19
Bölis ungngo ka Afosus
Ka Apölös ka taganna ka Kürünsüs ya, a Bölis tunggeene atigaala ka naanya ka söödö ööꞌdö ka Afosus aduna kadalaadene könö kide. Ïkïrï ka tiki eene, “Kada katamma ka Yasu ꞌdee kaꞌduga aaga Koronggore ya Insili ya?”
Kiki iini, “Taalo ungngo kussu aꞌda Koronggore ya Insili ya inggide.”
Ïkïrï ka tiki, “A tambeese na mada eege kungngo ada?”
Iki iini, “Tambeese na Yühanna.”
A Bölis tiki, “Akambeese Yühanna tambeese ma taadha ka linggo ma eema tiya toroko ya, ageema nja kadu aꞌda kamma ka ömöꞌdï ya töꞌdö kini keere ya iꞌi ya Yasu.” A kene ka taföönyö tumma no ya, kadakambeesedene ana eere tiya Uugaara Yasu. Ka Bölis ka tümmünü iisine kene ka oona ya, a Koronggore ya Insili ya töꞌdö kene ka oona, karooro ka teema tumma taalo neene, keema tumma ma Masala. A kadu kinggide köꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera.
A Bölis tïkïrï ka co la ma talaana eema tumma kanna aꞌda taalo riꞌba kini ka eedi, asaasa aꞌda kamma ka tauugaara ma Masala. A kadu öccö tanu kide kamidhi tumma niini keema tatoroko kanu ka fïïnï tiya Yasu kidha ma kadu könö. A Bölis taadha kene ka oona aꞌduga kadalaadene nja iini, adünügü tumma eene turi ka ꞌbuugu ma talaana ya Tiranus. 10 Ütü kadagalinggo nggeege a nagürüünü keera idhi iki a Yahüüdü ma Asiya nja kadu ma Yünan taföönyö tumma na Uugaara Yasu.
Laala ya Sakawa
11 A Masala tanangnga Bölis ka talinggo eema ya ïdhïndhï keefe. 12 A kadu tama namendeeli nja enꞌdi tiya iini kamana a kadu tanno maara no ka oona. A maara talimi kene, a nagoronggore na oroko no taadha kene ka oona. 13 A Yahüüdü könö kunggunaana kuꞌbu kasoro nagoronggore na oroko no, kïkïrï ka asaasa tasoro naganaꞌbu kürö ana eere tiya Uugaara Yasu. Kiki aꞌda, “Ana eere tiya Yasu afa Bölis ka teema iini ya, aꞌa niki aayu kürö.” 14 Uugaara ma kaꞌboge ma Yahüüdü inggide, ana eere aꞌda Sakawa, laala ungngo iini ïïdümmü afünü eera kalinggo eema ya miini ya. 15 A koronggore ya toroko ya tiki eene, “Nussu aꞌa Yasu nussu Bölis aaga ka mada?” 16 Ömöꞌdï ya ana koronggore ya toroko ya takoꞌdo kene atabbü eege adagiiꞌbi eege kïkïrï ka rünö ana oona kada ꞌdöngngönyö a nagööla ka oona.
17 A kadu ma Afosus, Yahüüdü nja kadu ma Yünan taföönyö tumma no nyeꞌdꞌde a riꞌba tümmü eege, eere ya Uugaara Yasu tïdhïndhï. 18 A kadu na amma ka Yasu no töꞌdö kadhabbu kamma ka kadu kidha aꞌda eege kagalinggo eema ya toroko ya. 19 A kadegeene takawagaana ka sorne ka kadu kidha nyeꞌdꞌde kungngo küfü ïssï kide, kadakïneene tamana miini kaduna iꞌi öꞌdö nakajine hamsiin alif.* 19.19 Jine ya miini ya iꞌi ya ma linggo ma uuru unggodho. 20 Nggeege tumma na Uugaara Yasu tanyala ka naꞌbuugu kadhabbu, kinggiridene a türü.
21 Ka eema tiya agüünï adene ka ndatïïmö ya, ïkïrï Bölis ka asaasa tunggeene aco Makadoniya nja Akaiya assa ka tunggeene aco Örsaliim, ïkïrï ka tiki, “Kede ka taala kanna ya ara aꞌa co tassa co Rööma.” 22 Agürünü kadu na akinyi linggo iini no keera, Timosaws nja Arastus ka Makadoniya ara kütü ka Asiya agünü kide.
