2
Aaga fa tasaasa kadu aꞌda aaga taanu ka kadu tökönö
Nagöre eede, kamma aaga ka Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ya Uugaara ma tïdhïndhï ya, aaga fa tasümünaana kadu kuꞌbu. Üürü öꞌdö ömöꞌdï ma almaala ka ꞌbuugu ma temmi tiya ada, a dahaba ka ungngo iini ka ꞌbanïïsö ana enꞌdi tiya aguꞌdaana ya ka oona, ömöꞌdï ya tadhoogo ya töꞌdö ana enꞌdi tiya arodo ya ka oona ya. Aaga tasala ömöꞌdï ma enꞌdi kaꞌdiila ya, aaga tanaana ïïye kini, aaga tiki iini, “Emmi kita.” Aaga tiki a tiya anyoro ka enꞌdi ya, “Öödhï kaana,” nja üüdü ka tiki aꞌda, “Emmi kede ka uune kita.” Taalo aaga kambanaana kadu kuꞌbu sa? Aaga tümmü nanggeyi naada ka tanna ka uugaara ma nanggeedi tanno nyoro no?
Aaga toodo kide nagöre eede, taalo Masala magesse kadhoogo ka ïïye ma kadu ma ꞌbüdhülü amang kene tüüsü a tamma ka Masala kakarna ka tauugaara tanno Masala ka tadirina a kadu tanno asaasa oogo no? Aaga kadaana kadu na kadhoogo no kalama. Kamada eege kungngo küünï ada aaga kuꞌbu kükkü aaga kamana aaga kidha ma naguugaara, taalo kadu ma almaala eege kamiini? Taalo eege kungngo keela eere ya aꞌdiila ya ada ka tümmöönö ya?
Üürü kalinggo aaga a tumma ma serïye ma tauugaara afa ma sorne ka tiki aꞌda, “Asaasa ömöꞌdï ya akete küdü ya afa müüdü ka asaasa eyi yüüdü kungngo,” 2.8 Lawi 19.18 kungngo aꞌdiila ada ka tüünï nggeege. Lakiini üürü kasaasa aaga ömöꞌdï öccö, ara aaga tüünï tatoroko, a serïye tümmü aaga, tümmöönö ma kadu tanno asilli eema no. 10 Ömöꞌdï ya alinggo a tumma ma serïye nyeꞌdꞌde ya, assa ka tagaꞌda ꞌdakeyi miini unggodho ya, iꞌi agüünï tamꞌbaga iini ïnꞌdïlï kungngo. 11 Kudumma ömöꞌdï tiya iki aꞌda, “Fa tatemelö,” iki aꞌda, “Fa tagirina afeꞌde.” Üürü nagiidi oꞌo ömöꞌdï nitaalo natemelö, oꞌo nagaꞌda serïye. 12 Aaga eema, aaga talinggo afa kadu no Masala kara tümmü eege ana serïye ma hurra no. 13 Kudumma Masala taalo mara tana ꞌbangnga kono kara tümmü kadu no taalo kana ꞌbangnga no, lakiini ꞌbangnga mara tiiꞌbini ka tahükümü.
Tamma ka Masala nja linggo
14 Minna iꞌi yungngo a ꞌdiila nja ömöꞌdï nagöre eede, iini kara tiki aꞌda amma iꞌi ka Masala asa kitaalo alinggo iini, tamma afa ma tanno miini no kara toolona iꞌi? 15 Üürü örre ungngo ada, a enꞌdi ka titaalo kini nja ïnye maada a enꞌdi ka titaalo kono a kuri titaalo kene. 16 Tumma naada kara tadirina eene no kara töꞌdö a minna eene, “Unggeene a taꞌdiila aaga co taküdhü oona a tenꞌdi, aguꞌdaana kada ka oona aaga taguri,” üürü aaga taalo kanangnga nïïmö ma tefe ka ꞌdï eene. 17 Tamma ma Masala ka fiigi nggeege, üürü taalo linggo kide ara teyi.
18 Üürü ömöꞌdï öccö ana kada iki, “Tamma kungngo üüdü a linggo kungngo eede.” Nïkïrï aꞌa ka tiki iini, “Ala tamma nüüdü aꞌa ka tafaanya aꞌda kitaalo linggo, ara aꞌa kala oꞌo aꞌda ara tamma neede tafaanya nja linggo tanno eede.” 19 Namma oꞌo aꞌda Masala ma unggodho. Aꞌdiila nggeege. A naganaꞌbu afeꞌde kamma kono nggeege kaꞌdeedene ka oona.
20 Ka ꞌbaga, nasaasa oꞌo tussu aꞌda ara tamma taꞌdöngngönyö aꞌda kitaalo linggo kide nya? 21 Aaga assa ka pupa tiya aja Abrahiim, taalo Masala manangnga iꞌi ka ꞌdiila ka linggo tanno iini, iini ka aꞌduga ꞌbiiꞌbala yiini Ishak ma teedhe iꞌi ka mïsï ma tïrrï? 22 Kijöögö aaga tamma niini ka unggeene nja linggo tanno iini, a tamma niini tatïïmö a linggo. 23 A tumma na sorne töꞌdö dhorro, “Amma Abrahiim ka Masala, a Masala tanangnga taꞌdiila ka tamma tanno iini,” a Abrahiim tana eere aꞌda teefe ma Masala. 24 Kijöögö aaga ꞌba, ömöꞌdï ara toolonadene a linggo taalo a tamma tanno iini unggodho eege. 25 A Rihab madatemelö mo afeꞌde, taalo Masala manangnga taꞌdiila oono ka linggo tanno oono, oono ka tamma ka kadu ma ünggü tanno eera no muuru eege ka tino a fïïnï tökönö? 26 Afa tuuꞌda no koronggore ka titaalo kide no ka eyi, nggeege tamma ka Masala aꞌda kitaalo linggo kide ka eyi.

2:8 2.8 Lawi 19.18