3
Tafa ma onggoꞌdo
Ka nagöre eede, aaga fa ta katalaana kadhabbu, kussu aaga aꞌda angnga no katalaana no ara angnga tagümmü adene dhabbu. Lakiini kakorokoro angnga ka nafïïnï kadhabbu, üürü taalo ömöꞌdï adiri tatoroko ka eema tiya iini ka teema ya, iꞌi ya ömöꞌdï dhorro ambaanya tafa ka oona tanno iini ïnꞌdïlï kungngo. Aaga ïïrï naguttu aja kara tanangnga kili eene ka nanïïnö amang kene taföönyö eema yaaja, ꞌbuugu yaaja ka asaasa iꞌi ka co. Aaga assa ka namürkabü, a tadhabbu tanno eene no nja tanya ka agürü eege a türü no, lakiini ndageeꞌdi inggide idhilli agürünü oogo ka tino a taga sawaaga ka asaasa co ya. Onggoꞌdo afeꞌde ma ꞌbanïïmö idhilli ka tuuꞌda, lakiini aꞌdiniga oona cooꞌdo ana eema dhabbu. ꞌBandnïssï idhilli, lakiini ka nyigo dhïïle dhabbu. Onggoꞌdo oogo mafeene nja ïssï ma ꞌbüdhülü ma toroko manna kaja ka tuuꞌda, magaꞌda oona na ömöꞌdï ïnꞌdïlï kungngo manangnga ïssï ka tuuꞌda ma tefe ka ꞌdï nyeꞌdꞌde ana ïssï tanno öꞌdö kono ndama Jahanam no.
Ara ömöꞌdï tambaanya tunyu uuꞌda ma dhïïle nyeꞌdꞌde nja uyi nja eema tiya ürneene ya nja kïlöögö, tumma dhorro kadu kagunyu eege. Lakiini onggoꞌdo taalo ömöꞌdï ma tambaanya tümmöönö, oogo ma toroko taalo nïïmö ma tafa kide, ma tigine a tümmü ma inde. Angnga tafünügü Uugaara Pupa yaaja koꞌdo iini, ungngo teela kadu iini na Masala ka tarüꞌbü eege kafeene nja koronggore tiya oono no. 10 Baraka nja teelaana kicci a kürö ndama nïïnö tanno unggodho no. Nagöre eede, taalo tumma kama tüünïdene. 11 Ara ꞌbïïdï ya insili nja tiya nyeꞌdenyeꞌde tïïsö ndama nduguli tanno unggodho no? 12 Nagöre eede, ara ïndïïye teene ꞌdïkïdïyö a kiꞌbimꞌbi kara teene ïndïïye? Alla nduguli kara tïïsö ꞌbïïdï tiya nyeꞌdenyꞌde nja tiya ïꞌdꞌdï ya.
Tussu eema ma ꞌdotomboꞌdo
13 Mada ana kada ussu eema aꞌdara, fa kini aala a kadu a taneene tanno iini, a linggo tanno iini ka talinggo no a tiicolo ma eedi nja taꞌdara. 14 Üürü taguꞌdaana kungngo ada ka nanggeedi nja tallogo ya, aaga fa taꞌdiniga oona cooꞌdo, aaga tafünü korokoro ka timinꞌda ka oona. 15 Tussu eema afa ma tanno miini no, taalo köꞌdö ndama fïïnï ma ndanaaya, lakiini tussu eema ma ꞌbüdhülü ma nakömöꞌdï nja Ebliisi. 16 ꞌBuugu ya kïrïmï nja tallogo ka tanna kide ya, riꞌba kinggide nja tatoroko kadhoonyo. 17 Lakiini tussu eema na öꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo, eege kinsili ka dhidha, tekere taꞌdiila, tasaasa, tana muuyu nja linggo tanno aꞌdiila no, taalo küsümünaana kadu kuꞌbu, taalo ka korokoro. 18 A taꞌdiila eege ka tööyö tammo adïnï ada ka taꞌdiila ma kadu tanno üünï taꞌdiila no.