6
Kadu ma linggo no ïïdümmü kafünü eera no
Ka naguuru tanno miini no, asa kadalaadene tadhabbu kagusaana ka köje. A Yahüüdü na eema tangga Yünan no, taꞌdigineene keema aꞌda Yahüüdü na eema tangga Ebraniin no küünï töꞌbö ana iiya ma nagüüme tanno eene kuꞌbu taalo kamana eema ma takuri eene ꞌbucca kungngo. Ïkïrï kadafïïnï na adaꞌbaaga kafünü eera no ka tagümmünü kadalaadene öccö kiki eene, “Taalo aꞌdiila ungngo a kadüünï töꞌbö a tumma ma Masala ara ungngo katöödhï kasümünaana eema ma kuri kuꞌbu ünꞌdügüngngö. Nagöre eede aköꞌdö a kadu ka ïïdümmü kafünü eera na ussudene no na adigine a Koronggore tiya Insili ya nja tussu eema, angnga tanangnga linggo no eene. Ara ungngo kadafara ka Masala ungngo tagalaana kadu ka tumma tanno oono.”
A tumma na taꞌdiila ka kadalaadene ka oona kümmü Istifanüüs, ya amma ka Masala dhorro ana eedi ya, adigine a Koronggore tiya Insili ya, nja Fïlïbüs nja Brokoros nja Nikanors nja Temon nja Braminas, nja Nikola ya ma Antakiya ya amma ka tumma ma Yahüüdü ya. Köꞌdö ana eege kidha ma kadafïïnï kümmünü iisine kene ka nanggüüdü kafara ka Masala.
A tumma na Masala takanyala kuꞌbu, a kadalaadene töꞌdö kadhabbu ka Örsaliim a kaꞌboge tamma ka Yasu kadhabbu.
Tümmü adene na Istifanüüs
A türü na Masala tadigi ka Istifanüüs ka oona alinggo eema kefe aleꞌbele eema a kadu tadhere. A kadu ma la ma talaana tiya ana eere aꞌda La ma kasaga na apa kene no, nja kadu ma Keriwan nja kadu ma Iskandariya, nja kadu ma Kilikiya nja kadu ma Asiya ꞌdo, kaꞌbununjaana kuꞌbu nja iini a tumma. 10 A Masala tanangnga türü ma tumma Istifanüüs, a tumma niini tiligi kene kadagiiꞌbi eege. 11 Kafünü kadu öccö kanangnga nïïmö eene aꞌda kiki, “Kaföönyö angnga iꞌi eela Müüsa nja Masala!”
12 Kagirnaana ka kadu ka oona nja kadïïfï nja katalaana ma serïye, kümmü Istifanüüs kaco la ma kadïïfï ma Yahüüdü iini. 13 Köꞌdö a kadu kafünü korokoro ka Istifanüüs ka oona kiki, “Ömöꞌdï ya öödhï ka teela la ma Masala nja tumma serïye tiya Müüsa turi kungngo. 14 Kaföönyö ungngo iini ka tiki aꞌda, Yasu ya ma Nasira ya, ara tagüꞌdügü la ma Masala ya co, aadha kadu ka tumma tanno Masala na Müüsa ka ööꞌdö iini angnga no.”
15 A kadu na emmi nyeꞌdꞌde ka la ma kadïïfï ma Yahüüdü, tassa ka Istifanüüs koꞌdo kasala dhugudha yiini kafeene nja dhugudha ma tadhangga.