10
Kornolius agümmünü Bütrüs
Ömöꞌdï inggide aganna ka Kaiysariya ana eere aꞌda Kornolius, aga uugaara ma nasigira na öꞌdö miya no ma Rööma tanno ana eere aꞌda Tiliyani no. Ariꞌba a Masala nja kadu ma ꞌdï tiya iini, asaasa kadu nyeꞌdꞌde amana eema a kadu na eema katitaalo kene no, afara ka Masala turi.
Ïkïrï ka tasala a kümböödö tadhangga ma Masala ana ndanaaya kiidoona amuru ma siiya ka tunggunu kini atümmünü iꞌi, “Ka Kornolius!”
Assa kini koꞌdo ka tariꞌba ka oona iki iini, “Niki oꞌo nya ömöꞌdï eede?”
A tadhangga tiki iini, “Ta fara ka Masala nüüdü no nja linggo tanno üüdü na ꞌdiila no, Masala mussu tumma miini. ꞌBïtïngngö agürünü kadu ka Yaafa aꞌda kööꞌdö ana ömöꞌdï tiya ana eere aꞌda Samaan yeene ka tümmünü iꞌi aꞌda Bütrüs ya. Iꞌi yungngo ka ꞌdï tiya ömöꞌdï tiya linggo ka ödeene ana eere aꞌda Samaan, ꞌdï yiini ka tinggini ma to.”
Ka tadhangga tiya ageema nja iini ya ka tunggeene, ïkïrï ka tagümmünü kadu na linggo nja iini no keera nja tasigira tiya amma ka Masala ya unggodho. Adirina eema tiya agüünï adene ya nyeꞌdꞌde agürünü eege ka Yaafa.
Kene ka tunggeene ligitaka kungngo kasa ndöꞌdö kete ka anya ma Yaafa ya. A Bütrüs tasïrïgï co la koꞌdo ma teema nja Masala uuru ka teene. 10 Ïkïrï ïïre ka tümmü iꞌi asaasa tagu eema. Kene ka tüünï ada eema ma taguri iini ya, eyigi koꞌdo, 11 asala a kümböödö ꞌdotomboꞌdo ka tatafaꞌda, asala nïïmö afeene nja tenꞌdi adhabbu afiꞌdadene ka karama ada egïïsö miini unggunu kuꞌbu ka ꞌbüdhülü. 12 Madigine ana eema ma ꞌbüdhülü ana eema ma erïïdö, nja eema tiya ürneene ya nja uyi ma ꞌdotomboꞌdo. 13 Aföönyö tumma kiki, “Bütrüs, fïkïꞌdö naraana naguri.”
14 A Bütrüs tiki, “Uugaara, taalo aꞌa nagu eema ya toroko ya nja tiya nyoro ya.”
15 A tumma tiki iini afeꞌde, “Nïïmö ya Masala ka talinggo kaꞌdiila ya, fa tiki aꞌda atoroko.” 16 A tumma no tüünïdene tiidoona, a tenꞌdi tarooro ka aꞌdugadene mapadaga ꞌdotomboꞌdo.
17 A Bütrüs tabbü falandaana asanaana eedi kuꞌbu ma eema tiya iini ka tijöögö ya, a kadu na Kornolius ka agürünü eege no kaduna ꞌdï kada ꞌdïngnge ana koꞌdo ka ïnye. 18 Kümmünü kadu kindineene kiki aꞌda, “Samaan ya ana eere aꞌda Bütrüs ya ꞌdee öꞌdö kita?”
19 A Bütrüs tütü ka tesenana eedi kuꞌbu ma eema tiya iini ka tijöögö ya, a Koronggore ya Insili ya tiki iini, “Kadu kungngo kürö ka iidoona kasaasa oꞌo, 20 fïkïꞌdö na caaꞌbu nunggeene nja eene nafa tariꞌba kudumma eede, aꞌa nungngo nagürünü eege.”
21 A Bütrüs töꞌdö kuꞌbu iki a kadu, “Aꞌa nungngo ada katawwa ꞌbuugu ma aꞌa, köꞌdö aaga tiki nya?”
22 A ömöꞌdï tiki, “Köꞌdö ungngo ndama Kornolius ya uugaara ma nasigira. Iꞌi ya ömöꞌdï aꞌdiila ariꞌba a Masala, kadu ma Yahüüdü ïnꞌdïlï kaꞌdiila nja iini. Tadhangga ya insili ya tiki iini aꞌda nööꞌdö ka ꞌdï kita iini, amang kini taföönyö nïïmö yüüdü kara teema ya.” 23 Ïkïrï Bütrüs ka tagümmünü kadu kööꞌdö kada kafala tiya iini.
24 Ïkïrï Bütrüs ka ööꞌdö kita Kornolius ka Kaiysariya, ka taka ka ndaadha. Kaduna Kornolius ka tïndhïgï eege nja kadu tanno iini nja kateefe miini. 25 Aga Bütrüs kaco a ꞌbügöörï, a Kornolius toreene nja iini üürü kuꞌbu kini kidha. 26 A Bütrüs taꞌdiniga iꞌi koꞌdo iki iini, “Fïkïꞌdö, aꞌa na ömöꞌdï afa oꞌo!”
