Waraga ya
Yühanna ya Iidoona ya
Tafaꞌda tumma
Yühanna ya tafïïnï iꞌi arigiri waraga ya adhügüngü ya unggu co uugaara ma kaniisa ya ana eere aꞌda Kayis ya. Yühanna ïndhïgï Kayis koꞌdo kudumma iini ka tagüünï tatafala amana eema a kadu tanno öleele kalaana tumma ma Ïnjïïlï ma Yasu. Iꞌi eemaga tumma co Kayis aꞌda ümmü taneene ma kadu ma kaniisa na üünï eema ya aꞌdiila ya. Iꞌi iki iini aꞌda, afa tuurna kadu na üünï tamꞌbaga no keere nja tanno ümmü nanggeyi neene ka tiiꞌbaana ka nakaniisa no.
1
Tööjülü
Waraga ya öꞌdö ndama aꞌa na tadïïfï no nunggu co teefe ma aꞌa Kayos yeede ka asaasa iꞌi ana eedi timinꞌda ya.
Teefe ma aꞌa, nasaasa aꞌa aꞌda oꞌo taneene a taꞌdiila ka eema nyeꞌdꞌde. Ka taꞌdiila ma tuuꞌda ma oona nja oꞌo kaꞌdiila ka koronggore. Kaꞌdiila oona eede a nagöre kööꞌdö kadiri tumma ma oꞌo ka tümmü timinꞌda na oꞌo tunggunu ka fïïnï ma timinꞌda. Taalo nïïmö ma tanangnga aꞌa ka tadhodho afa ma tiya eede ka föönyö aꞌda laala yeede kunggunu ka fïïnï ma timinꞌda.
Yühanna afünügü Kayis koꞌdo
Teefe ma aꞌa, aꞌdiila nggeege üdü kafa ka nagöre ma angnga nja kölöge. Kadirina tumma ma oꞌo kidha ma kaniisa aꞌda oꞌo nümmü eege a tasaasa. Ara taꞌdiila küdü kara tattogo eege, a tumma no kara taꞌdiila ka Masala ka oona no. Eege kunggeene kudumma eere tiya Almasiihi, kaanu ka kona nïïmö ka kadu no taalo kamma ka Almasiihi no. Angnga ama tadaꞌda kadu no, amang kaja tosso ka linggo ma timinꞌda nja eene.
Dïtrïïfös nja Dimitrios
Aꞌa narigiri ada waraga co kadu ka kaniisa, illi Dïtrïïfös ya asaasa aꞌda iꞌi ta uugaara meene ya, taalo asaasa angnga. 10 Kede kara töꞌdö, ara aꞌa sa tirina eema yiini ka tüünï ya oꞌo, iꞌi adünnü tumma na toroko no kaja ka oona. Iꞌi taalo aadha ka eema tiya miini ya, iꞌi anu ka tadaꞌda nagöre ma angnga, adünügü tumma a kadu töccö aꞌda kafa takinyi eege. Kene ka takinyi eege ya, ïkïrï ka tasoro eege ka kaniisa.
11 Teefe ma aꞌa, fa takinya tumma na toroko no, oꞌo adha ya, üünï eema ya aꞌdiila ya. Ömöꞌdï ya a linggo tumma na ꞌdiila no, iꞌi ama Masala. A ömöꞌdï ya üünï tumma na Ebliisi ya, taalo adïnö ka Masala. 12 A kadu nyeꞌdꞌde kungngo keema a tumma na ꞌdiila na Dimitrios ka tüünï no, a taneene niini tanangnga kadu ka tussu aꞌda aꞌdiila a angnga teema kini ka oona nggeege, na oꞌo tussu aꞌda tumma naaja ka timinꞌda. 13 Eema inggide a dhabbu ꞌdo yeede ka asaasa tarigiri ada oꞌo iini, lakiini aꞌa taalo nasaasa iꞌi kada hibiri nja galamu. 14 Nadïnö aꞌa fïïnï aꞌda na aꞌa tassa küdü kete kungngo angnga saga teemaana ka oona.
15 Aꞌa nööjülü oꞌo. Kateefe no eege kungngo kita no na asaasa oꞌo no kööjülü oꞌo. Ööjülü kateefe na asaasa angnga no a nagereene tanno eene.