21
Bölis ungngo ka Örsaliim
A kïdï ka adheene nja eene, ungngo tapadaga co fïïnï ma Kos ya, a taka taadha ungngo co Rodes ndama kanna ungngo co Batra. Ungngo taluna mürkabü kanna ma tunggeene ma co Finikiya, ungngo taka kide ungngo tunggeene. Kïdï ka ndasala Kuburus ya, ungngo tinyi oogo ndama nïïsö ma küüle, ungngo tapadaga co fïïnï ma Süüriya. Ungngo tapadaga ka Suur, ara kadu kadadhifigi eema kuꞌbu ndama mürkabü. Ungngo taluna kadu na Yasu kanna, ungngo tagünü nja eene füngngö ïïdümmü afünü eera. A Koronggore ya Insili ya tanangnga eege ka tiki a Bölis aꞌda afa tasïrïgï co Örsaliim. Kede ka ndatïïmö taneene nja eene kanna ya, ungngo töꞌdö kürö ungngo tunggeene. Kattogo ungngo eege nyeꞌdꞌde kungngo nja iiya tanno eene nja laala tiya eene, ungngo tüürü kuꞌbu ka tinggini ma to ungngo tafara ka Masala. Kïkïrï ka tattogo ungngo, ungngo taka ka mürkabü kara ka tafada kaco nööꞌdï tanno eene.
Ndama Suur ungngo tala Butlmaws, ungngo tööjülü kadu ma kaniisa kide ungngo tïïyü nja eene füngngö unggodho. A taka taadha ungngo tunggeene ungngo co Kaiysariya, ungngo co ꞌdï tiya Fïlïbüs ya alaana kadu ka tumma ma Ïnjïïlï ya iꞌi yungngo a kadu ka tagümmünü eege ka ïïdümmü kafünü eera ma linggo ma kaniisa. 21.8 Kadafïïnï 6.1–7 Ungngo taganeene nja iini. A laala ya lömü ya ungngo iini egïïsö, kiji tumma ma Masala. Keemaga tumma ma Masala co a kadu.
10 Kïdï ka ndatïïmö füngngö dhabbu nja eene ya, a neꞌbi inggide ana eere aꞌda Akabüs öꞌdö ndama Yahüüdiya. 11 Öꞌdö ka ꞌdï aꞌduga jönnö ya Bölis afinꞌdi uune niini nja iisine iki, “Koronggore ya Insili ya iki aꞌda, ‘Ömöꞌdï ma jönnö tiya, ara Yahüüdü timiꞌdi iꞌi nggeege ka Örsaliim kümmünü iꞌi a kajeene.’ ”
12 Kïdï ka taföönyö tumma no ya, ungngo nja kadu tanno ïïdï kete no ungngo tageema nja Bölis aꞌda afa tasïrïgï co Örsaliim. 13 Ïkïrï Bölis ka tiki, “Minna agu aaga, aaga tafara aaga tagaꞌda aꞌa ka eedi? Aꞌa taalo namma ma timiꞌdidene sugi, nagala aꞌa kindinaana eyi yeede co teyi ka Örsaliim kudumma eere tiya Uugaara Yasu.” 14 A kïdï ka ndagiꞌdi kini keere ka tumma ya, ïkïrï ungngo ka tiki, “Fa ka tumma tanno Uugaara Yasu kalinggo adene.”
15 Ka naganuuru ka ndatïïmö ya, ungngo tindinaana oona kuꞌbu ungngo tunggeene ma co Örsaliim. 16 A kadu könö ma kaniisa tunggeene nja ungngo ndama Kaiysariya, kateefe tattogo ungngo co ꞌdï tiya Manason ya ma Kuburus ya, iꞌi tatalaadene ya Yasu ma ꞌbilli.
17 Kïdï kaala Örsaliim ya, a kadu ma kaniisa takoreene nja ungngo kadhodho. 18 Ka taka ka ndaadha a Bölis tunggeene nja ungngo ma co kita Yaguub, a kadïïfï ma kaniisa töꞌdö kide nyeꞌdꞌde kungngo. 19 Ïkïrï Bölis ka tööjülü eege adagadünügü eema ya Masala ka anangnga iꞌi ka tagalinggo ada kajeene no. 20 Kene ka taföönyö tumma niini no, kïndhïgï Masala koꞌdo. Kïkïrï ka a Bölis, “Nijöögö oꞌo örre ma angnga, Yahüüdü na alif kadhabbu kamma ka tumma tanno Yasu illi eege ïnꞌdïlï kaguꞌdaana ka nanggeedi ma serïye. 21 Eege kaföönyö aꞌda oꞌo nalaana Yahüüdü na anna ka kajeene ka teene no aꞌda kaadha ka serïye tiya Müüsa. Oꞌo tadünügü eema eene aꞌda kafa tara laala yeene, kafa talinggo ana eema tiya kadaada ma angnga ma ꞌbilli ya. 22 Angnga ꞌbïtïngngö ara ta könynyö? Kudumma eene ka taföönyö aꞌda oꞌo nöꞌdö. 23 Nïïmö yïïdï ka tiki oꞌo aꞌda nalinggo, kadu kungngo ïïdï ka egïïsö kimiꞌdi tumma ma Masala. 24 ꞌDuga eege aaga co taagala oona ka la ma Masala nja eene nanangnga faana ma temme nanggüüdü neene kuꞌbu amang ka kadu tussu nyeꞌdꞌde aꞌda tumma ma oꞌo neene ka taföönyö no taalo katiminꞌda, nunggeene oꞌo ka fïïnï tiya serïye tiya Müüsa afa meene kungngo. 25 A kadu na amma ka Yasu aꞌda taalo ka Yahüüdü no, kunggugu ungngo tumma eene aꞌda kümmü eyi yeene ka kuri ma tïrrï ma eema ma namasala nja erïïdö nja eema tiya kadu kamirꞌdaana ya nja füngngö kadhoonyo.”