27 Aaco ꞌbügöörï eema nja iini, aduna kadu kadhabbu. 28 A Bütrüs iki eene, “Kussu aaga aꞌda ungngo na Yahüüdü no, taalo ungngo kongoonyo ajeene nja kadu tanno taalo ka Yahüüdü no, ungngo taalo kaco nööꞌdï tanno eene, lakiini Masala mala aꞌa aꞌda nafa tümmü kadu öccö katoroko kanyoro. 29 A kadu kada kümmünü aꞌa ya nadheedhe koꞌdo, nïkïrï ka tindini aaga, aaga kümmünü aꞌa amana?”
30 A Kornolius tiki, “Nafara aꞌa ka Masala ka ꞌdï tiya eede, a füngngö ka egïïsö, nümmü tenege ana ndanaaya kiidoona amuru ma siiya, nasala ömöꞌdï kede kidha ana enꞌdi ka oona kada ꞌbassa. 31 Iki aꞌa, ‘Kornolius, maföönyö Masala fara yüüdü mussu eema ya aꞌdiila yüüdü ka talinggo ya. 32 Agürünü kadu ka Yaafa ka ömöꞌdï inggide ana eere aꞌda Samaan ya ana eere aꞌda Bütrüs. Iꞌi yungngo ka ꞌdï tiya ömöꞌdï tiya linggo ka ödeene ana eere aꞌda Samaan, ꞌdï yiini ka tinggini ma to.’ 33 Nïkïrï aꞌa ka kürünü kadu areere, a töꞌdö nüüdü kaꞌdiila. Angnga kungngo ka Masala kidha, ꞌbïtïngngö nyeꞌdꞌde ma aja ka taföönyö nïïmö ya Uugaara ka tiki oꞌo ya.”
34 Ïkïrï Bütrüs ka tiki aꞌda, “ꞌBïtïngngö sa aꞌa tussu aꞌda Masala dhorro ya taalo mümmü ka ömöꞌdï öccö, taalo mambanaana kadu kuꞌbu. 35 Ömöꞌdï ya riꞌba oono ya, üünï eema ya aꞌdiila ya, mamma kini. 36 Kussu aaga aꞌda Masala magürünïïgï a tumma tanno oono mööꞌdö iini a kadu ma Israyil aꞌda keema tumma ma Ïnjïïlï naꞌdiila ma Yasu Almasiihi ma Uugaara ma kadu ïnꞌdïlï ya. 37 Kussu aaga eema ya agalinggo adene ka Yahüüdiya, tata tümꞌbü ka Jaliil ndama tambeese tanno Yühanna ka tagümmüneene iini. 38 Yasu ya ma Nasira ya, Masala manangnga türü ma Koronggore ya Insili ya iini, adaköleele ka naꞌbuugu üünï eema ya aꞌdiila ya, oolona kadu ïnꞌdïlï na türü ma Ebliisi ka tuurunja kene ka oona no, kudumma Masala ka taganeene nja iini.
39 “Ungngo kadïnö ka eema tiya iini ka tagalinggo ya aꞌdiila ya kanaanya ma Yahüüdiya nja Örsaliim kabünnü iꞌi ka saliiꞌbi kada kiidaana. 40 Lakiini Masala manangnga iꞌi ka fïkïꞌdö ka la ma oofo a füngngö iidoona manangnga iꞌi ka takalaala oona a kadu, 41 taalo adele oona a kadu nyeꞌdꞌde, illi kadu na Masala ka tagesse eege kadhadha no. Ungngo kadïnö kini ungngo taguri nja iini ungngo tagooye nja iini kini ka afïkïꞌdö ka inde. 42 Anangnga tumma ungngo iki aꞌda ungngo tadünügü eema a kadu aꞌda Masala manangnga iꞌi kara tümmü kadu na aaya no nja tanno adïnö no. 43 A naganeꞌbi nyeꞌdꞌde tageema a tumma miini kiki aꞌda, ömöꞌdï ya amma kini ya ara Masala toolona tatoroko kini ana eere tiya iini.”
44 Ka Bütrüs ka aleefe teema kungngo ya ïkïrï Koronggore ya Insili ya ka öꞌdö ka kadu tanno katoodo kini no ka oona nyeꞌdꞌde kungngo. 45 A Yahüüdü na amma ka Yasu no kunggeene nja Bütrüs no tadhere kene kiji Masala ka anangnga Koronggore ya Insili ya a kadu tanno taalo ka Yahüüdü no ka oona afeꞌde. 46 Kudumma eene ka föönyö kene kageema tumma taalo neene kïndhïgï Masala koꞌdo. A Bütrüs tiki, 47 “Koronggore ya Insili ya öꞌdö ka kadu tanno ka oona, afa ma angnga, amada iꞌi yungngo tafaga eege keere ka tambeesedene?” 48 Anangnga eege ka tambeesedene ana eere tiya Yasu Almasiihi, kasaasa iꞌi aꞌda agünü nja eene a füngngö idhilli.