4
Tahükümü na Bütrüs nja Yühanna
Ka Bütrüs nja Yühanna tadünügü eema a kadu ya, a kaꞌboge nja uugaara ma kadu tanno afa ka la ma Masala no nja Sadügiin tadhe koꞌdo kene ka oona. Kagorooꞌbo aꞌda eege kalaana kadu aꞌda kadu kara tafïkïꞌdö ka inde ana Yasu. Kümmü eege kanangnga ka pabuusu kudumma ꞌbuugu kanda siiya ara taka kataadha. A kadu kadhabbu kaföönyö Bütrüs nja Yühanna kadeema kamma ka Yasu, kadu na nagiide no köꞌdö na alif kïïdümmü.
Ka taka ka taadha ya a naguugaara ma Yahüüdü nja katalaana ma serïye nja kadïïfï temmi ka ꞌbuugu tiya unggodho ya ka Örsaliim. Nja Hanan uugaara ma kaꞌboge nja Kiyaafa nja Yühanna nja Askander nja siliga ma uugaara ma kaꞌboge ïnꞌdïlï. Kïkïrï ka tagümmünü Bütrüs nja Yühanna kanangnga eege ka ꞌdïngnge kene kidha kindini eege, “Kagalinggo aaga eema ya ana eere töccö nja türü töccö?”
A Koronggore tiya Insili ya tuurunja ka Bütrüs ka oona iki eene, “Ka naguugaara ma anya nja kadïïfï ma anya, katindini ungngo ꞌbïtïngngö ma ömöꞌdï tiya maara ya aꞌda aꞌdiila nya? 10 Amang kada tussu iini aaga kadu ma Israyil nyeꞌdꞌde kungngo aꞌda ömöꞌdï ya ꞌdïngnge kada kidha ya aꞌdiila ana eere tiya Yasu Almasiihi ya ma Nasira ya, yaada ka tagiidi iꞌi ya, aaga tabünnü iꞌi ka saliiꞌbi ya, a Masala tiji iꞌi afïkïꞌdö ka inde. 11 Iꞌi ya
‘Mïsï ma katarüꞌböönö yaada kanu kide mo,
oogo mungngo ma mïsï ma kadese.’ 4.11 Tüüsü ma Nakaaru 118.22
12 Taalo toolona illi ana eere tiya Yasu, eere titaalo ma toolona kadu ka ꞌbüdhülü, iꞌi yungngo Masala ka kürünü iꞌi ma toolona angnga.”
13 Ka kadu ma la ma kadïïfï kiji rüsü na Bütrüs nja Yühanna, oona tadhere kene kuurunja kuꞌbu kene kaföönyö aꞌda eege taalo ka kalaanadene illi eege kandussu aꞌda eege kaganeene nja Yasu. 14 Kiji ömöꞌdï ya oolonadene ka ꞌdïngnge kene kete, kïkïrï ka titaalo kiji nïïmö ma taꞌbununjaana kuꞌbu miini. 15 Kïkïrï ka tiki eene aꞌda kunggeene ka la ma kadïïfï kïkïrï ka teema ana ka oona. 16 Kiki, “Ara angnga tönynyö a kadu tanno eera no ꞌbïtïngngö? Kudumma kadu ma Örsaliim nyeꞌdꞌde kussu aꞌda kadu no eema keefe angnga taalo ka tussu ka ꞌdüsünïïgï. 17 Kudumma ma tumma ka tanyalanjaana kuꞌbu, angnga tiki eene, kafa teema ana eere ma Yasu ka kadu kidha taalo kasaasa eege ka tanyala kuꞌbu.”
18 Kïkïrï ka tagümmünü eege kiki eene aꞌda, kafa talaana kadu, kafa teema ana eere ma Yasu. 19 Lakiini Bütrüs nja Yühanna kiki, “Aaga ïïröönö ka nanggeyi tanno ada öjö iꞌi yungngo adhorro ka Masala, ungngo taföönyö tumma naada alla na Masala. 20 Ungngo teema tumma ma eema tiya ïïdï ka tadïnö kide yungngo taföönyö ya.”
