27
Bölis aco Rööma a mürkabü
A kudumma ka tatïïmö ma ïïdï katunggeene ungngo tadigaala ka to ma co Italiya ya, a kadu tanangnga Bölis uugaara ma nasigira tanno uugaara ma Rööma ana eere aꞌda Yüliyos no nja kadu töccö na ka pabuusu no. Ungngo taka ka mürkabü ma ööꞌdö ndama Atramiit, ungngo tapadaga co naanya ma Asiya, ungngo tagïïsö ka to ungngo tïïsönögö nja Arestarkos ya ma Makadoniya ya öꞌdö ndama Tasalanükï. Ungngo tala Saiyda a taka ka ndaadha, a Yüliyos tanangnga taꞌdiila a Bölis, afa kini aco ka kateefi miini ka inynya eema yiini ka asaasa ya. A kïdï ka tunggeene ka to kete ma Kuburus kudumma tanya ka talinggo ungngo. A kïdï ka tigaala ka to kete ka tinggini ma Kilikiya nja Bamfiliya, ungngo taꞌbarda ka Mira ma Likiiya mo kanna. Uugaara ma nasigira taluna mürkabü ma öꞌdö ndama Iskandariya ma unggunu co Italiya anangnga ungngo taka kide. A mürkabü tagïïsö ana ungngo amussu a füngngö dhabbu, a tanya tagalinggo ungngo kafaga ungngo keere kaala Kanitos. Ka tanya ka faga ungngo keere ma tadheedhe koꞌdo, ungngo tafada taꞌbarda kide, ungngo takete ka Kireet ndama üüdü ma Salmon. Ungngo tagunggeene kete ka tinggini ma to a dhügürü, ungngo tala ꞌbuugu ya ana eere aꞌda Mawani ya aꞌdiila ya kada kete ma anya ma Lisiila.
Ungngo taganeene dhabbu, a kadu tüpü tenege co, a tino tiideene. Ïkïrï Bölis ka teema nja kadu aꞌda kindinaana oona kuꞌbu kadïnö koꞌdo. 10 Iki, “Ka kadu, niji aꞌa tino no taalo kaꞌdiila tatoroko kungngo aja kidha kadhabbu taalo ka mürkabü nja eema tiya inggide ya unggodho iꞌi, nja nanggeyi tanno aja afeꞌde.” 11 Lakiini uugaara ma nasigira amma ka tumma tanno ömöꞌdï ma mürkabü nja taloglaana koꞌdo ara kitaalo amma ka tumma tanno Bölis. 12 A ꞌbuugu yeene ka ööꞌdö kide ya taalo aꞌdiila meene ka tanna kide feele kungngo, adhabbu ma a kadu töccö tïkïrï ka tiki aꞌda kunggeene a mürkabü kaco a Finikis, ka anya ma Kireet kanna kide ara feele kico kürö Finikis kudumma tanya taalo ïïsö kanna.
Tanya ka linggo to
13 Ka tanya ka ndaïïsö ndama küülü amussu ya, kiki kide aꞌda eege kicco a ꞌbuugu tiya eene ka asaasa ya, kïkïrï ka fanna ndaliili ma afiꞌdanja kuꞌbu ka aru ma mürkabü mo, kara ka tunggeene ka tinggini ma to ma Kireet. 14 Lakiini a tanya karooro töꞌdö a türü ndama fïïnï ma Kireet ana eere aꞌda Orokilion. 15 A tanya tagürü mürkabü, a mürkabü taalo mambaanya türü ma tanya. Ïkïrï tanya ka arünö ana oogo kïïsö co ꞌbuugu tiya eene kïïsö co yiini. 16 Ungngo tagunggeene ka ꞌdakeyi ma ꞌbanya minggide mana eere aꞌda Kawda, ungngo taꞌbeene nja tanya ungngo tidhi, ungngo taluna ꞌbamürkabü ma idhilli mo ma ka mürkabü ma dhabbu mo keere. 17 Kene ka taꞌdiniga oogo co mürkabü tammo dhabbu mo ka teene ya, kïkïrï ka afinꞌda mürkabü ma dhabbu mo kuꞌbu a naaru ka tümꞌbü miini ma timiꞌdinaana oogo ka oona ka söödö. Kariꞌba kudumma mürkabü ka tarünö mafiri ka ndüdüürü kete ma Libya, kagildhe naaru, kapa ka mürkabü a tanya tagürünü oogo koꞌdo. 18 Ka taka ka ndaadha a tanya takogoona ma tïïsö dhindho, kïkïrï kama eema ka mürkabü kapügü ka ꞌbïïdï ka to. 19 Ka füngngö kanda iidoona ya kïkïrï ka aꞌduga eema ya ïndhï ya ka mürkabü nyeꞌdꞌde kungngo kadhifi ka ꞌbïïdï ka to. 20 Ungngo tïïyü füngngö a dhabbu aꞌda taalo ungngo kasala ndanaaya nja midigi, a tanya tütü ka tïïsö a naguuru, ungngo titaalo kamma aꞌda ara ungngo toolonadene afeꞌde.
