5
Uuru na Uugaara
Nagöre eede, taalo nama tarigiri ada waraga aaga, aaga ma nagürüünü nja naguuru. Kudumma ada ka tussu dhorro aꞌda uuru ma töꞌdö na Uugaara kafeene nja tanyooro ya unggeene ooso kungngo ya. Ka kadu kara tiki aꞌda, “Aꞌdiila ꞌbuugu insili ya,” ïkïrï ka takoꞌdꞌdo kene ma tagaꞌda ada eege kuꞌbu afa teene na öꞌdö ka aka magüröönö mo ka tinꞌdi kungngo kitaalo kara tambaanya toolona nanggeyi neene. Lakiini aaga nagöre eede, taalo aaga kanna ka naꞌbuugu tiya lüllü ma uuru tanno miini no kara tükü aaga koꞌdo afa tanyooro. Kudumma ada kada laala ma töyeene nja laala ma uuru, taalo kama ma ooso alla ma ndüülï. Fa kada fa tafeene nja kadu könö na arigide no, lakiini kada tadïnï koꞌdo angnga tümmü oona naaja dhorro. Kudumma kadu tanno arigide no karigide ooso kungngo, a kadu na ooye no, kooye ooso kungngo. Lakiini angnga no laala ma uuru no ka tadïnö, angnga tagümmü madagussi ma tamma nja tasaasa nja barnete ma tïndhïgï toolonadene. Masala taalo möꞌdö ana angnga maaja ka dhügürü, lakiini ma toolonadene ana eere ma Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi. 10 Iꞌi ya eyi ka üüdü ma angnga amang kaja tageefe ka ꞌdï nja iini, üürü kadïnö angnga üürü kaaya angnga. 11 Aaga ïndhïgï njaana koꞌdo, aaga takinyi njaana koꞌdo afa ma tiya ada ka tüünï ꞌbïtïngngö ya kungngo.
Talaana na eere no nja tööjülü
12 Ungngo tasaasa aaga nagöre eede aꞌda aaga tanaana ïïye ka kadu tanno alinggo kada ka söödö no na alaana aaga ka fïïnï ma Uugaara no. 13 Aaga tasaasa eege dhorro ka linggo tanno eene no, aaga aneene a taꞌdiila ma nanggeyi tanno ada. 14 Nasaasa aaga nagöre eede, aꞌda aaga talaana kadu no taalo kalinggo no, aaga afünügü kadu no ariꞌba no koꞌdo, aaga akinyi kadu no kiꞌdi no koꞌdo, aaga idhi oona kuꞌbu ma kadu nyeꞌdꞌde. 15 Aaga fa ka oona ömöꞌdï öccö tafa taꞌdïïnö ka ömöꞌdï tiya a küünï tatoroko ana iꞌi, lakiini aaga üünï eema ya aꞌdiila ya ꞌbucca kungngo anangnga eyi tanno ada nja kadu könö. 16 Aaga dhodho turi kungngo, 17 Aaga eema nja Masala ꞌbucca kungngo. 18 Aaga fünügü Masala koꞌdo ka eema ïnꞌdïlï, kudumma fïïnï tiya Masala iꞌi ya miini kada ana eere ma Yasu Almasiihi. 19 Aaga fa tagaꞌda linggo ma Koronggore tiya Insili ya. 20 Aaga fa tamidhi linggo ma taneꞌbi. 21 Lakiini aaga anaana ïïye ka eema nyeꞌdꞌde aaga sa katümmü ya aꞌdiila ya. 22 Aaga fa takete ka nïïmö tiya toroko ya.
23 A Masala ma taꞌdiila ka eyi tiya oono manangnga ka tinsili ka eema ïnꞌdïlï mafa kada a nïïmö ya toroko titaalo ada ka oona. A koronggore yaada taꞌdiila a tuuꞌda miini nja koronggore ka uuru tanno Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi kara töꞌdö kide ya. 24 A ömöꞌdï ya ka ümmünü aaga ya, iꞌi ya adho ka fïïnï, iꞌi taalo arumu timiꞌdi tumma niini.
25 Aaga fara ka Masala kudumma ungngo, nagöre eede. 26 Aaga ööjülü nagöre ma angnga nyeꞌdꞌde tööjülü na insili no. 27 Ara aꞌa teema nja aaga ana eere ma Uugaara aꞌda aaga tïïrï waraga ya a nagöre ma angnga nyeꞌdꞌde. 28 Fa ka türü tanno Uugaara Yasu Almasiihi taneene nja aaga.