9
Saul amma ka fïïnï tiya Yasu
A Sawl tütü ka talinggo kadalaadene na Uugaara Yasu ma tagirina eege, unggeene aaco ka uugaara ma kaꞌboge. Asaasa waraga kini ma co naala ma talaana ka Demasak, ma co tümmü kadu na nagiide no nja iiya na amma ka fïïnï tiya Yasu ööꞌdö ana eege ka Örsaliim.
A kini ka tunggeene asa takete ka Demasak ya, ïkïrï ꞌdotomboꞌdo karooro ka talimi ka öyeene ada kini ka oona. Ïkïrï ka ꞌdïnggö ka ꞌbüdhülü, aföönyö ömöꞌdï ka tümmüneene iki iini, “Sawl, Sawl, minna agu oꞌo nalinggo tatoroko ana aꞌa?”
A Sawl tiki, “Oꞌo na mada Uugaara?”
A Yasu tapadaga tumma iini iki, “Aꞌa na Yasu yüüdü ka talinggo tatoroko ana iꞌi ya. Fïkïꞌdö ꞌbïtïngngö naco anya kara saga tirina nïïmö yüüdü kara tüünï ya.”
A kadu na kunggeene nja Sawl no töödhï, taalo keema, kaföönyö tumma, lakiini taalo kiji ömöꞌdï. A Sawl tafïkïꞌdö ndama ꞌbüdhülü afaꞌda ïïye asa taalo iji nïïmö. A kadu tümmü iꞌi ka nïïsö kümmünü iꞌi ka tino kaco a Demasak iini. Adaganeene a füngngö iidoona taalo iji ꞌbuugu itaalo agu eema itaalo ooye ꞌbïïdï.
10 A tatalaadene ka Demasak ana eere aꞌda Hananiya. A Uugaara Yasu tageema nja iini a kümböödö miki iini, “Hananiya.”
Apadaga tumma iini iki, “Ïï, Uugaara.”
11 Uugaara Yasu tiki iini, “Fïkïꞌdö naco a fïïnï tiya ana eere aꞌda Dhidho ya, naco tindini ömöꞌdï inggide ama Tarsuus ana eere aꞌda Sawl. Ka ꞌdï tiya Yahüüsa inni kide eema nja Masala. 12 Asala ömöꞌdï a kümböödö ana eere aꞌda Hananiya ööꞌdö ümmünü iisine iini ka oona iji ꞌbuugu.”
13 A Hananiya tiki, “Uugaara Yasu, kadu dhabbu kiki aꞌa aꞌda ömöꞌdï agüünï tatoroko a kadu tanno üüdü ka Örsaliim. 14 Iꞌi aꞌduga waraga ka naguugaara ma kaꞌboge, ma töꞌdö kümmü kadu na amma küdü no anangnga eege ka pabuusu.”
15 Uugaara Yasu tiki iini, “Kolo kini kudumma eede ka tagesse iꞌi aaco teema ka tumma neede co kadu tanno kitaalo ka Yahüüdü no nja naguugaara nja kadu ma Israyil. 16 Ara aꞌa tala kini ka ööye, ara tambaanya dhügürü ma linggo ma eere tiya eede.”
17 A Hananiya co ꞌdï anangnga iisine ka Sawl ka üüdü iki, “Örre yeede Sawl, Uugaara Yasu ya adele oona oꞌo ka fïïnï tiya üüdü ka ööꞌdö ndama iini ya iꞌi agürünü aꞌa küdü amang küdü taafaꞌda ïïye natiji ꞌbuugu naꞌduga Koronggore ya Insili ya.” 18 Eema tarooro ka tasuli ndama iini ka ïïye afa mudhangga asala ꞌbuugu adakambeesedene. 19 Ïkïrï ka tagu eema a türü niini tapadaga kini. A Sawl taganna ka Demasak nja kadalaadene füngngö idhilli.
Sawl alaana kadu ka Demasak
20 A Bölis tarooro ka tadünügü eema a kadu ka naala ma talaana aꞌda Yasu ya ꞌBiiꞌbala ma Masala. 21 A kadu na föönyö no tadhere kiki, “Taalo ömöꞌdï ya kalinggo kadu ka Örsaliim kudumma eere tiya Yasu? Iꞌi ya öꞌdö kita ma tümmü kadu na amma ka Yasu ma tunggu eege co naguugaara ma kaꞌboge?” 22 Lakiini Sawl akogoona ma tana türü, anangnga Yahüüdü no kanna ka Demasak no ka tadhere kini ka teema dhorro aꞌda Yasu iꞌi ya Almasiihi.