21 A kadu ma mürkabü taganeene ana ïïre a füngngö dhabbu, eene taalo kagolo nïïmö, ïkïrï Bölis ka fïkïꞌdö iki eene, “Kadu eede, aaga föönyö tumma neede, aaga tafa tunggeene ka Kireet a tatoroko no tafa taduna aaga tagaꞌda eema kaja. 22 Aꞌa ꞌbïtïngngö nuuꞌbu aaga ka nanggeedi, aꞌda aaga tidhi oona kuꞌbu kudumma taalo ömöꞌdï unggodho kungngo ana kada ataama, illi mürkabü unggodho oogo ma tatanggaꞌda. 23 Tadhangga ma Masala tammo eede ka tümmü oogo ana eedi dhorro nja eede ka talinggo ada oono mo, möꞌdö kete koosoki. 24 Iki aꞌa, ‘Ka Bölis, fa tariꞌba, nütü oꞌo ka aco ka uugaara ma Rööma, Masala manangnga kadu na unggeene nja oꞌo no ka nïïsö ma oꞌo.’ 25 Aaga idhi oona kuꞌbu dhorro, namma aꞌa ka Masala tumma na adirina nja aꞌa no kaco ööye miini. 26 ꞌBïïdï ya tanya ka talinggo iꞌi ya tagürünügü angnga co jazeera tökönö.”
Mürkabü maꞌbunanjaana kuꞌbu
27 Kïdï ka ndatïïmö füngngö adaꞌbaaga kafünü egïïsö, kaleefe ungngo talööle ka To ma Adriya, ooso ka teene a kadu ma mürkabü tiki kide aꞌda eege ka ndakete ka tinggini ma to. 28 Kene ka ineene taꞌbuugu ma to ya, kalaga co afeꞌde kaduna namitiri köꞌdö ukumu kadu keera (40) kasigi co idhilli kungngo kalaga co afeꞌde kaduna namitiri ukumu ömöꞌdï aco iisine ya (30). 29 A riꞌba tümmü eege eene katiki kide aꞌda mürkabü madïrïnï oona ka ꞌbuugu tiya nïïgïsï ya, kïkïrï ka kadhifi eliili na afiꞌdadene ka naaru no keere ma mürkabü ka egïïsö, kara kafara ka Masala aꞌda a taka taadha. 30 A kadu ma mürkabü taꞌbꞌbaana oona kuꞌbu ma tasaasa tarünö ndama kunggu mürkabü ma idhilli mo co ꞌbïïdï, kümmü nanggeyi niini aꞌda eege kasaasa tunggugu ndaliili na afiꞌdanja ka naaru no ka mürkabü kidha. 31 Ïkïrï Bölis kita iki a uugaara ma nasigira nja nasigira tanno iini, “Üürü kadu ma mürkabü taalo kütü ka teene miini ya taalo tefe kide ata.” 32 A nasigira tïkïrï ka rumuna naaru ma mürkabü ta ma idhilli mo kafa kene kaꞌdïnggö ka ꞌbïïdï.
33 Ligitaka soꞌdꞌdo, a Bölis tiki eene ïnꞌdïlï aꞌda kagu eema, iki eene, “Ka füngngö adaꞌbaaga afünü egïïsö na eere no, taalo aaga kagolo nïïmö ma taguri. 34 Nïkïrï aꞌa ka asaasa aꞌda aaga tagu eema, amang kada tefe ka ꞌdï, andanaw kungngo unggodho kungngo taalo kara tasuli kata ka nanggüüdü.” 35 Kini ka tiki nggeege ya, ïkïrï ka aꞌduga meteene anangnga taꞌdiila a Masala kene kidha nyeꞌdꞌde kungngo, ïkïrï ka ꞌdüsünü arooro ka taguri. 36 Kïkïrï ka tidhi oona kuꞌbu eege ïnꞌdïlï katagu eema. 37 Ungngo no ka mürkabü köꞌdö miyateene ana sita sabiini (276). 38 Kene ka ndüüsü ya, kïkïrï ka raraꞌbaga migile co to amang ka mürkabü ta iꞌbalapala.
39 Ka taka ka taadha a kadu ma mürkabü taalo kussu ꞌbuugu yeene kööꞌdö kide ya, lakiini eege kasala tinggini ma to ana ndamugu, kïkïrï ka asaasa tüügü mürkabü co ꞌbuugu tiya miini ya. 40 Karumuna eliili ya afiꞌdadene ka naaru ya ma mürkabü kafa kene kaꞌdïnggö co to. Kakildhe naaru na ma taꞌdiniga tenꞌdi cooꞌdo ka mürkabü amang ka tanya taꞌduga oogo kapadaga co tinggini ma to iini. 41 Lakiini mürkabü mirri ana oona ka ndamugu ka ꞌbïïdï ka teene üüdü miini tööꞌdï, taalo agasigi oona, eere miini taꞌbununjaana kuꞌbu a türü ma tanya nja ꞌbïïdï.
42 A nasigira tasaasa tagirina kadu na ka pabuusu no amang kene tafa kabbü ꞌbïïdï kaco a tinggini ma to karünö. 43 Lakiini uugaara ma nasigira asaasa toolona Bölis, ïkïrï ka faga eege keere. Iki a kadu na ussu ka abbü ꞌbïïdï no kaco ka tinggini ma to ka ndanda ka dhidha, 44 ïkïrï a kadu könö saga tuurna eege keere anno karefe keeꞌdi anno taka ka türeene ma mürkabü ma tanggaꞌda mo ka idhi kala tinggini ma to kaꞌdiila.