3
Aaga afara ka Masala kudumma ungngo
Keere kungngo nagöre eede, aaga afara ka Masala kudumma ungngo, amang ka tumma tanno Masala tala kadu areere kïdhïndhï afa meene nja aaga kungngo. Aaga afara ka Masala afeꞌde amang kono toolona ungngo ka kadu tanno oroko no, taalo kadu nyeꞌdꞌde kamma. Lakiini Uugaara ya adho ka fïïnï dhorro ya, ara tanangnga aaga kana türü, afa kada kudumma koronggore tiya toroko ya. Kamma ungngo ꞌdo ka Uugaara aꞌda kalinggo aaga eema yïïdï ka takiki aaga ya aꞌda kütü aaga ka lingngo iini. Fa ka Uugaara anangnga nanggeedi naada ka tasaasa ma Masala nja tidhi oona kuꞌbu na Almasiihi ka anangnga angnga no.
Aaga fa taneene nja kadu tanno adhunu no
Ara ungngo tadirina eema aaga nagöre ïïdï ana eere ma Uugaara Yasu Almasiihi aꞌda aaga tafa taneene nja kadu tanno adhunu no kitaalo kaföönyö talaana nïïdï ka tagalaana aaga iini no. Kussu aaga dhorro aꞌda ara aaga turna fïïnï yïïdï ka tunggeene iini ya, taalo ungngo kadhunu ïïdï ka taganeene nja aaga ya. Ungngo taalo kagu nïïmö ma takuri ya ömöꞌdï ünꞌdügüngngö, lakiini kagalinggo ungngo osooso a naguuru ungngo tadhügürü amang kïdï tafa tanyamanya ömöꞌdï öccö. Taalo aꞌda ungngo taalo kama tagu eema yaada, lakiini ungngo kasaasa aꞌda aaga tïïrï taneene nïïdï aaga tuurna iꞌi keere. 10 Kïdï ka taganeene nja aaga ya, kagadirina ungngo tumma no aaga, “Ömöꞌdï ya taalo asaasa linggo ya, taalo ama tagu eema.”
11 Kadiri ungngo tumma no, kudumma ïïdï ka taföönyö aꞌda kadu könö kungngo ada ka söödö kadhunu, kitaalo linggo kene illi keema ka tumma tanno kadu ünꞌdügüngngö. 12 Kadu afa ma tanno miini no ungngo tiki eene ana eere ma Uugaara Yasu Almasiihi aꞌda angnga tasaasa aꞌda kalinggo amussu kagu kuri yeene. 13 Lakiini aaga nagöre ïïdï, aaga fa tagiꞌdi ka linggo ma eema tiya aꞌdiila ya keere.
14 Üürü ömöꞌdï ungngo ada ka söödö ya, taalo aföönyö tumma nïïdï ka waraga tiya no, aaga ïïrï iꞌi aaga taadha iini ka oona amang ka modolo tagu iꞌi. 15 Aaga fa tümmü iꞌi kada diidi tiya ada, lakiini aaga eema nja iini kada örre tiya ada.
Tööjülü na eere no
16 Fa ka Uugaara ma taꞌdiila Yasu Almasiihi ka eyi tiya iini amana taꞌdiila aaga a naganuuru ka eema nyeꞌdꞌde, fa ka Uugaara aneene nja aaga ïnꞌdïlï.
17 Aꞌa narigiri tööjülü no a nïïsö ma aꞌa na Bölis no, kiji aaga kala miini yeede ka anangnga ka waraga tanno eede yeede ka rigiri no. 18 Fa ka türü tanno Uugaara Yasu Almasiihi kaneene nja aaga ïnꞌdïlï kungngo.