28
Bölis ungngo ka to ma Malta
Kïdï ka ööꞌdö koꞌdo ndama ꞌbïïdï ya, ungngo tïkïrï ka tussu aꞌda ꞌbuugu ya ana eere aꞌda Malta. A kadu miini tamma kïdï kadagüünï tataafala ana ungngo kaꞌdiila, kafülle ada ïssï ungngo ma tïlle kudumma ꞌbuugu ka tiicolo a tomboꞌdo ka teede. Aga Bölis ka awaana keeꞌdi koona anangnga ka ïssï ya, talïïlï a taguꞌdaana ma ïssï tala nï, afiri akürö ndama ndageeꞌdi aꞌdukunjaana ka Bölis ka nïïsö. A kadu ma naanya tïkïrï ka tassa kini ka taꞌdukunjaana, kïkïrï ka teemaana ka oona unggodho eege kiki aꞌda, “Ömöꞌdï ya agirina kadu, asa ka toolonadene ka to illi Masala taalo ma tafa kini efe ka ꞌdï.” Lakiini Bölis asanaga nï ka ïssï, iꞌi taalo ïlï adene ka oona. Katoodo kuꞌbu miini ka tüüfü ka nïïsö nja iini kaꞌdïnggö eyi. Kene kanda katoodo kuꞌbu dhabbu, a nïïmö ya toroko ya taalo agu iꞌi ya, kafada a tumma kiki, “Masala oogo mungngo?”
Kete ma ꞌbuugu tiya Bölis ka tanna kide ya siga no uugaara ma anya kungngo ana eere aꞌda Böbliös, kide anangnga ungngo ka ꞌdï taganeene nja iini a füngngö iidoona ataafa kide ꞌdo. A pupa tiya Böbliös tagamaara a ꞌbürüdü nja ꞌbooyo, ïkïrï Bölis ka co iini ka la ümmünü nïïsö kini ka oona adageema nja Masala moolona iꞌi. Kini ka tagüünï adene nggeege ya, ïkïrï kadu na amaara no kööꞌdö ka iini nyeꞌdꞌde anangnga eege kaꞌdiila. 10 A kadu tagüünï tateefe na ꞌdiila ana ungngo, ka inya eema ma taguri ka fïïnï ungngo.
Tino na Bölis ma tara co Rööma
11 Ungngo tafara nagatereene kanda iidoona ya, ungngo tïkïrï ka taka ka mürkabü ma öꞌdö ndama Iskandariya, mana koronggore ma nagiiso ma namasala keera kungngo oono ka üüdü, oogo matïïmö feele kita miini kita. 12 Ungngo taꞌbarda ka anya ma Siirakoos, ungngo tagünü kide füngngö iidoona. 13 Ungngo tïkïrï ka tunggeene ka ꞌdï, ungngo tarooro a ꞌdakeyi ma to, ungngo tala anya ma ana eere aꞌda Rikion kene ka ndïïyü füngngö eera ya, ïkïrï tanya ka ööꞌdö ndama küülü, ligitaka kungngo tala Batyüli a füngngö tiya anda iidoona ya. 14 Ungngo taluna kadu ma kaniisa kide, kiki ungngo aꞌda ungngo tagünü nja eene a füngngö ïïdümmü afünü eera. Nggeege ungngo tala Rööma. 15 A nagöre ma angnga taföönyö aꞌda kunggunu ungngo töꞌdö, kunggeene kalla kööꞌdö ka Mansala ma Abüyös nja Nalokonda tanno iidoona no ma toreene nja ungngo. Ka Bölis ka asala kadu no, anangnga taꞌdiila a Masala idhi oona kuꞌbu.
