15
Temmi ma kadafïïnï nja kadïïfï ka Örsaliim
A kadu töꞌdö ndama Yahüüdiya kalaana kadu ma kaniisa kiki eene, “Toolonadene kitaalo illi aaga taradene afa ma tiya Müüsa ya kungngo.” A Bölis nja Barnaba taꞌbununjaana kuꞌbu nja eene kisaana ka oona. Kïkïrï ka tiki a Bölis nja Barnaba nja kadu töccö tindini kadafïïnï nja kadïïfï ka Örsaliim.
Aga kadu ma kaniisa ka kürünü eege ya, kadigaala ka Finikiya nja Samira kadünügü tumma ma kadu tanno taalo ka Yahüüdü no katamma ka Yasu, oona taꞌdiila kadu kadhodho. A kene ka ndala Örsaliim, a kadu ma kaniisa kadadaꞌda eege, kadafïïnï nja kadïïfï kene ka tagadünnü eema ya Masala ka tagalinggo ana eege nyeꞌdꞌde. A kadu na amma ka tumma tanno Yasu no naFariisi no tiki aꞌda, “Kadu na taalo ka Yahüüdü no fa kene karadene kümmü tumma ma serïye tiya Müüsa.”
A kadafïïnï nja kadïïfï temmi ma tassa ka tumma tanno. Kene ka taꞌbununjaana kuꞌbu a tumma dhabbu ya, a Bütrüs tafïkïꞌdö iki eene, “Nagöre eede, kussu aaga aꞌda ꞌbilli Masala magesse aꞌa kada ka söödö amang ka kadu na taalo ka Yahüüdü no taföönyö tumma ma Ïnjïïlï kamma kide. Masala oogo mussu nanggeedi, mamma kene manangnga Koronggore ya Insili eene afa moono ka anangnga angnga. Taalo kambananjaana kuꞌbu nja angnga. Oogo magala eege ka nanggeedi kene ka tamma kono. 10 Kaꞌbꞌba aaga Masala ka eedi amana aaga tanangnga linggo na ïndhï no a kadalaadene, kafaafa ma angnga nja angnga taalo angnga kambaanya tümmöönö? 11 Kamma angnga aꞌda ara angnga toolonadene a türü tanno Yasu, eege afeꞌde katoolonadene nggeege.”
12 A kadu nyeꞌdꞌde takïꞌdöönö dhore katoodo ka Barnaba nja Bölis kadünügü eema ma türü ya Masala ka tanangnga eege ka talinggo ya ka söödö ma kadu tanno taalo ka Yahüüdü no. 13 Kene ka ndaadha ka tumma ya, Yaguub tiki eene, “Nagöre eede, aaga toodo ka tumma tanno eede. 14 Iki Samaan aaga aꞌda Masala masaasa kadu na taalo ka Yahüüdü no ma kona kadu kene ka söödö kada tanno oono. 15 Tumma no kagoreene nja tumma tanno naganeꞌbi ka sorne ma Masala tiya,
16 ‘Afeꞌde, ara aꞌa tafada nööꞌdö
tarüꞌbü la ya Dawud ya arüdü ya afeꞌde.
Ara aꞌa tarüꞌbünü ka naguudhu miini
naꞌdiniga iꞌi cooꞌdo.
17 A kadu nyeꞌdꞌde co ka Masala
nja kadu na taalo ka Yahüüdü no nyeꞌdꞌde no eede ka tagümmünü eege kada kadu tanno eede no.
A Masala marüꞌbü eema nyeꞌdꞌde oogo mungngo ma eema ꞌdo.
18 Masala manangnga eema ka tussu adene ma ꞌbilli.’ 15.18 Amus 9.11–12; Asaiya 45.21
19 “Tumma neede aꞌda angnga tafa tanangnga iꞌi ka tïndhï a kajeene tanno öꞌdö ka Masala no. 20 Lakiini angnga kara tarigiri ada waraga co eene, angnga tiki eene aꞌda kafa tagu kuri ma tïrrï ma eema ma namasala ya nyoro ya nja füngngö kadhoonyo nja tuuꞌda ma eema tiya amiriꞌdidene ya nja erïïdö. 21 Tumma na Müüsa ka tiki a kadu ma ꞌbilli ka naanya kïïrï ka naala ma talaana ka naguuru ma Saꞌbidi ka anya ka oona ïnꞌdïlï.”
Waraga ma co ka kajeene tanno amma ka Masala no
22 Ïkïrï kadafïïnï nja kadïïfï nja kadu ma kaniisa ꞌdo timiꞌdi tumma ma tümmü kadu keera ma tagürünü eege ka Antakiya nja Barnaba nja Bölis, kïkïrï ka tümmü Yahüüsa yeene ka tümmünü iꞌi aꞌda Barsaba ya nja Siila, kadu na ussudene a kadu tasaasa eege no. 23 Katarigiri waraga kanangnga eene iki,
 
