20
Bölis inynyo Makadoniya nja Akaiya
Ka kadu ka ndaadha ka tiidhe a ꞌbuugu tamudhudhuli ka Afosus ya, ïkïrï Bölis ka tagümmünü kadu ma kaniisa adageema nja eene uuꞌbu eege ka eedi ïkïrï ka tattogo eege unggeene aco Makadoniya. Ïkïrï ka tunggeene ka naꞌbuugu eema tumma ma Masala dhabbu nja kadu tanno amma ka Masala no, uuꞌbu eege ka nanggeedi. Ïkïrï ka ööꞌdö ka Akaiya. Adaganna kide a nagatereene kiidoona, a kini ka ndasaasa tadigaala ka to ma taco Süüriya ya, ïkïrï Yahüüdü ka üünï ünggü ma tiidi iꞌi, ïkïrï ka tussu tumma no asaasa tunggeene a fïïnï ma Makadoniya. Iꞌi unggeene nja Subatros ꞌbiiꞌbala ya Berus ya ma Beeriya ya, nja Arestarkos nja Skontos ya ma Tasalanükï ya, nja Kayos ya ma Derba ya, nja Timosaws, nja Tikikos nja Trïfïmöös ya ma anya ma Asiya. Kadhe ungngo kaco Tarwas ka takïndhïgï inggide. Ungngo tunggeene ungngo tadho ka to ndama Filippi ka Taanyara ma Dheedhifi kinynyo kürö, ungngo tagureene nja eene ka Tarwas a füngngö kïïdümmü, ungngo taganna kide a füngngö ka ïïdümmü kafünü eera.
Bölis inynyo Tarwas
A ka uuru ma Lahada ooso kungngo ungngo temmi ma takoreene ma kaniisa ïkïrï Bölis ka adünügü tumma ma Masala a kadu, idhi a ꞌbuugu tooso ka teene kudumma iini ka asaasa tunggeene ligitaka kungngo. Kaganna nagalamba ka la ka taꞌdoogo kadhabbu kita ïïdï katemmi kide kita. A tadïmöögö inggide emmi ka ka tinggini ma subaga ma la, ana eere aꞌda Aftikös, ka Bölis ka leefe teema ya, a tarigide taꞌduga iꞌi anyegeꞌde kuꞌbu aꞌdïnggö caaꞌbu ndama kürö ndama la koꞌdo kaꞌdina iꞌi ka teyi. 10 A Bölis taꞌbarda kuꞌbu iti iꞌi kini ka oona, iki eene, “Aaga afa taꞌdeedene ka oona. Iꞌi adïnö!” 11 A Bölis tasïrïgï co la aꞌduga miteene aꞌdüsünü adaguri. Adageema nja kadu a taka taadha ïkïrï ka tunggeene. 12 A kadu töꞌdö a ꞌbiiꞌbala ka adïnö, a nanggeedi neene taꞌbarda kuꞌbu.
Bölis inynyo Miletos
13 Ungngo tunggeene, ungngo co mürkabü, ungngo tunggeene ma co Asos ma co aꞌduga Bölis nja ungngo ndama kanna kudumma iini ka tadirina ungngo no aꞌda iꞌi asaasa tunggeene ana awwa aaco. 14 A kini ka ala ungngo ka Asos ya, ungngo tanangnga iꞌi ka mürkabü ungngo tunggeene ma co Metilina. 15 Ka taka ka taadha, ungngo tunggeene a mürkabü, ungngo töꞌdö ka Kios. A füngngö kanda iidoona ya, ungngo tala kete ma Samos, ungngo töꞌdö ka Milits a füngngö tiya egïïsö ya. 16 Kudumma Bölis ka asaasa tadheedhe ka Afosus koꞌdo kudumma iini taalo asaasa tatoodo kuꞌbu ka Asiya kini ka ꞌdigaana ma taco Örsaliim aꞌda üfürü uuru ma Taanyara ma Koronggore.
