2
Tafara ka Masala
Nïïnö yeede ka asaasa ka dhidha ya, aaga tafara ka Masala aaga teema nja oono a tamana taꞌdiila oono ka üüdü ma kadu nyeꞌdꞌde kungngo. Aaga afara ka Masala kudumma naguugaara nja kadu tanno afa ka anya no amang ka ꞌbuugu taꞌdiila a nïïmö ya toroko ya tafa töꞌdö kada. Aꞌdiila nggeege ka Masala tatoolona yaaja. Asaasa kadu ïnꞌdïlï ka toolonadene kussu tumma ma timinꞌda. Kudumma Masala ma unggodho, ömöꞌdï ya ka söödö ma Masala nja kadu ya unggodho iꞌi ya ömöꞌdï Yasu Almasiihi. Iꞌi üpü eyi yiini co ma tafa kadu ïnꞌdïlï, tumma na Masala manangnga a kadu ma ꞌbüdhülü ka uuru miini. Iꞌi yungngo eede ka kürünüdene ka tafïïnï nja tatalaana ma kajeene ma teema tumma ma tamma nja timinꞌda, taalo aꞌa nakorokoro, lakiini aꞌa neema tumma ma timinꞌda.
Nasaasa aꞌa nagiide aꞌda keema nja Masala ka naꞌbuugu ïnꞌdïlï kamünügü iisine cooꞌdo ka tinsili, taalo tagorooꞌbo kide nja tanu aana ka oona.
Nasaasa aꞌa iiya kümmü enꞌdi ya aꞌdiila ya ka oona kindinaana oona, kaana modolo, kafa tüüfü awu, kafa tümmü dahaba nja kisi nja enꞌdi tiya aguꞌdaana ya, 10 lakiini a linggo tanno aꞌdiila no, fa ka iiya küünï linggo ma Masala na ꞌdiila no.
11 Fa ka iiya kalaadene kaföönyö tumma amussu kaafa teema koꞌdꞌdo. 12 Taalo aꞌa namma ka aka ka talaana nja oono ka tüünï ada nyuri yoono kuꞌbu, lakiini matoodo ka tumma tanno iini amussu. 13 Kudumma Masala ka töörüꞌbü Adam ka dhidha massa ka töörüꞌbü Hawa. 14 A Ebliisi taalo agïïsïnï Adam, lakiini iꞌi agïïsïnï aka maꞌdïnggö ka tatoroko. 15 Lakiini mara toolonadene kono kara teene laala minggiri eege ka tamma ma Masala nja tasaasa nja tinsili ma eedi nja tafa ka oona kaꞌdiila.