Waraga ya Bölis ma co
Tasalanükï ya Eera ya
Tafaꞌda tumma
A Bölis tarigiri waraga ya co kadu ma kaniisa ka Tasalanükï kini ka ndatïïmö nagatereene könö iini ka tarigiri waraga ya Tasalanükï ya dhidha ya. Ka waraga tiya iꞌi uuꞌbu kadu ma kaniisa ka nanggeedi aꞌda kütü katümmü tumma neene ka kadu ka talinggo eege. Kadu könö kadünügü eema eene aꞌda Almasiihi andagööꞌdö afeꞌde nja iini ka ndakete kara töꞌdö, taalo kasaasa talinggo afeꞌde. Bölis anangnga tumma eene aꞌda kafa taföönyö tumma na kadu tanno miini no. Iꞌi ageema iki aꞌda a kadu ma kaniisa tafa tadhunu. Uuru ma tatoroko kara tadigi ꞌbüdhülü kara saga ööꞌdö aꞌda üfürü Almasiihi tafada, uugaara ya toroko ya ara saga ka tafünü kadu kada diidi ma Masala.
1
Aꞌa na Bölis narigiri waraga ya nja Siila nja Timosaws ungngo tunggu co kadu ma kaniisa ma Tasalanükï kadu na Masala Pupa yaaja nja Uugaara Yasu Almasiihi.
Fa ka Masala Pupa yaaja nja Uugaara Yasu Almasiihi anangnga türü aaga nja taꞌdiila.
Tamana taꞌdiila nja tafara ka Masala
Nagöre eede, kama ungngo ma tanangnga taꞌdiila a Masala turi kudumma tamma tanno ada ka inggiridene dhabbu, nja tasaasa ajeene tanno naada ka tadhabbu. Ungngo ka eyi tiya ïïdï kabbü ungngo naꞌdugiisine ana aaga ka nakaniisa tanno Masala naada ka tanna kide no, aaga kidhi oona kuꞌbu nja tamma ka eema tiya ada ka tambaanya ma dhügürü nja tüünïnja kuꞌbu ya.
Nggeege kussu angnga aꞌda tümmü na Masala ka adho ka fïïnï ma tindinaana aaga ka tauugaara ma Masala tanno aada ka dhügürü ka fïïnï miini no. Ara Masala saga tüünï nïïmö ya adho ka fïïnï ya, oogo mara sa ka tapusu kadu na üünï tatoroko ana aaga no. Ara Masala saga nangnga talïngnge aaga aaga na dhügürü taꞌbïtïngngö no nja angnga afeꞌde. Ara talinggo adene ka Uugaara Yasu kara töꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo nja kadhangga tanno iini na ana türü no. Ana onggoꞌdo ma ïssï ka finne ma tapusu kadu na taalo kussu Masala no nja kadu tanno taalo kaföönyö tumma na Uugaara tiya aja Yasu. Eege kara tapusu adene kaama taꞌbilli, taalo kara takete ka dhugudha tiya Uugaara Yasu nja türü ma tïdhïndhï tanno iini 10 kini kara töꞌdö ka uuru tanno miini no, a tïdhïndhï nja tinsili a kadu na amma kini no tadhere nyeꞌdꞌde nja aaga afeꞌde, kudumma ada ka tamma ka tumma tanno ïïdï.
11 Iꞌi yungngo ïïdï ka teema nja Masala aꞌda aaga ta kadu ma linggo tanno oono ïnꞌdïlï matïïmö linggo a türü ma taꞌdiila nja linggo ma tamma tanno ada. 12 Fa ka eere tiya Uugaara tiya aja Yasu ïdhïndhï, a türü niini tanna kada ka oona aaga tanna kini ka oona a türü ma Masala tammo aja nja Uugaara Yasu Almasiihi.