2
Linggo na Bölis ka Tasalanükï
Nagöre eede, töꞌdö kada kanna nïïdï no, taalo ka toroko. Afa maada ka tussu aꞌda ka kalinggo adene ungngo, ungngo tageeladene ka Filippi, lakiini Masala manangnga türü ungngo mïïdï ka teema ka tumma moono co kadu aꞌda kagüünï kadu tatoroko ana ungngo. Taalo ungngo keema tumma na toroko no nja aaga, ungngo taalo kïïsïnï ömöꞌdï, a taalo nïïmö ya toroko kïdï ka eedi nja aaga. Lakiini Masala maꞌdiila nja ungngo manangnga tumma noono ungngo, taalo ungngo keema aꞌda a kadu taꞌdiila nja angnga, lakiini Masala oogo mungngo mïïrï angnga ka nanggeedi. Taalo ungngo köꞌdö kussu aaga aꞌda taalo angnga tasaasa tadünnü eema na aꞌdiila no ma aaga alla tallogo ungngo ma nïïmö, illi Masala oogo mungngo mussu. Ungngo taalo kasaasa aꞌda a kadu tïndhïgï ungngo koꞌdo alla aaga tïndhïgï ungngo koꞌdo alla kadu könö. Aꞌda kömüsü mïïdï mungngo ada ka oona, kudumma ïïdï kadafïïnï tanno Almasiihi, lakiini ꞌbangnga ma aaga magu ungngo afa ma nïïmö kaana ꞌbangnga ma laala tiya oono. Ungngo kasaasa aaga dhorro, kasaasa ungngo aaga, aaga tosso ka taneene nja ungngo, taalo ka tumma ma Ïnjïïlï sugi, lakiini kudumma ada ka aꞌdiila nja ungngo. Tumma dhorro nagöre eede, kagïïgï aaga dhügürü yïïdï nja linggo na dhabbu no, ïïdï kadalinggo osooso nja naguuru amang kïdï tafa tanyamanya ömöꞌdï öccö ka oona aꞌda keemaga ungngo tumma ma Ïnjïïlï ma Masala co aaga. 10 Aaga nja Masala ka tïnö aaga ka taneene tanno ïïdï nja aaga a nanggeedi ka tinsili aꞌda taalo nïïmö ya toroko ya kide, aaga no amma ka Masala no. 11 Aaga afeꞌde kussu aaga aꞌda ka kalinggo ada ungngo eema nyeꞌdꞌde afa ma pupa ka tüünï ada laala tiya iini ya kungngo. 12 Kafünügü ungngo aaga koꞌdo, ungngo tagalaanaga, ungngo tageema nja aaga, aaga taneene taneene ma Masala na dhorro no, mümmünü aaga a tauugaara nja tïdhïndhï tanno oono.
13 Yungngo ïïdï kamana taꞌdiila a Masala turi kungngo, kudumma ada ka tümmü tumma ma Masala naada ka taföönyö kïdï no, aaga tamma kide no. Taalo tumma ma ömöꞌdï eege kamiini, lakiini tumma ma timinꞌda ma Masala ka linggo kada ka oona aaga na amma ka Masala no. 14 Nagöre eede, eema ya linggodene ana aaga, agalinggo adene ana kaniisa tanno Masala no ka Yahüüdiya no ana eere tiya Yasu Almasiihi. Siliga ma aaga eege kungngo kalinggo aaga, eege tekere kagalinggo Yahüüdü eege. 15 Eege kagiidi Uugaara Yasu nja naganeꞌbi, küünï tatoroko ana angnga, taalo kamma ka Masala, kadiidi kadu ïnꞌdïlï. 16 Kasaasa tafaga angnga ka teema ka tumma ma Masala co ajeene, tumma na ara töꞌdö a toolona eene no, eege kakogoona ma tüünï eema ya toroko ya, a ꞌbïtïngngö sa tagorooꞌbo na Masala a töꞌdö kene.
Bölis asaasa tassa kene afeꞌde
17 Lakiini nagöre eede, ka kaadha ungngo kada ka oona idhilli kungngo a dhugudha ünꞌdügüngngö, lakiini taalo ana nanggeedi, katinigöögö ungngo ma tassa kada a ꞌbangnga ma aaga kagu ungngo. 18 Kasaasa ungngo töꞌdö kada kanna, aꞌa ka eyi tiya eede na Bölis no nasaasa aꞌa töꞌdö ta unggodho üürü teera illi Ebliisi afaga ungngo keere. 19 Ka Uugaara Yasu kara töꞌdö ya, aaga kungngo kara tanangnga tïdhïndhï angnga nja dhodho, anangnga ungngo ka ꞌdiniga oona nïïdï cooꞌdo a tiiꞌbana ma türü tanno ada ka anangnga ungngo no. 20 Aaga ka tafünügünja koꞌdo tanno ïïdï, aaga tadhodho tanno ïïdï.