadhügürü adagapusu adene adaganna ka ꞌdï tanno iini ka ꞌbüdhülü no, ïkïrï kadu ma kaniisa ka tussu aꞌda ara eege tadhügürü. Iꞌi anangnga tïndhïgï Masala, oono ka tümmü dhügürü yaada, ya amanaga aaga kada kadu tanno oono noono kara tanangnga talïngnge eene ana baraka dhabbu. Yungngo a Bütrüs ka tuuꞌbu kadu ma kaniisa ka nanggeedi aꞌda kütü kataneene kada kadu tanno Masala.
1
Tööjülü
Aꞌa na Bütrüs tafïïnï ya Yasu Almasiihi aꞌa narigiri waraga nunggu co kadu tanno Masala ka tagesse eege no na asananja kuꞌbu ka Büntüs nja Galatiya nja Kabadökiya nja Asiya nja Basiiniya, Kadu na Masala tammo Pupa ka tagesse eege no aꞌda milli ka tagussu ka dhidha manangnga eege ka tinsili a Koronggore, amang kene taföönyö tumma na Yasu Almasiihi ka tanggala ana erïïdö ka asananja kene ka oona. A Masala tanangnga taꞌdiila aaga nja türü dhabbu.
Tïndhïgï ma tefe ka ꞌdï
Kadagafünügü Masala koꞌdo Pupa ya Uugaara tiya Yasu Almasiihi, anangnga teene na issi no angnga a ꞌbangnga tammo iini ma dhabbu mo a tefe ka ꞌdï ma tïndhïgï a tefe ka ꞌdï tanno Yasu Almasiihi ndama inde. Masala manangnga eema aaga ka ꞌdotomboꞌdo kita iini ka titaalo ara tasügünï, taalo ara tasürdö taalo ara taama. Tamma naada turi no kara tafa kada a türü tanno Masala idhi töꞌdö ma toolonadene tanno andakete kala oona kuꞌbu ka nagürüünü tanno eere no. Aaga tadhodho iini dhorro, aꞌda kagala aaga ka tagorooꞌbo adha ꞌbïtïngngö a tatoroko kara tümmü aaga ka dhoonyo. Ya ara taꞌbꞌba tamma naada afa ma ïssï ka taꞌbꞌba dahaba kungngo aꞌda iꞌi aguꞌdaana adagiiꞌbi dahaba ya ara titaalo ya kungngo, ara taluna tafünügünja koꞌdo nja tïdhïndhï nja taꞌdiila ka uuru tanno a Yasu Almasiihi kara töꞌdö kide no. Kasaasa aaga iꞌi aꞌda taalo aaga kiji iꞌi, aaga tamma kini aꞌda taalo aaga kiji iꞌi ꞌbïtïngngö, ara aaga tadhodho ka tïdhïndhï taalo aaga tadünnü iini, ara aaga toolona nanggeyi naada kudumma ada ka tamma ka Masala dhorro.
10 Kudumma ma toolona tanno naganeꞌbi tanno ageema tumma ma türü tanno tagööꞌdö kada no, kadagawwa amussu dhorro. 11 Kagaꞌbꞌba tussu ma uuru ma töꞌdö ma türü tanno Koronggore tiya Almasiihi kene ka oona iini ka tiki ka dhidha ma dhügürü tiya Almasiihi kene kaala eege kide iini, ma tïdhïndhï tanno ara töꞌdö no. 12 Agaalanja eene aꞌda eege taalo kagalinggo ma nanggeyi tanno eene, lakiini kudumma aaga kene ka teema tumma ma eema tiya a kadu tanno agadünügü tumma ma Ïnjïïlï aaga a Koronggore tiya Insili ya agürünüdene ndama ꞌdotomboꞌdo. Salla kadhangga kasaasa tassa ka eema tiya.
Aaga aneene ka tinsili
13 Aaga indinaana nanggüüdü naada kuꞌbu aaga tadïnö koꞌdo aaga tanangnga tïndhïgï naada ka türü tanno ara töꞌdö ka Yasu Almasiihi kara tabbü ꞌdala. 14 Aaga föönyö eema ya Masala kada laala tiya oono, aaga tafa tuurna ka tallogo ma tatoroko keere naada ka talinggo no aꞌda kaleefe aaga taga nagaaga. 15 Lakiini aaga ka kadu tanno insili no ka linggo tanno ada ka talinggo no, kudumma Masala tammo agümmünü aaga mo ma insili. 16 Sorne ma Masala iki, “Aaga insili kudumma eede ka tinsili.” 1.16 Lawi 11.44–45; 19.2 17 Aaga kümmünü Masala aꞌda Pupa aꞌda oogo mungngo mara tümmü kadu, mitaalo mümmöönö ka ömöꞌdï töccö mafa ka tiya mümmü ömöꞌdï a linggo tanno iini, aaga aneene kada kölöge a taꞌdiila a riꞌba ma Masala. 18 Aaga tussu aꞌda oogo moolona aaga ka taneene tanno ada na toroko no, naada ka takarna kide ka kafaafa ma aaga no, taalo ana fudda nja dahaba tiya ara titaalo ya. 19 Lakiini ana erïïdö tiya aguꞌdaana ya, erïïdö ma dhünggü tiya taalo a sogoꞌdo iideene ya, erïïdö ya Almasiihi. 20 Masala milli ka tagesse iꞌi aꞌda aleefe ꞌbüdhülü üfürü tarüꞌbü adene, iꞌi abbü ꞌdala kudumma aaga ka nagürüünü tanno eere no. 21 Iꞌi yungngo anangnga aaga ka tamma ka Masala tammo anangnga iꞌi ka fïkïꞌdö ka inde manangnga tïdhïndhï iini, a Masala oogo mungngo manangnga tïndhïgï ma tamma tanno ada. 22 A ꞌbïtïngngö ada ka tagala oona naada a taföönyö eema ma timinꞌda, aaga tasaasa nagöre naada tasaasa na dhorro no, aaga asaasa ajeene tasaasa na insili no ndama eedi ka teene. 23 Kageenedene aaga teenedene na eera no, taalo ndama tööyö ma titaalo, lakiini ndama tööyö ma taalo mara titaalo mo, ana tumma na Masala na efe ka ꞌdï taꞌbilli no. 24 Sorne iki aꞌda,
“Kadu ïnꞌdïlï kafeene nja ooyo
a tïdhïndhï neene kafeene nja tuli ma siga.
Ooyo ara tarume
a tuli tasuli.
25 A tumma na Masala tütü taꞌbilli.” 1.25 Asaiya 40.6–8
A tumma nïïdï ka tageemaga co aaga no eege kungngo.

1:16 1.16 Lawi 11.44–45; 19.2

1:25 1.25 Asaiya 40.6–8