Tagaꞌda ꞌbuugu ka Afosus
23 A kadu tagaꞌda ajeene ka Afosus ka uuru tanno miini no kudumma fïïnï tiya Uugaara Yasu. 24 Tamodooꞌdo inggide ana eere aꞌda Dimitrios adina eema ma masala ma Artamis ana fudda ma kadu tafara kono. Iꞌi nja kadu tanno iini kanadene nja kadu ana gürüüsï dhabbu. 25 Ïkïrï ka tawagaana kadu na linggo eema nja iini no koona iki eene, “Kussu aaga aꞌda almaala yaaja köꞌdö ndama linggo tanno. 26 Aaga adïnö kide aaga taföönyö ömöꞌdï ya ana eere aꞌda Bölis ya, iꞌi anangnga kadu kadhabbu ka föönyö tumma niini atafaga eege keere kafara ka masala, kalinggo tanno ka Afosus nja Asiya. Iki aꞌda namasala na alinggo adene ana iisine no, taalo Masala dhorro oogo miini. 27 A tumma no ka toroko ꞌdo kara tanangnga kadu ka teema diidi ma angnga. Kara tamidhi la ma masala ma Artamis ma dhabbu mo. Kara tanangnga oogo ka titaalo, oogo mungngo a kadu kafara kono ka Asiya nja ꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde.”
28 A kadu ka taföönyö tumma no ya, ïkïrï kagorooꞌbo kiidhe, “Artamis ma Afosus ïdhïndhï!” 29 Amussu kungngo ya, anya nyeꞌdꞌde co kalumuli. A kadu tarefe Kayos nja Arestarkos, eege kama Makadoniya, kunggeene nja Bölis küügü eege kaco ꞌdadïllö ma taꞌbala. 30 A Bölis tasaasa co ka kadu ka teene ka ꞌdadïllö, a kadu ma kaniisa sa faga iꞌi keere ka co. 31 A kadu ma Asiya na ïïfï no eege ka kateefe ma Bölis tagürünü tumma iini aꞌda afa co tarïgï eyi yiini ka tumma tanno, aaco ꞌdadïllö.
32 A kadu nyeꞌdꞌde teema tumma kadhoonyo, aya teema tumma niini kefe aya teema niini unggodho iꞌi, könö taalo kussu nïïmö yeene ka ööꞌdö kide ya. 33 A Yahüüdü tïkïrï ka tuurugu ka Askander ka kadu kidha kiki aꞌda iꞌi ya kalinggo tumma no, ïkïrï ka alaga nïïsö cooꞌdo asaasa teema. 34 Kene ka ndussu aꞌda iꞌi ya taga Yahüüdü ya, eege ïnꞌdïlï kungngo kiidhe a tumma ka unggodho kabbü tageere ꞌdo idhi katafara ndanaaya keera, kene katiidhe kiki aꞌda, “Artamis, Masala ma Afosus! Maguꞌdaana ma ïdhïndhï.”
35 Ömöꞌdï ma anya ya arigiri ya, tanangnga kadu kada mudhudhuli iki, “Ka kadu ma Afosus, kadu ka ꞌbuugu koona ïnꞌdïlï kussu aꞌda anya maaja Afosus oogo mafa ka la ma masala ma dhabbu mo Artamis nja koronggore tiya oono ya aꞌdïnggö kuꞌbu ndama ꞌdotomboꞌdo mo? 36 Taalo ömöꞌdï ma tiki aꞌda katoroko tumma no, aaga idhi oona kuꞌbu aaga taadha ka tatoroko. 37 Aaga köꞌdö a kadu no kita, lakiini eege taalo kanyooro eema ka la ma masala alla keela masala tammo aja. 38 Üürü Dimitrios nja kadu tanno linggo nja iini no, tumma kungngo eene nja kadu, fa kene kaco teema serïye ka naguugaara kidha, ka uuru miini na dhorro no. 39 Üürü tumma kungngo ada afeꞌde, kateemadene ka fïïnï tiya dhorro ya kidha ma naguugaara. 40 Aꞌa niki, ïïꞌdï kadu tapügü tumma kaja ka oona ma tagirnaana kadu koona kalinggo adene ka uuru tanno. A fïïnï ma aja kaꞌdüsünïïgï titaalo.” 41 A kini ka ndageema nggeege ya uuru kadu ka tino.

*19:19 19.19 Jine ya miini ya iꞌi ya ma linggo ma uuru unggodho.