2
Uuru ma Yasu ka töꞌdö
Lakiini nagöre eede, aꞌa nasaasa aaga aaga tussu töꞌdö na Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi, angnga taganeene nja iini, aaga tafa taꞌdeedene ka oona areere ka nanggüüdü tanno ada kudumma a tumma köꞌdö ndama koronggore alla ndama angnga kiki kide aꞌda uuru ma Uugaara killi ka tööꞌdö a tumma no taalo ka timinꞌda. Aaga fa tafa ka ömöꞌdï töccö ïïsïnï aaga a fïïnï tökönö, kudumma uuru na Uugaara taalo kara töꞌdö illi a tasilli eema töꞌdö, ömöꞌdï ya toroko ya tabbü ꞌdala ma tara teyi. Iꞌi ara tadiidi aꞌdiniga eyi yiini cooꞌdo ka eema nyeꞌdꞌde ya ana eere aꞌda Masala nja kadu kafara kini ya amang kini temmi ka la ma Masala eema ka eyi tiya iini aꞌda iꞌi ya Masala.
Taalo aaga kagïïgï yeede ka taganeene nja aaga ya, na aꞌa tageemaga tumma na miini no co aaga ꞌbucca kungngo? A ꞌbïtïngngö kussu aaga nïïmö ya afaga iꞌi keere ya, amang kini tabbü ꞌdala ka uuru miini tanno dhorro no. Taküdhü ma ömöꞌdï tiya atoroko ya kanda üünïdene ꞌbïtïngngö, lakiini nïïmö ya ara tüünïdene ya, taalo ara tüünïdene ana ömöꞌdï ya afaga eege keere ya, kaꞌdugadene ka fïïnï. Idhi ömöꞌdï ya toroko ya saga abbü ꞌdala ka Yasu Almasiihi ka tiidi iꞌi a teela tanya a nïïnö tanno iini, aginyi iꞌi a talimaana ma tabbü ꞌdala tanno iini. Ömöꞌdï ya toroko ya ara töꞌdö a türü ma Ebliisi, alinggo eema ma türü keefe ma tïïsïnï kadu. 10 Iꞌi alinggo eema ya toroko ya nyeꞌdꞌde ma tïïsïnï kadu na aaya no, kudumma eene kitaalo ka tasaasa tumma tanno dhorro no meene ka toolonadene. 11 Iꞌi yungngo a Masala ka kürünü türü ma tamꞌbaga kene amang kene tamma ka korokoro, 12 amang ka kadu nyeꞌdꞌde tanno taalo kamma ka tumma ma timinꞌda kara kasaasa eema ya toroko ya, ara eege ka tahükümüdene.
Aaga idhi oona kuꞌbu
13 Lakiini ara ungngo tamana taꞌdiila a Masala ꞌbucca kungngo, kudumma aaga nagöre eede na Uugaara ka asaasa eege no, kudumma Masala ka tagesse aaga ka dhidha amang kono toolona aaga a tinsili ma Koronggore, a tamma ka tumma ma timinꞌda. 14 Tumma no eege kungngo a Masala ka tagümmünü aaga a toolonadene ma tumma ma Yasu nïïdï ka tagööꞌdö iini aaga amang kada tosso ka tïdhïndhï na Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi 15 Aaga kardha kuꞌbu nagöre eede, aaga tafa ka talaana tanno ada ka taföönyö kïdï no, üürü a tumma ma nïïnö üürü ka waraga tiya ïïdï ka tunggu aaga ya.
16 Uugaara yaaja Yasu Almasiihi ka eyi tiya iini nja Masala Pupa yaaja masaasa angnga manangnga türü angnga a taꞌdiila taꞌbilli a tïndhïgï tanno aꞌdiila no. 17 Anangnga aaga ka takïdhö ka nanggeedi ümmünü eege kuꞌbu ka eema tiya ada ka talinggo kaꞌdiila ya nyeꞌdꞌde nja tiya ada ka teema ya.