3
Tafïkïꞌdö ma mügüre
Uuru kinggide Bütrüs nja Yühanna co la ma Masala ana ndanaaya kiidoona amuru ma siiya ma taco tafara ka Masala. A kadu tadhe ana ömöꞌdï ka tageenedene kada mügüre. Kamanaga iꞌi ka ïnye ma la ma Masala ya ana eere aꞌda ïnye na ꞌDiila a naguuru no arangnga kadu na icci no. Kini ka tasala Bütrüs nja Yühanna kata unggunugu co ya, ïkïrï ka rangnga eege aꞌda kanangnga nïïmö iini. Kïkïrï ka tasala kini koꞌdo, a Bütrüs tiki iini, “Assa kïdï!” Ïkïrï ka adïnö eege iki kide aꞌda ka tanangnga nïïmö iini.
A Bütrüs tiki iini, “Taalo gürüüsï kede, a dahaba titaalo kede lakiini yungngo eede ara tanangnga oꞌo, ana eere ma Yasu Almasiihi ya ma Nasira ya, fïkïꞌdö nunggeene.” Ümmü iꞌi ka nïïsö ma kuri aꞌdina iꞌi koꞌdo, uune tarooro ka takïdhö ka uuru miini, Afïkïꞌdö imbiiri unggunaana kuꞌbu, aaco la ma Masala ka teene nja eene, unggeene imbiiri ïndhïgï Masala koꞌdo. A kadu tadïnö iꞌi nyeꞌdꞌde ka tunggeene ïndhïgï Masala koꞌdo. 10 Kussu aꞌda ömöꞌdï ya kanna ka ïnye ma la ma Masala tiya ana eere aꞌda Aꞌdiila ya atarangnga ya, iꞌi ya miini kuurugu oona kuꞌbu kadhere ka nïïmö tiya küünïdene ya.
Tumma na Bütrüs ka la ma Masala
11 Aga ömöꞌdï tiya arangnga ya tamaꞌda ka Bütrüs nja Yühanna ka fangga tammo Siliman mo, a kadu nyeꞌdꞌde tadhere kisi kene keere.
12 Ka Bütrüs ka tasala eege nggeege ya iki eene, “Ka kadu ma Israyil minna agu aaga, aaga tadhere ka eema tiya agalinggo adene ya? Minna agu aaga tadïnö ungngo afa ungngo ka anangnga ömöꞌdï ya ka fïkïꞌdö a türü tanno ïïdï a taꞌdiila tanno ïïdï? 13 Masala ma kadaada ma angnga, Masala ma Abrahiim nja Ishak nja Yaguub. Oogo mungngo manangnga türü ka tatasaga tiya oono Yasu yaada ka taꞌdüsünü iꞌi ka Bilatus kidha, aaga tümmünü iꞌi a kadu tanno diidi iꞌi no kada kiidi iꞌi. A Bilatus ta kasaasa tapa kini illi aaga kanu. 14 Kanu aaga ka ömöꞌdï tiya aꞌdiila insili ya ara aaga ka tapa ka tatagirina kadu. 15 Kagiidi aaga nduguli ma tefe ka ꞌdï illi Masala miji iꞌi ka inde ungngo tadïnö kide. 16 Tamma ana eere tiya Yasu, ömöꞌdï yaada kiji, aaga tussu aꞌda kapadaga türü kini ya, eere ya Yasu nja tamma na ööꞌdö ndama iini no ka anangnga iꞌi ka oolonadene ꞌdo yaada kijöögö aaga ïnꞌdïlï ya.
17 “A ꞌbïtïngngö nagöre eede, nussu aꞌa aaga ka linggo aꞌda taalo aaga kussu afa ma naguugaara tanno ada ka tagüünï. 18 A Masala tatïïmö ada kide ka tumma tanno oono ka tageema a naganeꞌbi nyeꞌdꞌde aꞌda Almasiihi a tadhügürü. 19 Aaga aadha ka eema tiya toroko ya aaga tamma ka Masala amang kono toolona tatoroko naada ka oona no. 20 Amang ka Uugaara tafaꞌda fïïnï ya aꞌdiila ya aaga ka Yasu Almasiihi afa moono ka tageema. 21 Ara töödhï ka ꞌdotomboꞌdo ara uuru ka ööꞌdö ma Masala ka anangnga eema ïnꞌdïlï ka issi afa moono ka tageemaga co naganeꞌbi tanno oono na insili no ꞌbilli. 22 Müüsa iki aꞌda, ‘Masala Uugaara müüdü massa ka kürünü neꞌbi afa ma aꞌa kungngo aaga taföönyö tumma niini ka teema nja aaga no. 3.22 Serïye ya eera ya 18.15, 18 23 Ömöꞌdï ya taalo taföönyö tumma na neꞌbi tiya miini ya, atakedhekanja keere ndama ka söödö.’ 3.23 Serïye ya eera ya 18.19
24 “A naganeꞌbi nyeꞌdꞌde ndama Samwiil nja tanno öꞌdö kini keere no, kageema tumma töꞌdö ma uuru tanno. 25 Aaga kungngo kakarna ka naganeꞌbi nja timiꞌdi tumma tanno Masala nja kafaafa ma aaga miki Abrahiim, ‘Laala yüüdü tanangnga kadu ka aduna baraka ka ꞌbüdhülü nyeꞌdꞌde.’ 3.25 Takwiin 22.18; 26.4 26 A Masala manangnga tasaga yoono ka fïkïꞌdö ndama inde magürünü iꞌi kada ana baraka ka dhidha amang kada taadha ka tatoroko.”

3:22 3.22 Serïye ya eera ya 18.15, 18

3:23 3.23 Serïye ya eera ya 18.19

3:25 3.25 Takwiin 22.18; 26.4