Waraga ya Bölis ma co
Tasalanükï ya Dhidha ya
Tafaꞌda tumma
Bölis ya tafïïnï iꞌi agafüꞌdü linggo ma kaniisa ka Tasalanükï (Kadafïïnï 17), oogo ma ka anya tammo dhabbu ka Makadoniya ka taꞌdoogo ma Yünan. Unggeene kide areere kudumma Yahüüdü könö kasaasa takoꞌdo kini. Ömöꞌdï ya akinyi linggo iini ya ana eere aꞌda Timosaws ya öꞌdö adirina eema iini aꞌda kadu ma kaniisa no ka Tasalanükï no kütü ka tümmü tumma ma Masala aꞌda kalinggo kadu eege. A Bölis tarigiri waraga ma tuuꞌbu eege ka nanggeedi nja iini ka tapadaga tindineene neene eene.
Bölis anangnga taꞌdiila a Masala kudumma tamma nja tasaasa tanno kadu ma kaniisa ma Tasalanükï, adirina eema eene ma taneene tanno iini nja eene. Ïkïrï ka tasaana tumma no agalinggo adene a kadu ma kaniisa co eene ma inde nja nïïmö tiya ara töꞌdö ka Yasu Almasiihi kara tafada ööꞌdö ka ꞌbüdhülü. Adagadünügü eema eene, meene kara taneene nya, idhi Almasiihi tafada.
1
Tööjülü
Aꞌa na Bölis narigiri waraga ya nja Silwans nja Timosaws ungngo tunggu waraga co kadu ma kaniisa ma Tasalanükï, kadu na Masala ma Pupa nja Uugaara Yasu Almasiihi, a türü nja taꞌdiila tanna nja aaga.
Tamma na kaniisa ma Tasalanükï
Kamana ungngo taꞌdiila a Masala kudumma aaga turi kungngo, ungngo tadiri aaga ka fara tiya ïïdï nja Masala ya kungngo, kafara ungngo ka Masala a naguuru. Kütü ungngo kadagïïgï tumma naada ka talinggo a tamma kidha ma Masala tanno aja Pupa ma linggo naada ka tümmöönö a tasaasa nja tidhi oona kuꞌbu na ööꞌdö a tïndhïgï ka Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi. Nagöre eede, Masala masaasa aaga, ungngo tussu aꞌda oogo magesse aaga. Kïdï kööꞌdö a tumma tanno aꞌdiila no aaga, taalo a tumma ma nïïnö unggodho eege, lakiini a türü ma Masala nja Koronggore tiya Insili ya, taalo tumma ma nïïnö ünꞌdügüngngö. Kussu aaga aꞌda ka kaneene ungngo nja aaga nya kagaꞌdiila nja aaga. Kada ka tamma ka tumma, kagümmü aaga fïïnï yïïdï nja fïïnï tiya Masala, kadhügürü aaga dhabbu, lakiini Koronggore ya Insili anangnga aaga ka tadhodho. Aaga kungngo kala taꞌdiila a kadu ma Makadoniya nyeꞌdꞌde nja Akaiya. Kudumma tumma tanno Masala ka dhala kuꞌbu ndama aaga, taalo ka Makadoniya nja Akaiya sugi, lakiini tamma nüüdü ka Masala no kussu adene ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde, iꞌi yungngo ïïdï ka titaalo kasaasa tadiri nïïmö miini. Kadu ꞌdo keema tumma maada ka tamma kïdï, yïïdï kööꞌdö kada ya, aaga aadha ka eema ma namasala aaga tümmü tumma ma Masala tammo dhorro mefe ka ꞌdï mo. 10 Ma tïndhïgï ꞌBiiꞌbala yoono kara töꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo, a Masala ka fïkïꞌdö iꞌi ndama inde, Yasu iꞌi yungngo ara toolona angnga ka tagorooꞌbo tanno Masala na ara töꞌdö no.