2
Töꞌdö ma Koronggore tiya Insili ya
Ka Taanyara ma Koronggore ka ndöꞌdö ya, a kadalaadene tarügü ka ꞌbuugu unggodho kanna kide. 2.1: Lawi 23.15–21; Serïye ya eera ya 16.9–11 Kadhïmï ka tumma koꞌdo ndama ꞌdotomboꞌdo, afa tanya no ïïsö dhindho no, ka tigi ka ꞌbügöörï tiya eene ka tanna kide ya. Kadhïmï ka nagonggoꞌdo kafeene nja ïssï. Kasümünü njaana kene ka nanggüüdü kaꞌdïngnge kide. A Koronggore ya Insili ya töꞌdö kene ka oona nyeꞌdꞌde, keema tumma öccö aꞌda taalo neene, a Koronggore tanangnga türü kene ka oona keema.
Ka uuru tanno miini no aꞌda sa Yahüüdü na ümmü tumma ma Masala no, töꞌdö ka Örsaliim ndama naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde kungngo. Kene kandaföönyö tumma no ya, kawagaana oona kadhere, kudumma ömöꞌdï kaföönyö tumma niini ka teemadene no. Kadhere kiki, “Ma kadu na eema no ꞌdee taalo kadu ma Jaliil eege kamiini sa? Angnga sa ka töꞌdö nya ndaföönyö tumma ma anya tammo aja eene ka teema? Kadu no köꞌdö ndama Parsiya nja Madiya nja Alam nja naaya ma Naato Keera nja Yahüüdiya nja Kabadökiya nja Büntüs nja Asiya, 10 nja Frajya nja Bamfiliya nja Misiri nja rïïfö ma Libya ka Keriwan nja kadu ma Rööma na anna kita no. 11 Nja kadu ma Kireet nja Piirigide nja Yahüüdü nja kajeene tanno amma ka Masala tammo Yahüüdü no, angnga sa kaföönyö kene kadeema tumma naaja keema tumma ma Masala na ꞌdiila no.” 12 A kadu tadhere nyeꞌdꞌde keema kiki, “Minna yungngo ꞌbïtïngngö?”
13 A kadu öccö tïïrï eege kadamidhi ka oona kiki aꞌda, “Eege kaaya ka ngeeli.”
Bütrüs ageema nja a kadu
14 Ïkïrï Bütrüs ka fïkïꞌdö nja kadafïïnï tanno öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü unggodho no alneege koꞌdꞌdo iki eene, “Aaga Yahüüdü nja kadu ma Örsaliim ꞌdo, akatoodo ka tumma tanno eede no kara teeme no. 15 Aaga keema aꞌda kadu na kaaya ka ngeeli kaleefe ndanaaya ta ïïdümmü kafünü egïïsö ligitaka kungngo, a tumma no taalo ka timinꞌda. 16 Tumma no na neꞌbi Jüwiil ka tageema eege kungngo,
17 ‘Masala makiki aꞌda,
Ka naguuru tanno eere no
na aꞌa sa ka tuuru Koronggore yeede ka kadu ka oona ïnꞌdïlï kungngo.
A laala yaada ya nagiide ya nja tanno iiya no teema tumma a kümböödö.
A kadïmöögö tiji tumma neede,
a kümböödö tagu kadu na ïïfï no.
18 Nuuru Koronggore yeede
ka iiya ka oona nja nagiide no ümmü tumma ma aꞌa
ka uuru tanno miini no,
keema tumma neede.
19 Nalinggo eema ka ꞌdotomboꞌdo keefe,
nalinggo ya ka ꞌbüdhülü keefe,
a ꞌbuugu ta erïïdö nja ïssï nja ndhïïgö dhabbu.
20 A ndanaaya talifi
a tere ta erïïdö
aꞌda küfürü uuru na Uugaara na öyeene kïdhïndhï no töꞌdö.
21 Ömöꞌdï ya amma ka eere ma Uugaara ya ara toolonadene.’ 2.21 Jüwiil 2.28–32
22 “Kadu ma Israyil aaga föönyö tumma no, Yasu ya ma Nasira ya Masala manangnga türü iini adagalinggo eema keefe kada ka söödö aaga tussu iꞌi, adagalinggo eema dhabbu keefe adaleꞌbele eema a türü tanno Masala, aaga tussu iini. 23 Kini ka tümmününja aaga ya, aꞌda milli Masala ka tagussu iini, aaga tümmü iꞌi aaga tabünnü ka saliiꞌbi aaga tafa ka kadu tanno oroko no ka tagiidi iꞌi. 24 Iꞌi yungngo a Masala ka tagildhe türü ma inde kini ka oona afïkïꞌdö, inde taalo ka tümmü iꞌi. 25 Kudumma Dawud ka tadiri tumma miini iki,
‘Niji aꞌa Uugaara kede kidha turi kungngo,
