26
Bölis ümmöönö ka eyi tiya iini
Ïkïrï Agriiba ka tiki a Bölis, “Nasaasa oꞌo aꞌda na kildhe tumma no küdü ka eyi.”
Ïkïrï Bölis ka alaga nïïsö cooꞌdo ma tara tümmöönö ka eyi tiya iini iki, “Ka Uugaara Agriiba, kaꞌdiila oona eede kede ka aꞌdïngnge küdü kadha ka uuru tanno ma tinggili tumma no kede ka eyi, napadaga tumma na Yahüüdü na Yahüüdü kafünü kede ka oona no nyeꞌdꞌde. Oꞌo nussu tumma na Yahüüdü ana eema tiya eene ka taꞌbununjaana kuꞌbu iini ya, nasaasa eedi yüüdü adhonggoro ma nïïmö tiya eede ka teema ya.
“Yahüüdü nyeꞌdꞌde kussu jiddi ma taneene tanno eede yeede ka taleefe ta kidhilli nakinggiridene aꞌa ka anya tammo eede nja kadu ka Örsaliim afeꞌde. Eege kussu aꞌa ma ꞌbilli, kussu aꞌda aꞌa nafa ka tumma ma Masala tanno eede, na aꞌa taganeene kada taga Fariisi üürü eege kasaasa tadiri tumma aꞌda nuuruna na nafïïnï ma Masala keere nadagümmöönö dhorro. A ꞌbïtïngngö nümmü adene aꞌa, kudumma eede ka tïndhïgï tumma na Masala ka tageemaga a kafaafa ma angnga no. Iꞌi yungngo siliga ma Israyil na adaꞌbaaga kafünü eera no katïndhïgï töꞌdö niini kümmü Masala osooso a naguuru, nggeege Uugaara yungngo Yahüüdü katüfünü tumma eede ka oona. Amana iꞌi yungngo aaga taalo kamma aꞌda Masala minci kadu ka inde?
“Aꞌa tekere nakiki kide aꞌda ara aꞌa tadiidi ma eere tiya Yasu ya ma Nasira ya a türü tanno eede ïnꞌdïlï. 10 Nagalinggo aꞌa nggeege ka Örsaliim, na aꞌa tamana kadu kadhabbu na amma ka Yasu no ka pabuusu, a türü ma naguugaara ma kaꞌboge tagafünü tumma ma korokoro kede ka oona, a kene ka tagirinadene ya, nadagamma kene ka take. 11 Nadagapusu eege ka naala ma talaana, naꞌbunu eege kaꞌdüsünü tumma Yasu, nagakardha kuꞌbu nakïrïmï eege, naco naanya ma kajeene nalinggo eege kide.
Bölis eema tumma ma tamma ka Yasu
(Kadafïïnï 9.1–19; 22.6–16)
12 “Nunggeene ma co Demasak a naguugaara ma kaꞌboge kagürünü aꞌa a türü ma tauugaara tanno eene. 13 A kede ka tunggeene ka fïïnï ma co Demasak uuru ka teene ya, ka uugaara, nasala aꞌa öyeene ka ꞌdotomboꞌdo, alimaana adagiiꞌbi ndanaaya, öyeene kede keere nja kadu tanno unggeene nja aꞌa no. 14 Ungngo taꞌdïnggö ka ꞌbüdhülü ungngo nyeꞌdꞌde naföönyö tumma neene a tangga Yahüüdü, ‘Sawl, Sawl, minna agu oꞌo nalinggo aꞌa? Taalo oꞌo namma talinggo aꞌa, ara tiideene nja oꞌo küdü kara tüünï midhi kuꞌbu ana aꞌa.’
15 “Nïkïrï aꞌa ka tiki, ‘Oꞌo na mada, ömöꞌdï eede?’