26 A Bölis taꞌduga kadu na egïïsö no a taka ka ndaadha, kanangnga nanggeyi neene ka tinsili. Ïkïrï kaco la ma Masala ma tadiri tumma a taꞌboge ma naguuru ma tatïïmö tinsili, amang kene tara eema yeene.
Bölis ümmü adene ka la ma Masala
27 A füngngö ya ïïdümmü afünü eera ya ka ndakete ka tatïïmö ya, a Yahüüdü ma Asiya tasala Bölis ka la ma Masala. Kadagafünaana kadu kini kümmü iꞌi. 28 Kiidhe kiki, “Ka kadu ma Israyil! Aaga akinyi ungngo, ömöꞌdï ya iꞌi yungngo alaana kadu nyeꞌdꞌde ka naꞌbuugu eela kadu ma Israyil nja serïye ya Müüsa nja ꞌbuugu tiya. Nja iini ka ööꞌdö a kadu ma Yünan ka la ma Masala kanyoro ꞌbuugu ya insili ya.” 29 Eege kiki nggeege kudumma eene ka tiji Trïfïmöös ya ma Afosus ya ka tunggeene nja Bölis ka anya, kiki kide aꞌda Bölis aꞌduga iꞌi aco la ma Masala nja iini.
30 Anya co kamuli muli nyeꞌdꞌde, a kadu tagedhe Bölis kümmü iꞌi kasisigi iꞌi co kürö ndama ïnye ma la ma Masala karooro ka teere kide. 31 Kene ka ndasaasa tiidi Bölis ya, ïkïrï uugaara ma nasigira ya dhabbu ya ma Rööma ka taföönyö aꞌda Örsaliim nyeꞌdꞌde kungngo minynyo kamuli muli. 32 Ïkïrï ka kürünü nasigira kööꞌdö kene areere. A kene ka ndasala nasigira nja uugaara tiya eene ya, kïkïrï ka taadha ka baana ma Bölis.
33 Uugaara ma nasigira ya dhabbu ya töꞌdö kini kete iki eene aꞌda kimiꞌdi iꞌi ana killi keera, ïkïrï ka tindini kadu miini aꞌda, “Mada iꞌi ya miini, iꞌi agalinggo minna?” 34 A kadu tambananjaana kuꞌbu a tumma niini, uugaara ma nasigira ya dhabbu ya itaalo ussu tumma niini dhorro, ïkïrï ka tiki a nasigira aꞌda ka üügü Bölis kaco ꞌbuugu tiya eene iini. 35 A kene ka ndala kadhiki, ïkïrï nasigira ka taꞌdiniga iꞌi koꞌdo kudumma kadu katïlï iꞌi ka oona. 36 Kudumma eene ka tagööꞌdö kene keere kiidhe aꞌda, “Aaga iidi iꞌi!”
Bölis ümmü ka eyi tiya iini
37 Ka Bölis ka ndakete kaco a ꞌbuugu ma nasigira ya, ïkïrï ka tiki uugaara ma nasigira ya dhabbu ya, “ꞌBandumma ungngo eede ka asaasa tadirina oꞌo?”
Uugaara ma nasigira ya dhabbu ya tiki iini, “Tara aꞌda nussu oꞌo tangga Yünan? 38 Taalo oꞌo na taga Misiri ya kirnaana ka kadu ka oona kambele, üügü kadu na alif ka egïïsö ma koroꞌbo aco a dhïïle iini?”
39 Ïkïrï Bölis ka tiki, “Aꞌa na taga Yahüüdü nanna aꞌa ka Tarsuus ka Kilikiya anya ma dhabbu mo. Fa kede neema nja kadu.”
40 Ïkïrï ka tapa kini aꞌda eema, ïkïrï Bölis ka ꞌdïngnge ka kadhiki alaga nïïsö koꞌdo a kadu. A ꞌbuugu tamudhudhuli, adageema nja eene a tumma ma Yahüüdü iki eene.

21:8 21.8 Kadafïïnï 6.1–7