5
Amꞌba ka kadu tanno üüsü no
ꞌBïtïngngö aaga toodo kede aaga na üüsü no, aaga fara aaga tiisigi ka oona ma tatoroko tanno a töꞌdö kada ya toroko. Almaala yaada asürdö, a enꞌdi yaada, alimi oro. Dahaba yaada nja fudda tiya ada kümmü küꞌdüüꞌdü tasïïrï eege, kawaana, a laala kadu ka taguri tuuꞌda naada afa ïssï. Almaala yaada katawaana koona kuꞌbu ma naguuru tanno eere no. Talïngnge na kadu tanno agalinggo ka nasigeene tanno ada ka tanyooro no kafara koꞌdꞌdo, a takeere na kadu tanno araana ka siga no, tala iisine na Masala mana türü mo. Taneene naada ka ꞌbüdhülü kadigine ana eema tiya aꞌdiila ya nja taꞌdeema, aaga tïndhï afa fiiyo ma taradene Kümmü aaga ömöꞌdï ya aꞌdiila ya, aaga tagiidi iꞌi aꞌda taalo agümmöönö ka eyi tiya iini.
Tidhi oona kuꞌbu nja tafara ka Masala
Aaga idhi oona kuꞌbu nagöre eede, ara uuru ma töꞌdö tanno Uugaara ka ööꞌdö. Aaga ïïrï taleele idhi oona kuꞌbu nya ïndhïgï tööyö ma ꞌbüdhülü ma ꞌdiila mo a tomboꞌdo ma koogoya nja tüyï ka ööꞌdö. Aaga idhi oona kuꞌbu tekere aaga takïdhö ka nanggeedi, kudumma töꞌdö tanno Uugaara ka ndakete Aaga fa tisaana ka oona nagöre eede, kudumma Masala kara tanggaaga tümmü aaga, tümmü kadu aꞌdïngnge ka ïnye. 10 Nagöre eede, aaga uruna fïïnï ya naganeꞌbi keere, eene ka tageema ana eere tiya Uugaara, kadakidhi oona kuꞌbu, a kadu tagapusu eege. 11 Aꞌdiila nja kadu tanno idhi oona kuꞌbu no, kaföönyö aaga tumma ma tidhi oona kuꞌbu na Ayüb, aaga tussu aꞌda manangnga Masala talïngnge niini nya oogo mana ꞌbangnga mana muuyu.
12 Keema tiya ïnꞌdïlï ya nagöre eede, aaga fa taküdöönö a ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü alla a nïïmö töccö ꞌdo. Aaga afa ka “Ïï” tiya ada ada ïï, aaga fa “Kaw” tiya ada ada kaw, kudumma tatoroko kara tala aaga.
Tafara ka Masala ma tamma
13 Ömöꞌdï ungngo ada amüürü? Fa kini afara ka Masala koꞌdo. Ömöꞌdï ungngo ada oona kaꞌdiila iini? Fa kini afünügü Masala koꞌdo. 14 Ömöꞌdï ungngo ada amaara? Fa kini ümmünü kadïïfï ma kaniisa kafara ka Masala nja iini aꞌbunaana uuꞌba iini ka üüdü ana eere ma Uugaara Yasu. 15 Tafara ka Masala nja tamma ma Masala koolona ömöꞌdï ya amaara ya, a Uugaara ka nangnga iꞌi ka fïkïꞌdö. Üürü iꞌi agalinggo tatoroko, Masala mataꞌduga kini ka oona. 16 Fa ka ömöꞌdï amma aꞌda agalinggo iꞌi tatoroko, aaga tafara ka Masala kudumma tatoroko tanno kijöögö, amang kada taluna toolonadene. Tafara ka Masala tanno aꞌdiila no türü kinggide. 17 Ïliya aga ömöꞌdï afa ma angnga ka eema nyeꞌdꞌde. Adafara ka Masala dhorro amang ka tomboꞌdo tafa tede, assa taalo ede ka ꞌbüdhülü a nagürüünü kiidoona a nagatereene ka ïïdümmü kafünü unggodho. 18 Afada adafara ka Masala afeꞌde a tomboꞌdo teede, eema ma ꞌbüdhülü tageene. 19 Ka nagöre eede, üürü ömöꞌdï ungngo aama ka fïïnï ma timinꞌda ya, ömöꞌdï öccö tafada ana iꞌi. 20 Amang kada tussu aꞌda ömöꞌdï ya afada ana ömöꞌdï ka fïïnï ma taama ya, iꞌi ya oolona ömöꞌdï ka inde aꞌduga tamꞌbaga kene ka oona kadhabbu.