Waraga ya Bölis ma co
Galatiya
Tafaꞌda tumma
Galatiya ma ka rïïfö ma söödö ma ꞌbüdhülü tiya ana eere ꞌbïtïngngö aꞌda Türkiya ya. Bölis nja Barnaba kageema tumma ma Ïnjïïlï ma Yasu ka naanya ma Galatiya könö, a kadu töꞌdö ka kaniisa kadhabbu (Kadafïïnï 13—14). Lakiini ndama uuru tanno miini no kööꞌdö kadu kadagalaana kadu ma kaniisa aꞌda kümmü eema ma Yahüüdü nja serïye miini a nagiide meene tatendhe. Ïkïrï Bölis ka tiki a kadu ma kaniisa aꞌda Masala moolona kadu na amma ka Almasiihi no nyeꞌdꞌde, taalo kadu na uurna eema keere afa ma tiya kungngo. Iki aꞌda tumma kakkiꞌdinja kuꞌbu nya a kadafïïnï tanno Almasiihi ka Örsaliim (Kadafïïnï 15).
Bölis iki aꞌda, iideene aja kara tanangnga Masala ka dhodho ana eema tiya aja ka talinggo ya, ara angnga taꞌdiila nja Masala a tamma nya, afa Abrahiim ya taada ma Yahüüdü ya dhidha ya. (Galatiya 3.4). Iꞌi ala angnga aꞌda taneene kada kadu ma kaniisa ya Koronggore ya Insili ya iꞌi yungngo alaala angnga kide amang kaja taföönyö tumma na Masala na ïdhïndhï no amana angnga kasaasa ajeene dhadha no (Galatiya 5.6).
1
Tööjülü
Aꞌa na Bölis, aꞌa na tafïïnï, taalo kadu alla ömöꞌdï agürünü aꞌa, lakiini Yasu Almasiihi nja Masala tammo Pupa mo, miji iꞌi ka inde mo. Nja nagöre ma aꞌa nyeꞌdꞌde, kunggu tumma no co nakaniisa ka Galatiya. Masala ma Pupa tiya aja nja Uugaara Yasu Almasiihi, tanangnga türü nja taꞌdiila ada ka oona. Yasu üpü eyi yiini co ka üüdü ma tatoroko tanno aja, oolona angnga ka tatoroko ma kadu ka ꞌbüdhülü, tamana ma tasaasa ma eedi tiya Masala nja Pupa tiya aja mo turi taꞌbilli. Amiin. A Masala tïdhïndhï turi taꞌbilli.
Tumma na Masala ka unggodho
Nadhere ꞌdo ada ka taadha ka talaana a türü tanno Almasiihi niini ka tagümmünü aaga iini no, ara aaga ka tuurna talaana ökönö. Taalo tumma ma Masala ökönö afeꞌde lakiini kadu könö ka asaasa tagaꞌda aaga ka nanggüüdü kagaꞌda tumma na Yasu na ꞌdiila no. Üürü ungngo alla tadhangga ndama ꞌdotomboꞌdo ya eemaga tumma ma toolonadene aaga keefe, taalo kafeene nja tanno ïïdï ka tageema co aaga no, ara Masala tagaꞌda iꞌi. Nagadirina aaga ꞌbilli naꞌbirneene ꞌbïtïngngö afeꞌde, üürü ömöꞌdï ökönö alaana aaga a tumma ma toolona taalo kafeene nja tanno ada kadussu no, ara Masala tagaꞌda iꞌi turi.
10 Taalo aꞌa neema tumma no aꞌda aꞌa nasaasa taꞌdiila ka kadu koona. Aꞌa nasaasa Masala maꞌdiila nja aꞌa ana eedi. Niki oꞌo aꞌa nasaasa taꞌdiila nja kadu. Üürü aꞌa nasaasa tüünï nggeege taalo aꞌa nara tadasaga tiya Almasiihi.
Masala magümmünü Bölis
11 Nagöre eede, nasaasa aꞌa aaga tussu aꞌda tumma neede ka teemaga co aaga no, taalo ma tadüꞌdꞌdü eege kamiini. 12 Taalo eema ma elle ma kadaada iꞌi ya miini, itaalo ömöꞌdï agalaana aꞌa kide, lakiini Yasu Almasiihi agalaana aꞌa kide.
13 Kaföönyö aaga aꞌda aꞌa nagümmü Masala ma Yahüüdü dhorro, neede ka alinggo kadu ma kaniisa na Masala, nasaasa tagirina eege. 14 Aꞌa nagümmü tumma ma Masala ma kadaada ma angnga dhorro, nümmü tumma ma Yahüüdü nadagiiꞌbi köje ma aꞌa. 15 Masala milli ka tagümmünü a türü tanno oono aꞌa aꞌda naleefe aꞌa ka nïïmö tammo eede ka eedi manangnga aꞌa ka talinggo linggo noono. 16 Moono ka ala ꞌBiiꞌbala yoono Yasu aꞌa aꞌda nadünügü tumma miini co kadu ma kajeene ya, taalo aꞌa nakindini ömöꞌdï öccö ꞌdo. 17 Taalo aꞌa nasïrö co Örsaliim naco tassa ka kadu tanno kadafïïnï na kede kidha no lakiini nunggeene aꞌa naco anya ma Piirigide, nassa ka tafada naco Demasak.
18 Kede ka ndaguꞌdu nagürüünü kiidoona ya nasïrïgö co Örsaliim ma tassa ka Bütrüs natïïmö kide füngngö adaꞌbaaga ana awwa. 19 Nitaalo nadïnö ka tafïïnï töccö nja iini, illi Yaguub ya örre ma Uugaara Yasu ya. 20 A Masala tadïnö mussu aꞌda taalo tuꞌdꞌdu eema eege kungngo kede ka rigiri ada co aaga. 21 Ndama kanna naco Süüriya nja Kilikiya. 22 Nitaalo nagussudene ka nakaniisa tanno Yasu Almasiihi ka naanya ma Yahüüdiya. 23 Aꞌda kaföönyö aꞌda ömöꞌdï ya agalinggo angnga ya, iꞌi ꞌbïtïngngö eema tumma ma tamma ka Masala niini ka tasaasa tagaꞌda no. 24 Kanangnga taꞌdiila a Masala kudumma aꞌa.