Waraga ya Bölis ma tunggu co
Timosaws ya Dhidha ya
Tafaꞌda tumma
Timosaws aga ömöꞌdï ma kaniisa ya tadïmöögö ya, nagürüünü kungngo iini kadhabbu afara ka Masala, iꞌi aga unggunaana kuꞌbu nja Bölis tiya tafïïnï ya, akinyi teema tumma ma Ïnjïïlï ma Yasu Almasiihi iini. Keere kungngo a Bölis tagürünü Timosaws aco tauugaara ma kaniisa ka anya ma Afosus.
Bölis agürünïïgï a waraga tiya unggu co Timosaws ma tanangnga tumma iini ma tümmü tumma ma Masala ka nakaniisa nja tanaana ïïye ka katalaana tanno oroko no. Waraga ya afeꞌde eema ma kadu öccö eege kungngo kara tessedene ma ta naguugaara ma kaniisa kara talinggo iini nja kadhoonyo ka kaniisa afa ma kadïmöögö kungngo nja kidhindharu nja iiya ma nagüüme.
1
Waraga ya öꞌdö ndama tafïïnï ya Yasu Almasiihi a türü tanno Masala tatoolona yaaja Yasu Almasiihi yaaja ka tïndhïgï iꞌi ya.
Nunggu co Tïmosaws ꞌbiiꞌbala yeede ya dhorro ya, a tamma ka Masala, fa ka Masala Pupa yaaja nja Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi anangnga türü oꞌo nja ꞌbangnga nja taꞌdiila.
Tidhi oona kuꞌbu ka dhügürü
Afa meede ka tageema nja oꞌo aꞌda ara aꞌa co Makadoniya, aꞌda nanna ka Afosus amang küdü teema nja kadu töccö aꞌda kafa talaana kadu ka talaana ma korokoro afeꞌde. Kafa tatoodo ka eema ma elle nja nagareene ma kadaada tanno dhabbu no, kara töꞌdö ndama nagonggoꞌdo a tumma na taalo kara talinggo tumma no ma tamma ka Masala no. Fïïnï ma tumma tanno aꞌda tasaasa na öꞌdö ndama eedi tiya insili ya nja eedi tiya aꞌdiila ya nja tamma tanno dhorro no. Kadu könö kaadha ka tumma tanno kaama ka fïïnï kara kïïrada ka tisaana ka oona ma taaꞌbaga ünꞌdügüngngö. Kiki aꞌda eege ka katalaana ma serïye kassa kitaalo kussu nïïmö yeene ka teema ya, kitaalo köꞌdö iini taꞌdiila.
Kussu angnga ꞌbïtïngngö aꞌda serïye aꞌdiila kene kara talinggo iini dhorro. Kussu ungngo aꞌda serïye taalo öꞌdönja a kadu tanno aꞌdiila no, lakiini öꞌdönja a kadu tanno oroko no nja tanno asilli eema no nja tanno anu ka tumma ma Masala no nja tanno anyoro ka nanggeedi no nja tanno agirina kafaafa meene nja nakanïïmö no nja tanno agirina kadu no, 10 kadu no üünï eema ya toroko ya nja nageldo nja kadu tanno anadene a kasaga no nja tanno korokoro no nja kadu tanno aküdöönö ünꞌdügüngngö no nja kadu tanno anu ka talaana tanno aꞌdiila no. 11 Tumma na unggeene nja Ïnjïïlï na nanja aꞌa no, tumma ma Masala na baraka ka tanna kide nja tïdhïndhï no.
Türü na Masala kungngo a Bölis
12 Namana aꞌa taꞌdiila Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ya anangnga türü aꞌa ka linggo tanno iini. Kudumma iini ka tümmü aꞌa kada ömöꞌdï ya adho ka fïïnï ya. 13 Aꞌa nungngo nakeela iꞌi natakeemidhi iꞌi nadagalinggo iꞌi, lakiini Masala möödhï kede kudumma eede nafürü tamma kono nitaalo nussu nïïmö yeede ka talinggo ya. 14 Ïkïrï Uugaara yaaja ka anangnga türü aꞌa dhabbu ma tamma nja tasaasa ma Almasiihi Yasu.
15 Tumma dhorro eege kungngo, kama tamma dhorro aꞌda Yasu Almasiihi öꞌdö ka ꞌbüdhülü ma toolona kadu na oroko no aꞌa nadhidha. 16 Lakiini ꞌbangnga ma kananja aꞌa amang ka Yasu Almasiihi tala ꞌbangnga miini aꞌa, ömöꞌdï ya adho tatoroko ꞌdo ya, ma tala a kadu tanno amma kini no ïnꞌdïlï taꞌduga tefe ka ꞌdï taꞌbilli. 17 A ꞌbïtïngngö ta uugaara taꞌbilli no, Masala tammo unggodho mo, mefe ka ꞌdï turi mitaalo mijidene ümmü oogo ana eedi nja tïdhïndhï taꞌbilli. Amiin.
18 ꞌBiiꞌbala eede Timosaws, nanangnga aꞌa tumma oꞌo afa ma tanno ka tumma ma taneꞌbi tanno ageema tumma ma oꞌo kadhadha no afa kene amang küdü teema koroꞌbo ya aꞌdiila ya. 19 Ümmü tamma ana eedi ka tinsili ya, a kadu könö kanu kide, a mürkabü ma tamma meene taꞌbu. 20 Kadu na miini no Himinas nja Askander neede ka tümmünü eege Ebliisi amang kene talaadene kafa teela Masala.