Waraga ya
Yaguub
Tafaꞌda tumma
Yaguub arigiri sorne ya, örre ya Yasu könö iꞌi ya miini ya aga uugaara ma kaniisa ka Örsaliim. Iꞌi arigiri ada co kadu ma kaniisa tanno agasananja kuꞌbu ndama Örsaliim kaco anaanya kadhoonyo no.
Tumma na Yaguub ka asaasa ndama sorne tiya, iki a kadu ma kaniisa aꞌda tamma ka Almasiihi neene asaasa kadu kijöögö kadalinggo adene nja taneene neene na aꞌdiila no. Yungngo iini ka teema nja eene aꞌda kindinaana taneene kuꞌbu, taꞌdinigi oona cooꞌdo, titaalo ma eema, tallogo, temelö, taꞌbꞌbadene, taꞌdigineene. Iꞌi afeꞌde eema tumma ma tinsili, tiicolo, tafara ka Masala, tidhi oona kuꞌbu, nja taꞌdara ka taneene ma kadu ma kaniisa.
1
Tööjülü
Waraga öꞌdö ndama Yaguub ya ömöꞌdï ma linggo ya Masala nja Uugaara Yasu Almasiihi ööjülü siliga ma Israyil na öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no na asananjaana ka naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde.
Tamma ka Masala nja tussu eema
Aaga ümmöönö ka tadhodho, eege kamiini ada kara taꞌdïnggö ka taꞌbꞌbadene ka dhoonyo ya. Kussu aaga aꞌda taꞌbꞌbaana ma tamma naada kara tanangnga aaga ka tidhi oona kuꞌbu. Amang kada tussu aꞌda tidhi oona kuꞌbu naada kümmünü aaga ka tino ka linggo tanno dhorro no, amang kada tadhorro ka eema ïnꞌdïlï a nïïmö könö tafa titaalo. Üürü ömöꞌdï öccö ana kada taalo ussu eema ya, fa kini arangnga Masala manangnga iini, kudumma Masala mamana eema a kadu dhabbu aꞌda taalo mana hetti. Lakiini fa kini arangnga a tamma ma eedi dhorro afa taloolo ka eedi, kudumma ömöꞌdï tiya aloolo ka eedi ya afeene nja ꞌbïïdï ma to a tanya kara tïïsö iini alumuli ajeene. Ömöꞌdï ya afiigi nggeege ya tafa tiki kide aꞌda ara taluna nïïmö ka Masala. Ömöꞌdï ya eedi ka teera kini ya, ara tadhügürü ka eema ïnꞌdïlï kungngo.
Ömöꞌdï ya üüsü ya nja tadhoogo
Fa ka ömöꞌdï tiya iicolo ka eedi ya, adhodho ka tumma Masala ka ꞌdinigi iꞌi cooꞌdo. 10 Kudumma ömöꞌdï ya üüsü ya iicolo ka eedi ya, afeene nja tuli ma ooyo tiya arume ya. 11 Ndanaaya ka töꞌdö koꞌdo a taguꞌdaana miini ya, ooyo tatinyogo a tuli miini tasusuli a taꞌdiila miini titaalo. Ömöꞌdï ya üüsü ya ara tatinyogo nggeege iini ka takïïraada ka linggo tanno iini.
Dhügürü nja taꞌbꞌbadene
12 Aꞌdiila nja ömöꞌdï tiya idhi oona kuꞌbu ya ka uuru ma dhügürü ya, kudumma iini kara töꞌdö kürö ka taꞌbꞌbadene ya, aduna talïngnge ma tefe ka ꞌdï afa ma Masala ka takadirina a kadu tanno asaasa oogo no kungngo. 13 Ömöꞌdï kara taꞌbꞌbadene taalo ömöꞌdï ma tiki aꞌda, “Masala maꞌbꞌba aꞌa.” Kudumma Masala taalo maꞌbꞌbadene ka tatoroko, mitaalo maꞌbꞌba ömöꞌdï. 14 Lakiini ömöꞌdï aꞌbꞌbadene ma eyi tiya iini kini kara taꞌbꞌbadene a tafilli ma tatoroko ma eyi tiya iini. 15 Aga tafilli kara tagüröönö, keene tatoroko, aga tatoroko kara tinggiridene kadhabbu ya keene inde.
16 Aaga fa taama nanggeyi naada nagöre eede neede ka asaasa ana eedi dhorro no. 17 Nïïmö ya ananja ömöꞌdï kaꞌdiila nja nïïmö tiya adigine ya, ndama taꞌdoogo, ööꞌdö kuꞌbu ndama Pupa ma töyeene ma ꞌdotomboꞌdo, taalo tatenggere afa töyeene ka tino tanno eene. 18 Oogo mageene angnga ndama eyi tiya oono a tumma ma timinꞌda amang kaja ta kadu tanno eema tiya öꞌdeene ka dhidha ya yoono ka tarüꞌböönö no.
Aaga toodo kide aaga talinggo iini
19 Amang kada tussu tumma nagöre eede, aaga ꞌdigi tatoodo ka tumma areere, aaga adoono kuꞌbu ka tumma, aaga tafa tagorooꞌbo areere. 20 Kudumma ömöꞌdï tiya agorooꞌbo ya, taalo ara talinggo nïïmö ya aꞌdiila ya kidha ma Masala. 21 Aaga aadha ka tumma tanno anyoro no nja eema tiya a toroko ya nyeꞌdꞌde kungngo, aaga ümmünü eyi yaada ka tumma tanno Masala ka anangnga aaga no, na ara tambaanya toolona aaga no.
22 Lakiini aaga fa töödhï ka tatoodo ka tumma ma Masala aꞌda taalo aaga kalingngo iini nggeege, ara aaga tïïsïnï nanggeyi naada. 23 Ömöꞌdï ya aföönyö tumma assa ka titaalo alinggo iini ya, afeene nja ömöꞌdï tiya asala koronggore ma dhugudha tiya iini ka almandara ya kungngo. 24 Assa ka oona tanno iini unggeene, arooro ka tüürü miini areere taalo ussu aꞌda ka faanya. 25 Illi ömöꞌdï ya adïnö ka serïye tiya dhorro ya, serïye ma tahürra alinggo iini turi ya, itaalo aföönyö üürü, lakiini alinggo iini ara baraka tananja iini ka linggo tanno iini ka talinggo no.
26 Ömöꞌdï ya iki aꞌda iꞌi ya amma ka Masala assa ka titaalo ümmü onggoꞌdo miini ya, ïïsïnï eyi yiini, a tamma niini ta tumma taalo kadho ka fïïnï. 27 Tamma ma Masala na insili na ꞌdiila kidha ma Masala Pupa yaaja no eege kungngo, aꞌda ömöꞌdï tafa ka nagüülö nja iiya ma nagüüme ka dhügürü tiya eene, aafa ka oona tanno iini, kudumma eema ma ꞌbüdhülü tiya nyoro ya.