Kadafïïnï nja kadïïfï nja nagöre tanno ada kunggu ungngo waraga ya co a kadu na taalo ka Yahüüdü na amma ka fïïnï tiya Yasu no ka Antakiya nja Süüriya nja Kilikiya.
Kafaanya aaga.
24 Kaföönyö ungngo aꞌda kadu kinggide köꞌdö kanna aꞌda taalo ungngo ka kürünü eege, kagaꞌda aaga ka nanggüüdü. 25 Ungngo ïnꞌdïlï kimiꞌdi tumma ma tagesse kadu ungngo tagürünü eege kada nja örre ma angnga tiya Barnaba nja Bölis, 26 kadu na üpü nanggeyi neene co kudumma eere tiya Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi. 27 Ungngo tïkïrï ka kürünü Yahüüsa nja Siila aꞌda kadirina aaga a tumma ma nïïnö ma eema tiya ïïdï ka rigiri ya. 28 Ijidene kaꞌdiila a Koronggore tiya Insili nja ungngo aꞌda ungngo tafa tudhu aaga ka oona ana eema tiya ïndhï ya, ma eema ya asaasadene ya. 29 Aaga fa taadha ka kuri ma tïrrï ma eema ma namasala nja erïïdö nja uuꞌda ma nïïmö tiya kamirꞌdidene ya nja taneene ma temelö. Aꞌdiila nja aaga kada kara taadha ka eema tiya. A Masala taneene nja aaga.
 
30 Kunggeene kaco Antakiya, kadagümmünü kadu na ka kaniisa no kanangnga waraga eene. 31 A kadu takïïröönö kadhodho ka tafünügünja tanno iini. 32 A Siila nja Yahüüsa eege ka eyi tiya eene ka naganeꞌbi kagadünügü eema a kadu ma kaniisa dhabbu ma tuuꞌbu eege ka nanggeedi ka tamma ka Masala. 33 Kene ka tagünü ka Antakiya a kadu tattogo eege ana baraka ma taꞌdiila kaco ka kadu tanno kagürünü eege no. 34 [A Siila tütü kanna, ara Yahüüsa ka tafada unggodho iꞌi.] 35 A Bölis nja Barnaba tütü ka Antakiya, kalaana kadu ka tumma ma Uugaara Yasu nja kadu kungngo eene dhabbu.
Bölis adheene nja Barnaba
36 Kene ka tatïïmö naganuuru kadhilli a Bölis tiki kungngo a Barnaba, “Aayu angnga ndapadaga keere ka naanya tanno aja ka tagalinggo tumma ma Uugaara Yasu kide no angnga tïïrï taneene ma kadu tanno aja kide.” 37 A Barnaba tasaasa Yühanna ya ana eere aꞌda Murkus ya ka tunggeene nja eene, 38 illi Bölis anu kini kico nja eene kudumma iini ka adheene nja eene ka Bamfiliya itaalo agalinggo nja eene. 39 Kaꞌdigineene kadheene, Barnaba taꞌduga Murkus kunggeene a tigaala ka to kaco Kuburus. 40 Ïkïrï Bölis ka aꞌduga Siila kunggeene ka Antakiya a kadu ma kaniisa tattogo eege a taꞌdiila tanno Uugaara Yasu. 41 Kadigaala ka Süüriya nja Kilikiya, keema tumma ma Yasu a kadu ka nakaniisa aꞌda kaneene a türü tanno Yasu dhorro.

15:18 15.18 Amus 9.11–12; Asaiya 45.21