13
Talaana na eere no
Aaga tasaasa ajeene ma tanagöre. Aaga fa tüürü ma kajeene, nggeege kadu könö kagüünï tatafala a kadhangga aꞌda taalo kussu. Aaga kïïgï tumma a kadu tanno ka pabuusu no, afa maada ka tanna ka pabuusu nja eene kungngo, aaga tagïïgï kadu na pusudene no afa maada ka tapusu adene ka tuuꞌda kungngo.
Fa ka kadu nyeꞌdꞌde kümmü tarna dhorro kafa kide, a ꞌbuugu ma füngngö ma tanyuri tinsili, kudumma Masala mara saga tapusu kadu na oroko no nja katemelö. Aaga fa tasaasa almaala kada nïïmö tiya aguꞌdaana ya, aaga tamma ka tiya ungngo kada ya, kudumma Masala ka tiki,
“Taalo aꞌa ara tüürü ma oꞌo
nitaalo nara tafa küdü.” 13.5 Serïye ya eera ya 31.6
Ïkïrï angnga kara tagamma, angnga takiki,
“Uugaara mafa kede taalo aꞌa nara tariꞌba,
ara ömöꞌdï tüünï minna ana aꞌa?” 13.6 Tüüsü ma Nakaaru 118.6–7
Aaga kïïgï katalaana naada na tünügü tumma ma Masala aaga no, aaga ïïrï eege kaganeene nya kaaya nya aaga kinyi tümmü Masala neene. Yasu Almasiihi iꞌi ya miini ka ooso ana uuru tanno nja taꞌbilli. Aaga fa toꞌdꞌdo ka tatoroko keere ma talaana tanno eefe kada tonggoonyo, ara taꞌdiila adha ada kara takïdhö ka nanggeedi a türü, taalo kuri ma tamasaladene ya taalo töꞌdö keere a nïïmö a kadu tanno akuri no. 10 Mïsï ma tïrrï mungngo aja taalo ama ma kaꞌboge tanno alinggo ka fangga kaguri kide. 11 Kudumma eema ma erïïdö ya uugaara ma kaꞌboge kaco iini ka ꞌBuugu tiya Insili dhindho ya, kada tïrrï ma eema tiya toroko ya, lakiini tuuꞌda ma eema ma erïïdö ya katinyogo kürö ma ꞌbooro. 13.11 Töꞌdö kürö 29.14; Lawi 4.12 12 Yungngo a Yasu ka teyi kürö ka ïnye ma anya, amang kini taagala kadu ka oona ana erïïdö tiya iini. 13 Kico aago kini kürö ka ꞌbooro, angnga tosso ka modolo miini. 14 Taalo anya ma öreene ka ꞌbüdhülü kide, lakiini angnga kasaasa anya mara töꞌdö mo.
15 Kadafünügü eere ya Masala koꞌdo turi kungngo, a tïrrï ma tafünügü koꞌdo ana eere ma Yasu ana nanïïnö tanno aja. 16 Aaga fa tüürü ma linggo tanno aꞌdiila no, aaga amünügü njaana koꞌdo, nggeege afeene nja eema ma tïrrï ya Masala ka tamma kide ya. 17 Aaga aföönyö tumma na naguugaara tanno ada, aaga tamma ka tumma tanno eene. Kudumma eene ka tinigöögö ma aaga afa ma Masala ka anangnga eema eene. Aaga aföönyö tumma neene amang kene talinggo a dhodho, taalo a müürü üürü eege kalinggo a müürü, taalo kara töꞌdö keere a nïïmö.
18 Aaga fara ka Masala kudumma ungngo. Kussu ungngo tinsili ma nanggeedi tanno ïïdï, kasaasa ungngo tüünï eema ya aꞌdiila ya turi. 19 Nasaasa aꞌa tumma no kada ꞌdo aaga tafara ka Masala, amang ka Masala tapadaga aꞌa kada kanna areere.
20 Masala ma taꞌdiila mafïkïꞌdö ndama inde ana erïïdö ma tafiꞌdi tumma turi taꞌbilli, tadasaana ma kidheefele ya dhabbu ya Uugaara yaaja Yasu. 21 Manangnga aaga kada kadu dhorro, aaga talinggo linggo ma eyi tiya oono ka eema nyeꞌdꞌde kaꞌdiila malinggo kaja, moono ka tamma kide ana eere ma Yasu Almasiihi ya ïdhïndhï taꞌbilli turi. Amiin.
22 Nasaasa aaga nagöre eede, aꞌda aaga tidhi oona kuꞌbu kudumma waraga tiya eede ya ma tafünügü koꞌdo, kudumma eede ka tarigiri ada aaga taalo adhonggoro. 23 Nasaasa aaga aaga tussu aꞌda örre yaaja Timosaws kapa kini ndama pabuusu. A kini ka töꞌdö areere ara aꞌa töꞌdö nja eene ma tassa kada. 24 Aaga ööjülü kadu no alaana aaga no nyeꞌdꞌde nja kadu ma kaniisa nyeꞌdꞌde. Kadu na ka Italiya no kööjülü aaga. 25 Fa ka türü tanno Masala ka neene nja aaga nyeꞌdꞌde kungngo.

13:5 13.5 Serïye ya eera ya 31.6

13:6 13.6 Tüüsü ma Nakaaru 118.6–7

13:11 13.11 Töꞌdö kürö 29.14; Lawi 4.12