2
Amang kada tussu nadhügürü, aꞌa kudumma aaga nja kadu ma Ladükïya nja kadu tanno taalo kadïnï kede no nyeꞌdꞌde kungngo. Amang kene tana türü ka nanggeedi a tumma naada ta unggodho aaga asaasa ajeene, aaga taneene a taꞌdara ma tussu eema nyeꞌdꞌde ma nïïmö tiya Masala ya tünggüdhü ya Almasiihi. Iꞌi yungngo eema ya aꞌdiila ya nyeꞌdꞌde ma taꞌdara nja tussu eema kadunadene kini. Aꞌa nadirina aaga ïïꞌdï ömöꞌdï öccö tïïsïnï aaga a tumma tanno ïꞌdꞌdï no anangnga aaga katuurna fïïnï ya toroko ya. Nitaalo aꞌa naneene nja aaga a tuuꞌda, lakiini aꞌa nungngo ada ka söödö a koronggore, nadhodho aꞌa eede kiji tidhi oona kuꞌbu a taneene tanno ada no ma tümmü tumma na Almasiihi dhorro.
Tefe ka ꞌdï nja Almasiihi
Aaga unggeene ka fïïnï tiya Yasu Almasiihi afa maada ka tamma kini kada Uugaara. Aaga kardha kuꞌbu aaga tamma kini dhorro, aaga tümmü tumma naada ka tagalaadene kide no, aaga tamana taꞌdiila a Masala. Aaga adïnï koꞌdo, ömöꞌdï ökönö tafa tïïsïnï aaga a tumma ma kerꞌde kerꞌde ana eema ma kadaada ma ꞌbilli ana eema ma ꞌbüdhülü ya itaalo aya Almasiihi ya. Kadigine taneene na Masala ka tuuꞌda tanno Almasiihi. 10 Oꞌo nadigine ana Almasiihi, iꞌi yungngo üüdü ma naguugaara ꞌdo nja türü. 11 Kadu na Almasiihi karadene, lakiini taalo taradene ma nïïsö, lakiini kadhaga aaga tuuꞌda ma tatoroko ma tamöꞌdï a taradene tanno Almasiihi. 12 Kada kambeesedene ana eere tiya Almasiihi, kadüꞌbüdene aaga nja iini, aaga tafïkïꞌdö nja iini afeꞌde kudumma ada ka tamma ka türü tanno Masala na anangnga iꞌi ka fïkïꞌdö no. 13 Kaganeene aaga afa kadu no aaya no ka tatoroko tanno ada, kudumma ada ka titaalo karadene ka tuuꞌda. A Masala tanangnga aaga ka tefe ka ꞌdï nja Almasiihi maꞌduga tatoroko kaja ka oona nyeꞌdꞌde kungngo. 14 Aagala eema ma ꞌbilli ya arigirinja kuꞌbu ya taalo aꞌdiila nja angnga ya, adaꞌdïngnge kada diidi ma angnga, iꞌi aꞌduga kaja abbünnü iꞌi ka saliiꞌbi. 15 Amuru türü ma tauugaara anangnga eege ka tussu adene ka kadu kidha adagiiꞌbi eege ana saliiꞌbi.
16 Nggeege aaga fa tafa ka ömöꞌdï töccö ahükümü aaga kudumma ma eema tiya ada ka taguri nja tooye nja taanyara nja tere nja uuru ma Saꞌbidi. 17 Eema ya nyeꞌdꞌde kungngo a koronggore ma eema tiya unggunu atöꞌdö ya, lakiini tumma dhorro kungngo Almasiihi. 18 Aaga tafa ka ömöꞌdï tiya üfü korokoro aꞌda iꞌi iicolo ka eedi nja tumma ma kadhangga aꞌduga talïngnge naada. Ömöꞌdï afa ma tiya miini ya inynyo ka tasaana eema kuꞌbu dhabbu ma eema tiya iini ka tijöögö ya, adigine a taꞌdinga oona cooꞌdo a tumma ma tadüꞌdꞌdü ünꞌdügüngngö. 19 Taalo ümmü ajeene nja üüdü, ya tuuꞌda nyeꞌdꞌde katümmünü ajeene kakaraganja koꞌdo ana areere nja agillö, inggiridene afa ma Masala ka anangnga iꞌi ka tinggiridene kungngo.
Inde nja tefe ka ꞌdï nja Almasiihi
20 Kada ka ndaaya nja Almasiihi aaga taadha ka eema ma ꞌbüdhülü, aaga sa kööꞌdö nya aaga taneene afa aaga kama ꞌbüdhülü, minna agu aaga aaga taleefe kide, minna agu aaga, aaga tümmünü eyi yaada ka türü tanno iini. 21 “Fa taaꞌba nïïmö ya ka oona, fa tagolo ya, fa tümmü ya ka oona”? 22 Eema ya nyeꞌdꞌde ara titaalo a kadu kara talinggo iini, talaana ma ꞌbüdhülü eege kamiini. 23 Kijöögö angnga kafeene nja eema ma tussu eema, tümmöönö ma Masala kinggide a tiicolo ma eedi a tüünï midhi kuꞌbu a tuuꞌda, lakiini taalo adho ka fïïnï ma tafaga eema ya tuuꞌda ka asaasa ya keere.