21 Kene kanda kuuru riꞌba eene ka nanggeedi ya kapa kene kunggeene, kitaalo kaluna fïïnï ma tapusu eege, kudumma kadu nyeꞌdꞌde ka tafünügü Masala koꞌdo ka eema tiya agalinggo adene ya. 22 Kudumma ömöꞌdï tiya oolonadene ya, nagürüünü niini koꞌdo a kadu keera.
Kadu ma kaniisa kafara ka Masala
23 Ka naguugaara ka tapa ka Bütrüs nja Yühanna, kafada kaco ka kadu tanno eene kadirina eema ya naguugaara ma kaꞌboge nja kadïïfï kadirina eene ya. 24 Kene ka taföönyö tumma no ya, kafara ka Masala ana eedi unggodho, kiki, “Ka Uugaara, oꞌo narüꞌbü ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü nja to ana eema tiya kide ya nyeꞌdꞌde. 25 Dawud ageema tumma nüüdü a Koronggore tiya üüdü ya Insili ya iki,
‘Minna agu ajeene kafïkïꞌdö ka linggo ajeene,
a kadu ana eema tiya atoroko ya?
26 Kafïkïꞌdö naguugaara ma ꞌbüdhülü ka timiꞌdi tumma
nja naguugaara ka ꞌbuugu nyeꞌdꞌde kungngo
ma takïrïmï Masala Uugaara nja Almasiihi.’ 4.26 Tüüsü ma Nakaaru 2.1–2
27 Hirüdüs nja Bilatus Albunti ya nja kadu ma Israyil nja kadu ma kajeene ka anya tammo kümmü tumma ka kïrïmï Yasu tatalinggo yüüdü ya insili ya yüüdü ka tümmünü iꞌi kada Almasiihi ya. 28 Kagalinggo tatoroko nüüdü killi kadageeme a türü tanno üüdü aꞌda kara tüünïdene. 29 A ꞌbïtïngngö Uugaara, ïïrï rüsü neene nja ungngo no, nanangnga türü a kasaga tanno üüdü ka eema tumma nüüdü aꞌda kitaalo ungngo kariꞌba. 30 Kilina nïïsö nüüdü noolona kadu na maara no nüünï eema keefe ana eere ma tasaga tiya yüüdü Yasu ya Insili ya.”
31 Kene ka teema nja Masala ya, a ꞌbuugu tatïnggïꞌdï, a Koronggore ya Insili ya taka ka kadu nyeꞌdꞌde, kadünnü tumma ma Masala ariꞌba titaalo.
Kadu ma kaniisa kosso ka eema
32 A kadu ma kaniisa taganna ana eedi ka unggodho kosso ka eema, taalo ömöꞌdï ma tiki aꞌda eema yiini yungngo. 33 A kadafïïnï talaana kadu keema iini aꞌda Yasu Uugaara afïkïꞌdö ndama inde, a türü na Masala tuꞌbu eege ka nanggeedi ïnꞌdïlï, 34 Taalo ömöꞌdï ma tasaasa nïïmö, kudumma kadu kanadene a nööꞌdï nja nasigeene kaamana eema miini ka ꞌbuugu tiya unggodho ya, 35 kasümünaana kuꞌbu a ömöꞌdï ya taꞌduga tamana yiini ka asaasa ya.
36 Afeꞌde a Yüüsïf taga Lawi ya ma Kuburus, ya kadafïïnï kanangnga eere iini aꞌda, Barnaba tafireeri. 37 Adanege a siga tanno iini aꞌduga gürüüsï miini öꞌdö iini a kadafïïnï.

4:11 4.11 Tüüsü ma Nakaaru 118.22

4:26 4.26 Tüüsü ma Nakaaru 2.1–2