17
Bölis nja Siila ka Tasalanükï
Ka kilaana ka Amifibulis nja Apolinia kööꞌdö ka Tasalanükï, Tasalanükï la ma talaana ma Yahüüdü minggide. Ïkïrï Bölis ka co la ma talaana afa ma tiya iini ka tüünï katadaada ya alaala eege ka sorne ma Masala adageema a naganuuru ma Saꞌbidi kiidoona. Adünügü co eene aꞌda Almasiihi ya Masala ka kürünü iꞌi a töꞌdö ööꞌdö tadhügürü idhi eyi afïkïꞌdö ka inde iki eene aꞌda, “Yasu iꞌi yungngo eede ka teema ka tumma miini co aaga yungngo Almasiihi.” A kadu na Yahüüdü könö tamma kuurna tumma na Bölis keere nja Siila, nja kadu ma Yünan dhabbu na ümmü tumma ma Masala dhorro no, nja iiya ma anya tanno ïïfï no.
A Yahüüdü tadigine a kïrïmï, kateefe tawagaana nagaaga ka oona nja kadu ma weerö nja tanno orro tino ünꞌdügüngngö no, kiidhe kalinggo weerö, kaco anya kööꞌdö ka ꞌdï kita Yason köꞌdö tümmü Bölis nja Siila, ma tümmünü eege a kadu. Kitaalo kaduna eege, kïkïrï ka tükkü Yason nja kadu könö na amma ka Yasu no, ma tunggu eege co naguugaara ma anya kiidhe kiki aꞌda, “Kadu kagirnaana kadu ka oona ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde kungngo eege kungngo kita. Eege kafala tanna Yason, eege ꞌdo kanu ka tumma tanno Kayisar, kiki aꞌda, ‘Uugaara öccö inggide ana eere aꞌda Yasu.’ ” A tumma no taguꞌdu eege ka oona ꞌdo nja naguugaara ma anya. Kïkïrï kanangnga Yason nja kadu töccö ka taafa nanggeyi neene kassa ka tapa eene kunggeene.
Bölis nja Siila kungngo ka Beeriya
10 A kadu ma kaniisa tuurugu Bölis nja Siila co Beeriya ooso kungngo. Kene ka aala ya, kaco la ma talaana ma Yahüüdü. 11 A kadu ma Beeriya kaꞌdiila kadagiiꞌbi kadu ma Tasalanükï, kudumma eene ka tagatoodo ka tumma ma Masala a tasaasa ma eedi dhorro kïïrï Sorne a naguuru ma tïïrï eema ya Bölis ka tiki ya a timinꞌda. 12 A Yahüüdü tamma ka tumma tanno eene kadhabbu a nagiide ma Yünan nja iiya tanno ïïfï no kadhabbu.
13 A Yahüüdü ma Tasalanükï tussu aꞌda Bölis anna ka Beeriya alaana kadu ka tumma ma Masala kuurna iꞌi keere kaco tagaꞌda tumma kafünaana kadu kini. 14 A kadu ma kaniisa tïkïrï ka tuurugu Bölis co fïïnï ma to, lakiini Siila nja Timosaws kütü ka Beeriya. 15 A kadu na kunggeene nja Bölis no teefe tattogo iꞌi co Asiina, kïkïrï ka tafada kaco Beeriya, a Bölis tagürünü eege a tumma ka Siila nja Timosaws aꞌda kööꞌdö kini keere areere.
Bölis aganna ka Asiina
16 Ka Bölis ka tïndhïgï Siila nja Timosaws ka Asiina ya, agorooꞌbo kini ka tasala ka eema ma namasala ka anya kadhabbu. 17 Ïkïrï ka taꞌbununjaana kuꞌbu ka la ma talaana nja Yahüüdü nja kadu ma Yünan tanno ariꞌba a Masala no nja kadu tanno iini ka taduna eege ka mansala a naguuru no.
18 A kadu na ussu eema no kinggide kana eere aꞌda Abikooriin nja Rwaakiin kaꞌbununjaana kuꞌbu a tumma nja iini, a kadu könö kungngo eene tiki, “Minna ada tarꞌdaana eema tiya ka asaasa tatiraana?”
