4
Naguugaara, aaga fa tüünï ada kasaga naada kuꞌbu, amang kada tussu aꞌda Uugaara ma aaga ungngo koꞌdo ka ꞌdotomboꞌdo.
Talaana
Aaga fara ka Masala turi aaga tadïnï koꞌdo aaga tamana taꞌdiila a Masala. Aaga ümmü Masala amang kono tafaꞌda ungngo ka nanïïnö amang kede teema tumma na Almasiihi neede ka tanna ka pabuusu miini no. Aaga afara ka Masala amang kede teema tumma na dhorro no amang ka kadu taföönyö. Aaga aneene nja kadu no taalo kama ka kaniisa no a taꞌdara ma tussu eema ya adho ka fïïnï ya. Aaga eema tumma na aꞌdiila no ꞌbucca kungngo kiꞌdꞌdi afa tanggaꞌdala, aaga tussu ka tapadaga tumma co kadu nyeꞌdꞌde kaꞌdiila.
Tööjülü no eere no
Tikikos assa ka tirina taneene neede aaga ya akinyi linggo aꞌa ya. Iꞌi ya örre tiya eede ka asaasa iꞌi, ya adho ka fïïnï ya ma linggo ma Uugaara. Iꞌi yungngo eede ka kürünü iꞌi kada amang kini tadünügü taneene nïïdï aaga, a nanggeedi tiicolo kada. Nagürünü aꞌa Önisimös nja iini örre yaaja ya aꞌdiila iꞌi ya yaada, eege kara tadirina eema ya alinggo adene kïdï kita ya aaga.
10 Arestarkos ta taneene yeede ka pabuusu ööjülü aaga nja Murkus moole ma Barnaba iꞌi yungngo eede ka tiki aꞌda aaga tadaꞌda iꞌi kini kara töꞌdö kada kanna. 11 Nja Yashu tiya ana eere afeꞌde aꞌda Yustus ya. Eege kungngo kalinggo nja aꞌa eege na Yahüüdü no unggodho eege ka fïïnï ma tauugaara ma Masala ka kakinyi linggo aꞌa ꞌdo. 12 A Abafaraas ööjülü aaga, ömöꞌdï yaada könö iꞌi ya miini tatalinggo ya Yasu Almasiihi iꞌi ya miini afeꞌde akardha kuꞌbu dhorro kudumma aaga ma tafara ka Masala amang kada tidhi oona kuꞌbu aaga talinggo linggo na Masala ka asaasa no. 13 Aꞌa nungngo nadïnö ka dhügürü tiya iini ka talinggo kudumma aaga nja kadu tanno ka Ladükïya no nja Hirabolis. 14 Lüüka ya dictöörö ya teefe ma angnga ya, nja Dimas kööjülü aaga. 15 Aaga ööjülü kadu no ka Ladükïya no nja Nifa nja kaniisa tammo oono ka ꞌdï mo. 16 Kada kara tïïrï waraga ya, aaga kürünïïgï iini aaga tunggu co kadu ma kaniisa ka Ladükïya, amang kene tïïröönö tekere. Aaga ïïrï waraga könö inggide, yeede ka tunggo co kadu ma Ladükïya. 17 Aaga iki a Arkibus adïnö koꞌdo ma linggo tanno Masala ka tümmünü iꞌi iini no afa kide atïïmö eege.
18 Tumma no aꞌa narigiri a nïïsö ma aꞌa na Bölis, aaga kïïgï ma tanna ka pabuusu tanno eede no. A türü na Masala taneene nja aaga.