Waraga ya
Yahüüsa
Tafaꞌda tumma
Waraga ya adhüküdhükü ya, Yahüüsa iꞌi yungngo agarigiri. Iꞌi aga örre ya Yasu. Iꞌi arigiri waraga ya co kadu ma kaniisa könö na tumma ma kadalaadene tanno korokoro no kaꞌbana koꞌdo nja eene. Katalaana no kaꞌbana koꞌdo a talaana ma türü ma Masala kaꞌbunu kadu ma kaniisa aꞌda kaneene ka fïïnï tiya toroko ya. A Yahüüsa tageema nja kadu kaniisa aꞌda kümmü ajeene dhorro ka tumma ma timinꞌda ma Masala nja Ïnjïïlï tammo Yasu afa meene ka taföönyö ka kadafïïnï tanno Yasu no kungngo.
1
Tööjülü
Waraga ya öꞌdö ndama aꞌa Yahüüsa ömöꞌdï ma linggo ya Yasu Almasiihi nja örre tiya Yaguub, nunggu co ka kadu tanno Masala Pupa ka tümmünü eege no Pupa yaaja kasaasa eege mafa kene ana Yasu Almasiihi. ꞌBangnga mungngo ada dhabbu nja taꞌdiila nja tasaasa.
Katalaana na korokoro no
(2 Bütrüs 2.1–17)
Kadu eede nasaasa aꞌa tagarigiri ada waraga aaga ma toolonadene tanno aja no, aꞌda niji aꞌa eedi yeede ka anangnga aꞌa ka rigiri adaga waraga aaga amang kada takardha kuꞌbu aaga talinggo dhorro ma tümmöönö ka tamma tanno Masala ka anangnga a kadu tanno oono nyeꞌdꞌde ta unggodho. Kudumma kadu könö kinggide kalinggo diidi ma Masala kafiri kada ka söödö kada ünggü ma tagaꞌda türü na Masala kafa kaja taganeene taneene ma tatoroko. Eege kaꞌdüsünü Uugaara yaaja Yasu Almasiihi ya unggodho ya.
Nasaasa aꞌa tadirina tumma aaga, kussu aaga aꞌda Masala kono ka toolona kadu noono ka Misiri, lakiini amussu kungngo ya magirina kadu no taalo kamma kono no. Nja kadhangga tanno taalo kümmü linggo neene dhorro no, kaadha ka ꞌbuugu ma taneene tiya eene, mafiꞌdini Masala eege kuꞌbu a nakilli taꞌbilli manangnga eege ka ꞌbuugu tiya alüllü ya ara uuru ma tasigidene na dhabbu no kööꞌdö. Afa Sadöma nja Amuura nja naanya tanno akete kene no, kagalinggo eema ya toroko ya temelö ya taalo adho ka fïïnï ya, kara tapusu adene ka ïssï taꞌbilli amang ka kadu töccö tussu.
Kadu no kaneene afa kadu ma kümböödö no, ma tagaꞌda tuuꞌda neene ana eema ma temelö, kanu ka tauugaara keela kadhangga. Münda Mikayiil ya uugaara ma kadhangga ya kene ka tisaana ka oona ma oofo tiya Müüsa nja Ebliisi ya, taalo agasigi iꞌi a tumma ma midhi agala ka tiki iini, “A Masala teela oꞌo.” 10 A kadu na miini no karꞌdaana eema aꞌda taalo kussu, lakiini eema yeene ka tussu ya, kussu iꞌi afa ma eema ma erïïdö ya taalo ussu nïïmö ya, iꞌi yungngo anangnga eege ka taama.
11 Amꞌba kene kudumma eene ka tuurna tonꞌdꞌdo ya Kayin keere, kümmünü eyi yeene ka tamꞌbaga afa Balam kisi ka eema ma almaala keere, kaaya afa Koreh iini ka tagaanu ka tumma tanno Masala. 1.11 Takwiin 4.3–8; Tineene 22.1–35; 16.1–35
12 Kafeene nja nyoro ka ꞌbuugu ma tagureene ma tanagöre kaguri aꞌda taalo modolo magu eege, kanaana ïïye ka eyi tiya eene, kaguri küüsü. Kafeene nja tülüügü na ꞌbïïdï ka titaalo kide no, a tanya tïïsö iini. Eege ka naafa ma tüyï taalo ïïye kide kaaya teera kafannadene ana ereere. 13 Kafeene nja ꞌbïïdï ma to tiya lumuli ya üpü ndoore kada modolo, eege kafeene nja midigi tammo öleele ünꞌdügüngngö mo. Masala mafa kene ma tanangnga eege ka ꞌbuugu tiya lüllü ya turi.
14 Akanuk ya ïïdümmü afünü eera ka Adam keere ya adirina tumma eene iki, “Aaga assa ka Uugaara ka ööꞌdö nja kadhangga tanno iini na insili no kadhabbu. 15 Ara töꞌdö tümmü kadu nyeꞌdꞌde asigi kadu no oroko, neene ka teema kini koꞌdo eege na oroko no ka eema tiya eene ka talinggo ya nja eema tiya toroko ya.” 16 Kadu no kaꞌdigineene karꞌdaana eema, karuna eema ma tatoroko ma nanggeedi tanno eene, kaꞌdiniga oona neene cooꞌdo killi kadu könö ma tasaasa eema ma nanggeyi tanno eene.
Taneene ma kadu ma kaniisa
17 Illi aaga kadu eede, aaga kïïgï tumma na kadafïïnï tanno Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ka tageema ꞌbilli no. 18 Kiki aaga, “Kadu kinggide kara sa kööꞌdö ka uuru tanno eere no kamidhi aaga, kuurna fïïnï ma tatoroko yeene keere.” 19 Eege kasümünaana kadu kuꞌbu kasaasa eema ma ꞌbüdhülü taalo Koronggore eene ka oona.
20 Lakiini aaga kadu eede, aaga idhi oona kuꞌbu ka tamma ma Masala tammo insili mo, aaga tafara ka Masala a Koronggore tiya Insili ya. 21 Aaga fa ka oona ka tasaasa ma Masala, aaga tïndhïgï ꞌbangnga ma Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ma töꞌdö a tefe ka ꞌdï taꞌbilli aaga.
22 Aaga ana ꞌbangnga ma kadu tanno aleefe taꞌdoore ka nanggeedi no. 23 Iisi kadu ökönö na asaasa toolonadene ka ïssï no unggu eege kürö, ala ꞌbangnga a kadu ökönö a riꞌba, lakiini anu ka enꞌdi tiya yeene ya nyoro a tuuꞌda tanno eene ka tanyoro eege.
Tamana taꞌdiila a Masala
24 Masala mana türü ma tafa kada kudumma ma eema tiya toroko ya, mara kanangnga aaga ka ꞌdïngnge kidha ma tïdhïndhï tanno oono, aaga tadhodho a tumma ma toroko ya titaalo ada ka oona. 25 A tïdhïndhï na Masala ma unggodho mo tatoolona yaaja ana Yasu Almasiihi Uugaara yaaja, tïdhïndhï nja tauugaara nja nagürüünü tanno dhidha no, nja ꞌbïtïngngö nja taꞌbilli. Amiin.

1:11 1.11 Takwiin 4.3–8; Tineene 22.1–35; 16.1–35