“A Yasu tiki, ‘Aꞌa na Yasu tiya üüdü ka talinggo ajeene ana iꞌi ya. 16 Fïkïꞌdö naꞌdïngnge ana koꞌdo ana uune tanno üüdü, aꞌa nala oona oꞌo nanangnga oꞌo kada ömöꞌdï ma linggo, neema tumma ma eema tiya üüdü ka tadïnö kide ma aꞌa ya nja eede kara tala oꞌo ya. 17 Ara a toolona oꞌo ka kadu ma Israyil nja kajeene tanno eede ka tagürünü oꞌo kene no. 18 Amang küdü tafaꞌda eege ka ïïye kafada ndama ꞌbuugu tiya lüllü ya kara kööꞌdö ka töyeene, kinyi türü na Ebliisi kuꞌbu kara kico ka türü tanno Masala, amang katamma kede tanno eene ara aꞌa toolona eege ka tatoroko tanno eene, ara aꞌa tamma kene kada kadu tanno iini kudumma eene ka tamma kede.’
Bölis eema tumma ma linggo tanno iini
19 “A ndama uuru tanno, oꞌo no Uugaara Agriiba, nitaalo aꞌa nanu ka tumma tanno öꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo no. 20 Na aꞌa tagadünügü tumma a kadu ma Demasak ka dhidha, nja kadu ma Örsaliim nja naanya ma Yahüüdiya nyeꞌdꞌde, nassa co ka kajeene ïnꞌdïlï, nadünügü eema eene aꞌda kaadha ka tatoroko kara ka tapadaga ka Masala, kalinggo linggo na ussu aꞌda kaadha ka tatoroko no. 21 Yungngo Yahüüdü ka tümmü aꞌa ka la ma Masala, kasaasa tiidi aꞌa. 22 Lakiini Masala mafa kede taꞌbïtïngngö amang kede teema tumma noono co kadu tanno dhiidhi no nja tanno ïïfï no. Nitaalo neema nïïmö öccö illi tumma na Müüsa ka tageema nja naganeꞌbi no. 23 Aꞌda Almasiihi a tadhügürü üünï muuyu, afïkïꞌdö ka inde ka dhidha, adadünügü eema ya Yahüüdü nja kajeene nyeꞌdꞌde atöyeene ma toolonadene.”
24 Aga Bölis ka aleefe tinggili tumma iini ka eyi ya, ïkïrï Fïstös ka alneege a tumma koꞌdo iki, “Ka Bölis, nindima oꞌo! Talaana na dhabbu no kanangnga oꞌo ka tindima!”
25 Ïkïrï Bölis ka tapadaga tumma iini iki, “Taalo aꞌa nindima nya ömöꞌdï eede, aꞌda aꞌa neema tumma na dhorro na adho ka fïïnï no. 26 Uugaara ussu eema ya, ara teema nja iini aꞌda taalo riꞌba eede ka eedi. Nussu aꞌa taalo nïïmö ma taꞌdüsünü ada iini, kudumma meene taalo kagalinggo adene ka küdhü. 27 Ka Uugaara Agriiba, namma oꞌo ka tumma ma naganeꞌbi? Nussu aꞌa aꞌda namma oꞌo kide.”
28 Ïkïrï Agriiba ka tiki a Bölis, “Nasaasa oꞌo tanangnga aꞌa kada Almasiihi ka ꞌbandaneene tiya idhilli kungngo ya?”
29 A Bölis tiki iini, “Üürü idhilli üürü adhabbu, nasaasa aꞌa Masala a nangnga oꞌo nja kadu tanno föönyö ꞌbïtïngngö no aꞌda aaga tafeene nja aꞌa illi ka nakilli neede no eege kungngo katitaalo kada.”
30 Ïkïrï Uugaara Agriiba nja Fïstös nja Barniki ka fïkïꞌdö nja kadu tanno emmi nja eene no. 31 A kadu tanyalagaago keema aꞌda, “Ömöꞌdï ya taalo agüünï nïïmö ma tiidi iꞌi itaalo ama tunggu iꞌi ka pabuusu.”
32 A Agriiba tiki a Fïstös, “Ömöꞌdï ya ama kadu ka tapa kini, kini kara tafa tunggu tumma niini co uugaara ma Rööma.”