23 Ka füngngö ka tafijo dhabbu ya ïkïrï Yühanna ka timiꞌdi tumma ma tiidi iꞌi. 24 A tumma no tala iꞌi kafünü kuꞌbu ana iꞌi ka ïnye ma anya ooso kungngo ana uuru meene ka tiidi iꞌi kini kaco kürö. 25 Lakiini kadu niini ka aꞌduga iꞌi ooso kungngo kaꞌdinigi iꞌi caaꞌbu ndama ööye ma arꞌda.
26 Aga Sawl ka öꞌdö ka Örsaliim, asaasa taneene nja kadalaadene ya kariꞌba iini kitaalo kamma kini aꞌda iꞌi ya tatalaadene. 27 Lakiini Barnaba aꞌduga iꞌi ööꞌdö ana iꞌi a kadafïïnï. Adagadünügü tumma eene iki, Sawl ka tino tanno iini iji Uugaara nya, Uugaara tageema nja iini. Adirina eema eene aꞌda Sawl agadünügü tumma co kadu ma Demasak ana eere tiya Uugaara aꞌda taalo riꞌba kini ka eedi.
28 Ïkïrï Sawl ka tunggunaana kuꞌbu nja kadafïïnï ka Örsaliim, eema tumma na Uugaara Yasu aꞌda taalo riꞌba kini ka eedi. 29 Adageema nja Yahüüdü na eema tangga Yünan no, aꞌbununjaana kuꞌbu nja eene lakiini eege kasaasa tiidi iꞌi. 30 A kadalaadene ka ndussu ya, kaꞌduga iꞌi kunggu co Kaiysariya ndama kanna kuurugu iꞌi co Tarsuus. 31 A kaniisa ma Yahüüdiya nja Jaliil nja Samira teema taꞌdiila. Midhi oona kuꞌbu a kadu tadhabbu ka anya a türü tanno Koronggore tiya Insili ya kaneene a riꞌba ma Uugaara.
Bütrüs ungngo ka Lidda
32 A Bütrüs ta kunggeene ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde, alla ööꞌdö ka kadu tanno Masala ka Lidda. 33 Aluna ömöꞌdï inggide a mügüre ana eere aꞌda Inas, ungngo iini ka ꞌbüdhülü nagürüünü ka ïïdümmü kafünü iidoona. 34 A Bütrüs tiki iini, “Inas, Yasu Almasiihi oolona oꞌo. Fïkïꞌdö na nindinaana eema ma füngngö yüüdü kuꞌbu a nïïsö ma oꞌo.” Arooro ka fïkïꞌdö. 35 A kadu ma Lidda nja kadu ma Saroon tadïnö ka eema tiya nyeꞌdꞌde kamma ka Uugaara Yasu.
36 Madatalaadene maganna ka Yaafa mana eere aꞌda Tabiita mana eere tangga Yünan aꞌda Dorkas (aꞌda kosaala) mamana eema a kadu tanno eema kitaalo kene no, ma linggo eema ya aꞌdiila ya. 37 Ka uuru tanno miini no mümmü maara oogo meyi. Kagala oogo ka oona kunggu co la tiya taꞌdoogo ya. 38 A Lidda makete ka Yaafa, a kadalaadene taföönyö aꞌda Bütrüs ungngo ka Lidda kagürünü kadu kini keera kiki iini aꞌda, Ööꞌdö areere afa tadoono kuꞌbu.
39 A Bütrüs tïkïrï ka fïkïꞌdö areere afada nja eene kaco Yaafa, a kene ka ndalaana ya, kïkïrï ka ꞌduga iꞌi kaco la tiya ꞌdoogo ya. Iiya ma nagüüme toreene nja iini kafara kalaala enꞌdi ya Dorkas ka tarꞌdaana yeene kono ka takaleefe ka ꞌdï. 40 A Bütrüs tuurugu kadu kürö ndama la nyeꞌdꞌde, ara katüürü kuꞌbu afara ka Masala. Ïkïrï ka tasala ka oofo ma koꞌdo iki oono, “Tabiita, fïkïꞌdö.” Mïkïrï ka tafaꞌda ïïye, masala Bütrüs mafïkïꞌdö memmi. 41 Ümmü oogo ka nïïsö mafïkïꞌdö. Adagümmünü kadu ma Masala nyeꞌdꞌde nja iiya ma nagüüme anangnga oogo eene ka adïnö. 42 A tumma no tadhala ka Yaafa nyeꞌdꞌde, a kadu tamma ka Uugaara Yasu kadhabbu. 43 A Bütrüs tagünü a füngngö dhabbu ka Yaafa ka ꞌdï tiya ömöꞌdï tiya linggo ödeene ya ana eere aꞌda Samaan ya.