Tumma na Bölis nja kadïïfï ma Afosus
17 Ka Bölis ka taganna ka Milits iꞌi agürünü tumma co kadïïfï ma kaniisa ma Afosus. 18 Kene ka ööꞌdö a tumma iini, iki eene, “Kussu aaga aꞌda nakanꞌdeene aꞌa nja aaga ka naganuuru tanno ïnꞌdïlï no, ka uuru tanno eede ka ööꞌdö ka Asiya taꞌbïtïngngö. 19 Nagalinggo aꞌa linggo na Uugaara Yasu ana eedi ka tinsili, taalo nümmü eyi yeede kada nïïmö, nalinggo ada Uugaara Yasu a ꞌbïïdï ka ïïye, ana eema tiya toroko ya Yahüüdü ka tagüünï ana aꞌa ya. 20 Taalo aꞌa nüürü nïïmö öccö keere ma töꞌdö keere a nïïmö aaga, nagalaana aaga ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde kadara co nööꞌdï tanno ada. 21 Nadagadünügü eema a Yahüüdü nja kadu ma Yünan aꞌda kaadha ka eema tiya toroko kamma ka Uugaara yaaja Yasu.
22 “Ka uuru tanno ara co Örsaliim, a Koronggore ya Insili ya ka tuurugu aꞌa co, nitaalo nussu aꞌda ara aꞌa co aduna minna kide. 23 Kudumma Koronggore tiya Insili ya eema nja aꞌa ka naꞌbuugu neede ka taco no aꞌda dhügürü nja naaru ma timiꞌdi aꞌa kïndhïgï aꞌa. 24 Lakiini aꞌa taalo nümmü eyi yeede kada nïïmö tiya aguꞌdaana ïndhï ya, kudumma eede ka asaasa tatïïmö linggo na Uugaara Yasu ka tümmünü aꞌa no, nalaana aꞌa kadu ka tumma ma Ïnjïïlï ma türü tanno Masala.
25 “Nussu aꞌa aꞌda taalo aaga kataasala ka dhugudha tiya eede ndama uuru tanno, aaga neede ka taganeene nja aaga nadageema tumma ma tauugaara ma Masala nja aaga no. 26 Nageema aꞌa tumma nja aaga uuru tanno aꞌda, naguꞌbꞌba aꞌa ka erïïdö ma kadu nyeꞌdꞌde. 27 Nageema tumma ma Masala nja aaga dhabbu nitaalo nüürü nïïmö öccö keere. 28 Aaga adïnö koꞌdo ma nangnga eyi tanno ada, nja kadu tanno a Koronggore tiya Insili ya ka anangnga aaga kafa kene no. Aaga ka katasaana ma kaniisa tammo Masala moono ka taana ana erïïdö tiya oono mo. 29 Nussu aꞌa aꞌda kede ka tunggeene, a kadu öccö tafiri kada ka teene afa needi na taalo kana ꞌbangnga ma kadu no kungngo. 30 A kadu könö kungngo ada ka söödö kadagaꞌda kadu ma kaniisa ka nanggüüdü kïïsïnï eege ka uurna eege keere. 31 Aaga adïnö koꞌdo, aaga agïïgï nagürüünü na iidoona no taalo aꞌa naadha ka teema nja aaga osooso a naguuru a ꞌbïïdï ka ïïye.
32 “Aꞌa ꞌbïtïngngö nümmünü aaga kuꞌbu a Masala nja tumma ma türü tanno Masala, ma tanangnga türü aaga manangnga takarna ka eema ka kadu tanno oolonadene no. 33 Kede ka taneene nja aaga, taalo aꞌa nasaasa gürüüsï nja enꞌdi ka ömöꞌdï ma eyi tiya eede. 34 Kussu aaga tumma meede ka talinggo ana iisine tanno eede nööꞌdö ana eema ma eyi tiya eede nja kadu tanno linggo nja aꞌa no. 35 Turi nageema aꞌa tumma aaga aꞌda angnga takinyi kadu na eema ka titaalo kene no, aaga agïïgï tumma na Uugaara Yasu ka eyi tiya iini ka tiraana aꞌda, ‘Aꞌdiila tamana eema a kadu adagiiꞌbi a tamaana ka kadu.’ ”
36 Aga Bölis ka ndatïïmö tumma niini ya, üürü kuꞌbu nja kadu nyeꞌdꞌde kafara ka Masala. 37 Ïkïrï eege ka tattogo Bölis, kafara eege ïnꞌdïlï a ꞌbïïdï ka ïïye. 38 Nïïmö ya dhorro tanangnga nanggeedi ka toroko kene kagorooꞌbo ya, tumma iini ka tiki eene aꞌda, “Taalo aaga ka tasala ka dhugudha tiya eede afeꞌde.” Kïkïrï ka tattogo iꞌi co mürkabü ka to.