kudumma iini anna kede ka nïïsö ma kuri
amang ka riꞌba tafa tagu aꞌa.
26 Ïkïrï eedi yeede kaꞌdiila, a onggoꞌdo meede tadhodho nawe tüüsü nïndhïgï Masala
kudumma tuuꞌda tanno eede afeꞌde kara tïndhïgï Masala.
27 Kudumma oꞌo taalo oꞌo natafa kede nütü ka ꞌbuugu ma inde
taalo oꞌo natafa ka ömöꞌdï tiya üüdü ya insili ya anna ka ꞌbuugu tiya tasürdö ya.
28 Nalaala aꞌa ka fïïnï ma tefe ka ꞌdï,
ara oꞌo saga tadigi aꞌa a dhodho kidha ma oꞌo.’ ” 2.28 Tüüsü ma Nakaaru 16.8–11
29 A Bütrüs tiki, “Nagöre eede, aaga afa kede nadirina tumma aaga dhorro, eyi pupa yaaja Dawud atatüꞌbüdene a la ma oofo yiini ungngo aja kita taꞌbïtïngngö. 30 Iꞌi aga neꞌbi, ussu aꞌda Masala maküdöönö ada iini miki iini aꞌda ara oogo masa anangnga ꞌbandaada miini könö ka kööyö tiya iini. 31 A Dawud illi ka tasala tumma na Masala ka talinggo adageema aꞌda Almasiihi a tafïkïꞌdö ka inde iki,
‘Taalo Masala matafa kini ka ꞌbuugu ma inde
a tuuꞌda niini taalo ka tasürdö.’
32 Yasu afïkïꞌdö ka inde a türü tanno Masala, angnga tijöögö angnga ïnꞌdïlï kungngo. 33 Aga Masala ka taꞌdina iꞌi koꞌdo manangnga iꞌi kono ka nïïsö ma kuri, iꞌi aꞌduga ka Pupa Koronggore ya Insili ya kada tiraana ya, uuru kaja ka oona iꞌi yungngo ada ka adïnö kide ꞌbïtïngngö aaga taföönyö.
34 “A Dawud taalo asïrö ꞌdotomboꞌdo, iꞌi ka eyi tiya iini iki,
‘Iki Uugaara a Uugaara tiya eede,
Emmi kede ka nïïsö ma kuri,
35 ara aꞌa ka anangnga oꞌo ka siri ka diidi tiya üüdü ana uune.’ 2.35 Tüüsü ma Nakaaru 110.1
36 “Amang ka kadu ma Israyil tussu dhorro aꞌda Yasu yaada ka tagiidaana ya, Masala manangnga iꞌi kada Uugaara ada Almasiihi.”
37 A kadu ka taföönyö tumma na Bütrüs, a tumma no tala eege ka nanggeedi, kindini Bütrüs nja kadafïïnï könö kiki, “Ungngo ꞌbïtïngngö ara ungngo tönynyö, nagöre ïïdï?”
38 A Bütrüs tiki eene, “Aaga aadha ka eema tiya toroko ya, aaga tambeesedene ka unggondho ana eere ma Yasu Almasiihi aꞌduga tumma na toroko no kada ka oona, a Koronggore tiya Insili ya tananja aaga. 39 Tumma na Masala ka teema aꞌda aaga tïndhïgï oogo nja laala tiya ada nja kadu tanno kuꞌbꞌba no na ümmünü Uugaara aꞌda Masala maaja mo.”
40 Agadünügü eema eene ma eema adhabbu iki eene, “Aaga oolonadene aaga taadha ka sere tiya toroko ya ka oona.” 41 A kadu na amma ka tumma tanno iini no kakambeesedene, a kadu öccö töꞌdö kene na alif ka iidoona.
Taneene na kadu ma kaniisa
42 Kada kümmünü nanggeyi neene ka talaana tanno kadafïïnï kagu eema ka ꞌbuugu tiya unggodho ya kafara ka Masala eege nyeꞌdꞌde. 43 A kadafïïnï tagalinggo eema dhabbu keefe a türü tanno Masala ariꞌba tümmü kadu nyeꞌdꞌde kungngo. 44 A kadu na amma ka Yasu no, tumma neene ka unggodho kafaana ka oona, kosso ka eema. 45 Kanadene ana ana almaala tiya eene nja eema ma nasigeene tiya eene kosso ka gürüüsï nja kadu tanno iini na eema ka titaalo kene no kuꞌbu. 46 Kicci toreene turi ka la ma Masala ka Örsaliim ana eedi unggodho, kagoreene ka nööꞌdï tanno eene kagu eema kaꞌdeema. 47 Küüwe tüüsü ka dhodho ada a Masala a kadu tamma ka tumma tanno eene nyeꞌdꞌde, a Uugaara tagusu kadu tanno oolonadene no ka köje ꞌbücca kungngo.

2:1 2.1: Lawi 23.15–21; Serïye ya eera ya 16.9–11

2:21 2.21 Jüwiil 2.28–32

2:28 2.28 Tüüsü ma Nakaaru 16.8–11

2:35 2.35 Tüüsü ma Nakaaru 110.1