13
Tumma na eere no
Töꞌdö kada kada kanna neede kanda iidoona. Sorne iki aꞌda, “Nïïmö ya ara teemadene ma kadu keera nja eene ka tiidoona kadïnö kide.” 13.1 Serïye ya eera ya 19.15 Töꞌdö kada kanna neede teera no, naganangnga aꞌa tumma a kadu tanno üünï tatoroko no, aꞌa nungngo nadirina afeꞌde aꞌda nitaalo aꞌa. Kede kara tafada taalo nara tana ꞌbangnga ma kadu tanno agüünï tatoroko kadhabbu no, alla kadu öccö. Kudumma ada kasaasa tussu aꞌda Almasiihi eema ana onggoꞌdo tammo eede, Almasiihi taalo agiꞌdi ka oona ma talinggo nja aaga, lakiini iꞌi ana türü kada ka söödö. Aꞌda iꞌi abünnünja ka saliiꞌbi a tagiꞌdi tanno iini, illi iꞌi ꞌbïtïngngö efe ka ꞌdï a türü tanno Masala. Ungngo afeꞌde kagiꞌdi kini, lakiini a türü ma Masala ara ungngo tefe ka ꞌdï ana iꞌi ma talinggo ada aaga.
Aaga ïïrï nanggeyi naada taꞌdiila, kümmü aaga tumma ma Masala dhorro aaga ïïrï eyi yaada alla taalo aaga kussu nanggeyi naada aꞌda Yasu Almasiihi ungngo ada ka oona? Illi kada ka tagiꞌdigi koꞌdo ka taꞌbꞌbadene. Kasaasa ungngo aꞌda aaga tussu aꞌda taalo ungngo kagiꞌdi. Kafara ungngo ka Masala aꞌda aaga tafa talingngo eema ya toroko ya, taalo aꞌda ungngo kiiꞌbaana, lakiini amang kada tüünï eema ya aꞌdiila ya salla ungngo a kadu saga tümmü ungngo kagiꞌdigi koꞌdo. Taalo ungngo kara tambaanya tüünï nïïmö ma tadiidi timinꞌda, lakiini kalinggo ada ungngo a timinꞌda. Kudumma ïïdï ka tadhodho kïdï kara tagiꞌdi, aaga tana türü, nïïmö yïïdï ka afara ka Masala kide ya aꞌda aaga tadho ka fïïnï aaga tinsili. 10 Narigiri ada aaga aꞌda nitaalo aꞌa kada kete amang kede tafa tüünï tatoroko ana aaga aꞌda aꞌa nungngo ata kete afa ma türü tanno Uugaara ka anangnga aꞌa no ma tindinaana aaga kuꞌbu taalo ma tagaꞌda ada aaga kuꞌbu.
Tööjülü na eere no
11 Keere kungngo nagöre eede, aaga adhodho, nunggeene aꞌa ka fïïnï ma taꞌdiila, aaga toodo kede nasaasa aꞌa aꞌda aaga timiꞌdi tumma ka unggodho aaga taneene a taꞌdiila, a Masala ma tasaasa nja taꞌdiila, mara taneene nja aaga.
12 Aaga tööjülü tööjülü na insili no. 13 Kadu ma kaniisa kööjülü aaga nyeꞌdꞌde kungngo.
14 Fa ka türü tanno Uugaara Yasu Almasiihi nja tasaasa ma Masala nja tagureene ma Koronggore tiya Insili aneene nja aaga nyeꞌdꞌde kungngo.

13:1 13.1 Serïye ya eera ya 19.15