4
Tateefe ma ꞌbüdhülü
Koroꞌbo nja taꞌdigineene köꞌdö ndama kiga kanna kada ka söödö? Taalo ndama tïꞌdꞌdï ma eema tiya ada kaꞌbeene kide kada ka tuuꞌda ya? Kasaasa aaga eema, aaga sa kitaalo kara taluna, aaga tisaana ka oona aaga tagirina ajeene, taalo aaga kara taluna, kudumma ada taalo ka arangnga ka Masala. Üürü karangnga aaga, taalo aaga kara taluna, kudumma ada kasaasa a nanggeedi ka tanyoro aaga talinggo eema ma nanggeyi tanno ada.
Aaga na taalo kadho ka fïïnï ma Masala no, taalo aaga kussu aꞌda tasaasa eema ma ꞌbüdhülü aꞌda tadiidi ma Masala eege kamiini? Ömöꞌdï ya asaasa eema ma ꞌbüdhülü ya, iꞌi ya diidi ma Masala. Kiki aaga kide aꞌda tumma na sorne ka tumma ünꞌdügüngngö, Koronggore ya Masala ka tuuru kaja ka oona ya asaasa kïrïmï? Lakiini iꞌi amana türü dhorro, sorne iki aꞌda,
“Masala manu oona koona nja kadu tanno ïndhïgï oona cooꞌdo no,
lakiini kadu no iicolo ka nanggeedi no mamana türü eene.” 4.6 Tafeene ma tumma 3.34
Aaga ümmünü eyi yaada a Masala, aaga keema koroꞌbo nja Ebliisi amang kini tïïsö aaga. Aaga kete ka Masala amang kono takete kada. Aaga agala iisine naada, aaga na oroko no, fa ka eedi tiya üüdü insili, aaga na eera ka eedi no. Aaga muuyu aaga tafara aaga tiisigi ka oona. Amang ka takijeene tanno ada tatemꞌbele kada fara, a dhodho naada tatemꞌbele ka tagorooꞌbo. 10 Aaga iicolo ka nanggeedi kidha ma Masala amang kono taꞌdiniga aaga koꞌdo.
11 Aaga fa teemaana ka oona a tumma tanno atoroko no, nagöre eede, kudumma ömöꞌdï tiya eema tatoroko ka örre ya, iꞌi eema tatoroko ana serïye, iꞌi ya diidi ma serïye. 12 Ömöꞌdï unggodho iꞌi yungngo amana serïye a kadu, ömöꞌdï ya ara tümmü kadu unggodho, iꞌi yungngo a tambaanya toolona kadu aama kadu. Oꞌo na mada nümmü kadu?
Aaga ïndhïgï Masala
13 Aaga niki aꞌda, “ꞌBïtïngngö üürü taka ara ungngo co anya tammo, üürü ümmü ungngo tanna kide ürüünü ungngo tanadene ungngo töꞌdö keere ana eema dhabbu.” 14 Taalo aaga kussu minna iꞌi yungngo ara töꞌdö taka, tefe ka ꞌdï naada eege kïïye? ꞌBïtïngngö aaga aföönyö, aaga niki aꞌda ꞌbïtïngngö alla taka, ara ungngo co anya tammo aja tümmü, ungngo tanna kide a nagürüünü, ungngo talinggo tanadene, ungngo töꞌdö anaa gürüüsï. 15 Aaga kama tiki, “Ka nïïsö ma Masala, angnga tefe ka ꞌdï angnga talinggo ya nja tinni.” 16 Lakiini aaga ꞌbïtïngngö kaꞌdiniga aaga oona naada koꞌdo aaga tamidhi ꞌbuugu, midhi afa ma tammo iini mo matoroko. 17 Ömöꞌdï ya ussu linggo na ꞌdiila no assa ka taalo alinggo ya, iꞌi üünï tatoroko.

4:6 4.6 Tafeene ma tumma 3.34