A kadu öccö tiki, “Iꞌi eema tumma namasala keefe.” Eege kiki nggeege kudumma Bölis ka teema tumma ma Yasu nja tafïkïꞌdö ka inde.
19 Kïkïrï ka ꞌduga Bölis kaco a ꞌbanya ka ꞌbuugu tiya ana eere aꞌda Ariusbaküüs, kiki iini, “Kasaasa ungngo tussu talaana na issi no üüdü ka ööꞌdö iini no? 20 Kudumma talaana tanno üüdü kefe, ungngo taalo kassumunaana kide, ungngo tasaasa tussu minna iꞌi ya miini ungngo.” 21 A kadu ma Asiina nja kajeene tanno kanna kanna no, koraana tino kuꞌbu ünꞌdügüngngö taalo kalinggo nïïmö, lakiini kaana tumma katoodo kuꞌbu ma tumma tanno aleefe tabbü ꞌdala no.
22 A Bölis tafïkïꞌdö aꞌdïngnge ana koꞌdo ka kadu ka söödö iki eene, “Ka kadu ma Asiina! Niji aaga ka tümmü namasala naada a nanggeedi dhorro. 23 Nakunggunaana aꞌa kuꞌbu ka anya tammo ada nïïrï naala ma masala naada, naduna ꞌbuugu ma tïrrï kömö ada kadakiri kide aꞌda taalo aaga kussu oogo. Oogo mungngo eede ka teema tumma moono aaga. 24 Masala magalinggo ꞌbuugu nyeꞌdꞌde ana eema tiya inggide ya ꞌdo oogo ma Uugaara ma ꞌbüdhülü nja ꞌdotomboꞌdo taalo manna ka naala tanno kadu ka türböönö ana iisine no. 25 Taalo angnga kama tamana eema oono, angnga taalo talinggo ada oono ana iisine mitaalo masaasa eema kudumma oono mungngo mamana eema a kadu manangnga tefe ka ꞌdï eene nja teela tanya ana eema nyeꞌdꞌde. 26 Marüꞌbü kadu nyeꞌdꞌde ka ꞌbüdhülü ndama ömöꞌdï unggodho, manangnga ꞌbüdhülü eene nyeꞌdꞌde, madagalinggo ada naganuuru eene, madagalaala eege ka naꞌbuugu meene ka tanna kide. 27 Nggeege ya, kene ka aduna ꞌbuugu moono kaduna oogo, oogo taalo maguꞌbꞌba kaja kuꞌbu. 28 ‘Kefe angnga ka ꞌdï ana oogo, angnga takunggunaana kuꞌbu angnga tefe ꞌdï.’ Afa ma katüüfü tüüsü tiya ada ka takiki, ‘Angnga ka laala tiya oono.’
29 “Kaja kada laala tiya Masala, taalo angnga kama tiki aꞌda Masala magalinggo adene dahaba nja fudda nja nïïgïsï ya adinadene a nïïsö ma ömöꞌdï nja taꞌdara miini. 30 A Masala mafa ka kadu kene ka titaalo kussu oogo mümmünü kadu ka naꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde aꞌda kaadha ka tatoroko kapadaga kono. 31 Uuru kinggide kono ka tagümmü kadu ka ꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde ana ömöꞌdï tiya oono ka tümmünü iꞌi aꞌda ööꞌdö tümmü kadu ya, maala a kadu kono ka fïkïꞌdö iꞌi ka inde.”
32 Kene ka föönyö tumma ma tafïkïꞌdö ka inde, a kadu könö kamidhi iꞌi, a könö tiki iini, “Kasaasa ungngo taföönyö tumma ma tafïkïꞌdö ka inde no afeꞌde.” 33 Ïkïrï Bölis ka ööꞌdö kürö unggeene. 34 A kadu könö kamma ka tumma tanno iini kaco iini keere, ömöꞌdï öccö ana eere aꞌda Diyanisos iꞌi ya taga adaya ma Ariusbaküüs, aka ma minggide mana eere aꞌda Damariis a kadu töccö nja eene.