Bölis ungngo ka Rööma
16 Kïdï kico Rööma ya, a nasigira tanangnga Bölis ka ꞌbuugu tiya iini unggodho iꞌi nja tasigira tiya afa kini ya.
17 Kene ka ndïïyü tiidoona ya, ïkïrï Bölis ka tagümmünü kadïïfï ma Yahüüdü na anna ka Rööma no aꞌda kööꞌdö tamma iini. Kene ka ndemmi nja iini ya, ïkïrï ka tiki eene, “Kadu eede, taalo aꞌa nagalinggo nïïmö ya toroko a kadu tanno aja nitaalo nadiri tumma no toroko ka eema ma kadaada ma angnga ma ꞌbilli no ka oona, lakiini Yahüüdü kümmü aꞌa ka Örsaliim kümmünü aꞌa a kadu ma Rööma. 18 A kadu ma Rööma tagindini aꞌa, kasaasa tapa kudumma eede taalo aꞌa nagüünï tumma na tatoroko no, ma tanangnga aꞌa ka teyi. 19 Lakiini Yahüüdü kanu, nïkïrï aꞌa ka tunggu serïye yeede co uugaara ma Rööma, lakiini aꞌa taalo nasaasa teema nïïmö ya toroko ya a kadu tanno eede ka oona. 20 Iꞌi yungngo eede ka tümmünü aaga aꞌda töꞌdö, tumma nadirina aaga. Nakilli na aꞌbununja kede ka iisine no, kudumma ömöꞌdï ya kadu ma Israyil ka tïndhïgï iꞌi ya.”
21 Kïkïrï ka tiki iini, “Taalo waraga öꞌdönja ungngo ndama Yahüüdiya ma tumma oꞌo, ömöꞌdï taalo öꞌdö ndama nagöre ma angnga kanna adirina nïïmö ungngo ma oꞌo a tumma taalo kadirinja ungngo ma üüdü ka tatoroko. 22 Lakiini ungngo kasaasa taföönyö tumma nüüdü, kudumma ungngo ka tussu kadu ka naꞌbuugu kadhabbu eene kanu ka tumma tanno.”
23 Kïkïrï ka timiꞌdi tumma kööꞌdö ka Bölis ka ꞌdï, eege kadhabbu ka uuru töccö. Ïkïrï Bölis ka ndeema nja eene, kadara ma ligitaka kungngo, a ꞌbuugu ta siiya, eema tumma ma tauugaara ma Masala asaasa eege katussu Yasu ndama tumma ma serïye tiya Müüsa nja kasorne ma naganeꞌbi. 24 A kadu könö tamma ka tumma tanno iini anno tanu kide. 25 A kene ka tüfürü tanyalagaago kita iini, kudumma tumma tanno eene taalo kinynyo ka oona, a Bölis tiki eene, “Tumma na Koronggore tiya Insili ya ka timinꞌda a neꞌbi Asaiya ka tirina a kadaada ma aaga no,
26 ‘Kolo ka kadu tanno niki eene,
Aaga sa föönyö taalo aaga ka tussu,
aaga sa kadïnö kide taalo aaga ka tïjöögö.
27 Nanggeedi na kadu tanno kakïdhö afa nïïgïsï,
köödhï iisine neene, kaꞌbürü ïïye neene,
amang kene tafa taföönyö ana iisine tanno eene,
nja eene kafa tiji ꞌbuugu ana ïïye tanno eene,
kussu a nanggeedi tanno eene kaadha ka tatoroko na aꞌa toolona eege.’ 28.27 Asaiya 6.9, 10
28 “Nggeege nasaasa aꞌa aꞌda aaga tussu toolona na Masala kagürünüdene co kadu ma kajeene, kara tatoodo kide.” 29 [Kini ka ndageema tumma no ya, ïkïrï Yahüüdü töꞌdö kürö kaꞌdigineene kisaana ka oona.]
30 A Bölis taganna ka Rööma a nagürüünü keera ka ꞌdï tiya iini kada afaana ya, amma ka kadu tanno icci tassaasa kini ka ꞌdï no nyeꞌdꞌde. 31 Adünügü tumma ma tauugaara ma Masala co kadu, alaana eege ka tumma tanno Uugaara Yasu Almasiihi aꞌda taalo riꞌba kini ka eedi.

28:27 28.27 Asaiya 6.9, 10