Linggo na Kadafïïnï
Tafaꞌda tumma
Ömöꞌdï ya arigiri sorne ya, iꞌi ya Lüüka, sorne ya ütü ka teema tumma na Lüüka ka tarigiri ada ka Ïnjïïlï tamma Lüüka. Sorne ya eema tumma ma kadu tanno Yasu ka tanyalaana tumma ma Ïnjïïlï ma Yasu kuꞌbu a türü tanno Koronggore tiya Insili ka Örsaliim nja Yahüüdiya nja Samira nja tökönö ka naꞌbuugu töccö. Tamma ka Yasu kaganna ka kadu ma Yahüüdü kadhadha assa ka tanyala ka naꞌbuugu koona ïnꞌdïlï.
Koronggore ya Insili ya öꞌdö a türü ka a kadu tanno Yasu ka oona ka Örsaliim ka uuru tanno öꞌdö a kadu keera kaco iisine no (Taanyara ma Koronggore). Türü niini kalaala eema eene kamana türü a naguugaara tanno eene ka oona. Tumma na kadu tanno adünnü tumma ma Ïnjïïlï kakirinja ka sorne tiya, talaana na kalaala angnga kiji talaana ma Ïnjïïlï ma Yasu a kadu ka naanya kadhoonyo.
1
Ka Tiyafilos, nagarigiri aꞌa ka sorne tiya eede ya dhidha ya, ma Yasu ka tafüꞌdü linggo ka dhidha adagalaana kadu iini nyeꞌdꞌde, kadara ka uuru tanno iini ka co a ꞌdotomboꞌdo no. Aꞌda anangnga türü ma Koronggore ya Insili ya eene adadünügü tumma a kadafïïnï tanno niini ka tagesse eege no. Agalaala oona eene ka adïnö kini ka fïkïꞌdö ka inde adagalaala eema eene dhabbu adaganeene nja eene a füngngö ukumu kadu keera adageema tumma ma tauugaara ma Masala nja eene. Kini ka agu eema nja eene ïkïrï ka tiki eene, “Aaga fa tunggeene ka Örsaliim, aaga öödhïgï nïïmö ya Pupa ka takiki aaga aaga taföönyö kede ya. Yühanna akambeese kadu a ꞌbïïdï, aaga ꞌbïtïngngö ara aaga tambeesedene a Koronggore tiya Insili ya a füngngö miini anda öreene idhilli.”
Yasu inynyo a ꞌdotomboꞌdo
(Murkus 16.19–20; Lüüka 24.50–53)
A kadafïïnï tarügü kini ka oona kindini iꞌi kiki iini, “Uugaara uuru no ꞌdee ara oꞌo tapadaga tauugaara a kadu ma Israyil?”
A Yasu tapadaga tumma eene iki, “Taalo aaga kama tussu nagürüünü na Masala ka takindinaana kuꞌbu a türü tanno oono no. Lakiini Koronggore ya Insili ya a taꞌdïnggö kada ka oona anangnga türü aaga, aaga tadünnü tumma na üünïdene ana aꞌa ka Örsaliim nja Yahüüdiya nja Samira nja ꞌbüdhülü ka oona nyeꞌdꞌde kungngo.” Ka Yasu ka tiri tumma no ya, assa ka taꞌdiniginja co ꞌdotomboꞌdo kadïnö kini keere a tülüügü taküdhü iꞌi ka oona kitaalo kiji iꞌi afeꞌde.
10 Kene ka adïnï kini keere ka tunggunu co ꞌdotomboꞌdo, kadhïmï kadu keera ana enꞌdi ka oona kada kaꞌbassa. 11 Kiki eene, “Ka kadu ma Jaliil, minna agu aaga, aaga taꞌdïngnge koꞌdo aaga tadïnö co ꞌdotomboꞌdo? Yasu ya inyi aaga kuꞌbu ya, aꞌdiniginja co ꞌdotomboꞌdo, assa ka tafada afa ma tiya ada kiji iꞌi ka tunggunu co ya kungngo.”
