5
Tamma ka ꞌBiiꞌbala ma Masala
Ömöꞌdï ya amma aꞌda Yasu ya Almasiihi ya ageenedene ndama Masala nja ömöꞌdï tiya asaasa pupa ya, ara tasaasa ꞌbiiꞌbala yiini. Kakussu angnga aꞌda kasaasa angnga laala ma Masala kaja ka tasaasa Masala angnga tagalinggo a talaana tanno oono. Kudumma tasaasa ma Masala aꞌda angnga tagalinggo a talaana tanno oono, a talaana noono taalo kaguꞌdaana. Ömöꞌdï ya ageenedene ndama Masala ya ara tiiꞌbi eema ma ꞌbüdhülü, tamma ka Masala naaja eege kungngo kara tanangnga angnga ka kilinigi eema ma ꞌbüdhülü co. Mada yungngo ara takilinigi ꞌbüdhülü co? Illi ömöꞌdï ya amma aꞌda Yasu a ꞌBiiꞌbala ma Masala.
Ömöꞌdï ya öꞌdö ya, Yasu Almasiihi iꞌi ya miini öꞌdö a ꞌbïïdï nja erïïdö, taalo ꞌbïïdï unggodho iꞌi lakiini a ꞌbïïdï nja erïïdö. A Koronggore iꞌi yungngo atiraana, kudumma Koronggore a timinꞌda. Eege na iidoona no kadünnü tumma ma timinꞌda. Koronggore nja ꞌbïïdï nja erïïdö eege na iidoona no ka unggodho. Üürü kamma angnga ka tumma tanno kadu, lakiini tumma na Masala ka ïdhïndhï. A tumma na Masala noono ka tageema ma ꞌBiiꞌbala tiya oono eege kungngo. 10 Ömöꞌdï ya amma ka ꞌBiiꞌbala ma Masala ya, tumma no miini kungngo iini ka eedi. A ömöꞌdï ya taalo amma ka Masala ya, anangnga Masala kada korokoro, kudumma iini taalo amma ka tumma tanno Masala ka tiraana ma ꞌBiiꞌbala tiya oono. 11 Tumma eege kungngo, Masala manangnga tefe ka ꞌdï taꞌbilli angnga, a tefe ka ꞌdï na miini no kungngo a ꞌBiiꞌbala tiya oono. 12 Ömöꞌdï ya amma ka ꞌBiiꞌbala ya, tefe ka ꞌdï na miini no kungngo ömöꞌdï tiya miini ya. A ömöꞌdï ya taalo amma ka ꞌBiiꞌbala ma Masala ya taalo tefe ka ꞌdï na miini no kini.
Tefe ka ꞌdï taꞌbilli
13 Aꞌa narigiri ada aaga amang kada tussu aꞌda kana aaga tefe ka ꞌdï taꞌbilli, aaga na amma ka ꞌBiiꞌbala ma Masala no. 14 Ka kussu angnga dhorro aꞌda ara Masala taföönyö fara yaaja kaja ka tasaasa nïïmö tiya oono ya aꞌdiila kono ka oona ya. 15 A kaja ka tagussu aꞌda oogo maföönyö fara ma nïïmö tiya aja ka taafara kono ya, angnga tagussu aꞌda nïïmö ya miini ya ara tananja angnga.
16 Üürü naduna oꞌo örre yüüdü ka tüünï tatoroko na taalo kara tüpü iꞌi ka inde no, fa kini afara ka Masala, oogo mara tanangnga tefe ka ꞌdï iini. Aꞌa neema ka kadu tanno weerö tammo eene taalo ma tüpü eege ka inde mo. Tatoroko kinggide kuurugu kadu ka inde. Taalo aꞌa niki aꞌda ara tafara ka Masala kudumma iini. 17 Eema ya toroko nyeꞌdꞌde ama tatoroko, illi tatoroko ökömö kinggide taalo mara tüpü angnga ka inde.
18 Kussu angnga aꞌda ömöꞌdï ya ageenedene ndama Masala taalo talinggo tatoroko, ömöꞌdï ya ageenedene ndama Masala ara tafa kini, a Ebliisi taalo ara tïlï iꞌi ka oona. 19 Kussu angnga aꞌda angnga ka kadu tanno Masala, a kadu ma ꞌbüdhülü nyeꞌdꞌde ungngo ka nïïsö ma tauugaara ma Ebliisi. 20 Kussu angnga aꞌda ꞌBiiꞌbala ma Masala öꞌdö anangnga taꞌdara angnga amang kaja tussu oogo, oogo ma timinꞌda. Angnga takütü kono oogo ma dhorro nja ꞌBiiꞌbala tiya oono Yasu Almasiihi. Oogo ma Masala tammo dhorro mo nja tefe ka ꞌdï taꞌbilli. 21 Laala eede, agadïnö koꞌdo aaga tafaana ka oona ma namasala ma korokoro.