Waraga ya
Yühanna ya Eera ya
Tafaꞌda tumma
Tafïïnï Yühanna arigiri waraga ya adhügüngü ya, unggu co kaniisa tammo iini ka tümmünü oogo aꞌda “aka mo.” Iꞌi asaasa töꞌdö tassa kene kita kungngo. Iꞌi iki a kadu ma kaniisa aꞌda kaföönyö tumma na Yasu kunggeene ka fïïnï ma tasaasa ajeene nja ka könö. Adünügü eema eene ma katalaana tanno oroko no na ïïsïnï kadu no eene ka tiki aꞌda Yasu taalo öꞌdö ka ꞌbüdhülü kada ta ömöꞌdï.
1
Tööjülü
Aꞌa na tadïïfï, nunggu tumma no co aka tammo a Masala ka tagesse oogo mo nja laala tiya oono, neede ka asaasa eege ma timinꞌda nyeꞌdꞌde no. Taalo aꞌa unggodho aꞌa nungngo nasaasa oꞌo, a kadu nyeꞌdꞌde na ussu timinꞌda no kasaasa oꞌo. Kudumma a timinꞌda tütü kaja ka eedi ya, kara tütü kaja taꞌbilli.
A türü nja ꞌbangnga nja taꞌdiila ndama Masala Pupa nja Yasu Almasiihi ꞌBiiꞌbala ma Pupa aneene nja angnga ka timinꞌda nja tasaasa.
Timinꞌda nja tasaasa
Kaꞌdiila oona eede nadhodho ꞌdo kede ka tuna laala yüüdü öccö ka tunggunu ka fïïnï ma timinꞌda, afa ma tiya Pupa ka tadirina angnga ya. A ꞌbïtïngngö, ꞌbadaada eede, nasaasa aꞌa nïïmö unggodho küdü, taalo talaana könö afeꞌde, talaana na illi kaja no eege kamiini, lakiini aꞌa nasaasa küdü aꞌda angnga tafaana ka oona. Tasaasa eege kungngo, aꞌda angnga tagunggunu ka fïïnï ma talaana tanno oono, a talaana eege kamiini, afa maada ka taföönyö ka dhidha kungngo, fïïnï ma tasaasa.
ꞌBüdhülü ya tigine a kadu ma tïïsïneene no, taalo kamma aꞌda Yasu Almasiihi ööꞌdö ka ꞌbüdhülü a tuuꞌda ma tadüꞌdꞌdü. Tatïïsïneene ya diidi ma Yasu iꞌi ya miini. Aaga adïnö koꞌdo amang kada tafa taama linggo tanno ada ka tagalinggo ünꞌdügüngngö. Lakiini ara aaga taꞌduga talïngnge naada kadigine. Ömöꞌdï ya ataꞌda ka tumma tanno Yasu koꞌdo itaalo idhi oona ka talaana tanno Almasiihi ya, taalo Masala ma taneene nja iini. Ömöꞌdï ya idhi oona kuꞌbu ka talaana tanno Almasiihi, ara taneene nja Pupa nja ꞌBiiꞌbala nyeꞌdꞌde. 10 Ka ömöꞌdï töccö ka töꞌdö a talaana tanno eefe no, aaga fa tamma kini kada ka ꞌdï. 11 Kudumma ma ömöꞌdï tiya ara tamma kini ya ara tosso ka eema ma tatoroko nja iini.
12 Tumma kungngo eede kadhabbu neede kadarigiri adaga co aaga no, illi aꞌa niki aꞌda nüüdhï tikinggi, ara aꞌa kaala aaga kide ana oona ma aꞌa, angnga saga tageema angnga tagadhodho. 13 Laala ya ïnye tammo üüdü ya Masala ka tagesse eege no kööjülü oꞌo.