Matiyas akarna ka ꞌbuugu tiya Yahüüsa
12 Ïkïrï kadalaadene ka tapadaga co Örsaliim ndama anya minggide mana eere aꞌda Anya ma ꞌDïkïdïyö, makete ka Örsaliim. 13 Kene ka töꞌdö ka Örsaliim ya kasïrïgö co ꞌdasala koꞌdo kita eene ka füngngö kide ya, eege na Bütrüs nja Yühanna, nja Yaguub nja Andraws, nja Fïlïbüs nja Tööma, nja Bartülmaws nja Matta, nja Yaguub ꞌbiiꞌbala ya Halfa, nja Samaan ya tataguꞌdaana ka eedi ya, nja Yahüüsa ꞌbiiꞌbala ya Yaguub. 14 Eege nyeꞌdꞌde kungngo kafara ka Masala turi ana eedi unggodho, nja iiya töccö nja Mariyom nïïmö ma Yasu nja nagöre tanno iini.
15 Ka uuru tanno miini no a Bütrüs afïkïꞌdö ma teema, nja kadu tanno amma ka Yasu no, a kadu na kanna kide nja eene no, kukumu kadu ka ïïdümmü ukumu ömöꞌdï (120) iki, 16 “Nagöre eede, tumma na Koronggore tiya Insili ya na Dawud ka tagadünnü ka sorne ꞌbilli no, kinynyo ööye miini aꞌda Yahüüsa ya ka alaala kadu ka Yasu kümmü iꞌi ya. 17 Iꞌi agosso ka linggo tanno nja angnga.”
18 Gürüüsï yiini ka ꞌduga ka kadu tanno ümmü Yasu ya, eenege siga iini, aꞌdïnggö aꞌbuna üüdü kuꞌbu adhösönjaana kuꞌbu, eema ma eedi töꞌdö kürö nyeꞌdꞌde kungngo. 19 A tumma no tussu adene ka Örsaliim koona nyeꞌdꞌde kungngo, kidhi kanangnga eere a ꞌbuugu tiya miini ya aꞌda Hakil Dama (Lodho ma Erïïdö.)
20 A Bütrüs tiki, “Sorne ma Tüüsü ma nakaaru tiki,
‘Ara ꞌdï yiini taꞌdöngngönyö,
a tööyö niini titaalo.’ 1.20 Tüüsü ma Nakaaru 69.25
Iki afeꞌde,
‘Ara ömöꞌdï öccö tagala ka ꞌbuugu tiya iini.’ 1.20 Tüüsü ma Nakaaru 109.8
21 Kadu kungngo aja ꞌbïtïngngö kaneene nja angnga, ndama uuru tanno Uugaara Yasu ka takafïkïꞌdö a linggo, 22 ma uuru tanno Yühanna ka takambeese iꞌi no, idhi aaco a ꞌdotomboꞌdo, ïkïrï angnga ka asaasa tümmü ömöꞌdï öccö ana kene ya tadïnö kide nja angnga ka tafïkïꞌdö ka inde tanno Yasu.”
23 Kïkïrï kagona kadu keera, Yüüsïf ya ana eere aꞌda Barsaba ya, eere ma töögöje yiini aꞌda Yustus, nja tiya ana eere aꞌda Matiyas ya. 24 Kïkïrï ka tageema nja Masala kiki, “Ka Masala, oꞌo nussu nanggeedi na kadu nyeꞌdꞌde, la ungngo ka ömöꞌdï tiya üüdü ka asaasa ana ka kadu tanno eera no. 25 Amang kini tafïkïꞌdö a linggo ma tafïïnï na Yahüüsa ka tinyi kuꞌbu no, unggeene ateefe taluna inde niini.” 26 Kafanna muduru, a tameerö taꞌdïnggö ka Matiyas, akoonyo oonana ka kadafïïnï tanno adaꞌbaaga kafünü unggodho no.

1:20 1.20 Tüüsü ma Nakaaru 69.25

1:20 1.20 Tüüsü ma Nakaaru 109.8