Waraga ya Bölis ma co
Kölösi
Tafaꞌda tumma
Kölösi maga anya ma Asiya ka nïïmö ma ndanaaya ma anya tammo eene ꞌbïtïngngö aꞌda Türkiya. Bölis ya tafïïnï, taalo aganna kide ma eyi tiya iini. Lakiini iꞌi anaana ïïye kono kudumma iini ka taföönyö aꞌda katalaana na miini no kiki a kadu ma kaniisa aꞌda kalinggo eema ma Yahüüdü, afa tafaradene nja tafara ka kadhangga amang ka Masala taꞌdiila nja eene. Yungngo Bölis ka tarigiri waraga ya adirina eema a kadu ma kaniisa aꞌda inde na Almasiihi koolona eege, Almasiihi ungngo ka ꞌdotomboꞌdo Uugaara ma kadhangga ïnꞌdïlï nja nagoronggore nja eema tiya ka ꞌbuugu ka oona ya nyeꞌdꞌde. Ïkïrï ka tiki aꞌda eege taalo kümmü masala meene kanangnga kadu ka tussu aꞌda eege ka kadu tanno Masala nja talaana. Fa kene kümmü Almasiihi. Iki eene afeꞌde, taneene neene kanangnga kadu ka tussu aꞌda eege ka kadu tanno Masala ka tagesse eege no.
1
Tööjülü
Aꞌa na Bölis tafïïnï ya Yasu Almasiihi tasaasa ma eedi ya Masala, aꞌa narigiri waraga nja örre ma angnga Timosaws. Nunggu co kadu tanno Masala no ka anya ma Kölösi no, nagöre ma angnga no amma ka Almasiihi no, a Masala ma Pupa tiya aja tanangnga taꞌdiila nja türü tanno oono aaga.
Bölis afara ka Masala nja tamana taꞌdiila oono
Kïdï kara tafara ka Masala ꞌbucca kungngo kudumma aaga Pupa yaaja Uugaara Yasu Almasiihi, ungngo tanangnga taꞌdiila oono kudumma aaga. Kïdï ka taföönyö tamma ka Yasu Almasiihi naada, a tasaasa ma kadu tanno amma ka Masala nyeꞌdꞌde. Kudumma tïndhïgï tanno Masala ka takindinaana kada kuꞌbu ka ꞌdotomboꞌdo no, tïndhïgï naada ka taföönyö ka tumma tanno timinꞌda no ka Ïnjïïlï no, Ïnjïïlï möꞌdö kada ka naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde kungngo mana ïïye madigi kuꞌbu afa meene ka tagüünï adene kada ka söödö jiddi ma uuru tanno ada ka taföönyö no, aaga tagusu türü na Masala nyeꞌdꞌde dhorro kungngo. Kalaadene aaga ka tumma tanno Abafaraas örre ma angnga yïïdï ka asaasa iꞌi ya, ya alinggo nja ungngo linggo ma Masala ya ömöꞌdï ma linggo tanno Yasu Almasiihi ya dhorro ya ka üüdü ma angnga. Iꞌi yungngo adirina ungngo afeꞌde ma tasaasa tanno ada ka Koronggore.
Almasiihi iꞌi ya tatoolona
Iꞌi yungngo eede ka fara ka Masala turi kudumma aaga jiddi meede ka taföönyö, ungngo tafara ka Masala aꞌda manangnga tussu eema ma fïïnï tiya oono aaga, a taꞌdara ma Koronggore. 10 Ungngo keema tumma no amang kada taneene taneene na Masala ka asaasa no amang ka oona taꞌdiila kono ka eema nyeꞌdꞌde, aaga töꞌdö a tööyö ka linggo tanno aꞌdiila no nyeꞌdꞌde. 11 Aaga takïdhö a türü nyeꞌdꞌde afa ma tïdhïndhï ma türü tanno oono, amang kada tana tidhi oona kuꞌbu nja tümmü eedi kuꞌbu nja dhodho. 12 Angnga tamana taꞌdiila a Masala mamanaga angnga ka tosso ka tauugaara ma töyeene. 13 Oogo mungngo moolona angnga ka türü ma ndüülï mapadaga angnga ka tauugaara tanna ꞌBiiꞌbala tiya oono, yoono ka asaasa iꞌi ya. 14 Iꞌi yungngo afa angnga, oolona tatoroko naaja.
Almasiihi agiiꞌbi kadu nyeꞌdꞌde
15 Yasu Almasiihi iꞌi ya koronggore tiya Masala tammo aja kitaalo kijöögö mo, iꞌi ageenedene ka eema tiya arüꞌbü adene ya ka dhidha ïnꞌdïlï kungngo. 16 Eema nyeꞌdꞌde arüꞌbü adene ana iꞌi, eema ya ka ꞌdotomboꞌdo ya nja tiya ka ꞌbüdhülü ya, ya ijidene ya nja tiya taalo ijidene. Üürü nagööyö nja türü üürü tauugaara üürü naguugaara, eema ïnꞌdïlï ana iꞌi ananja iini. 17 Iꞌi yungngo ka eema kidha nyeꞌdꞌde kungngo, eema nyeꞌdꞌde ümmü ajeene ana iꞌi. 18 Iꞌi ya üüdü ma tuuꞌda, kaniisa iꞌi ya ama dhidhdha, adageenedene kadhadha ma kadu tanno aaya no, amang kini tama eema nyeꞌdꞌde kungngo. 19 Kudumma Masala ka aꞌdiila oona oono amang ka eyi tiya oono nyeꞌdꞌde taneene ka Almasiihi. 20 Amang kini tanangnga kadu nyeꞌdꞌde kada tanno oono ka ꞌbüdhülü nja ꞌdotomboꞌdo, öꞌdö a taꞌdiila ana erïïdö tiya iini ya uurunja ka saliiꞌbi ya.
21 ꞌBilli ka kuꞌbꞌba aaga ka Masala kuꞌbu, aaga takadiidi oogo, a nanggeedi tanno ada na nyoro no. 22 A ꞌbïtïngngö ka inde ma tuuꞌda tanno iini no, anangnga aaga kada kadu ma Masala na insili no aꞌda taalo modolo nja hetti tagu aaga. 23 Kada kara tümmü tumma ma Masala ana eedi dhorro ya, aaga tütü kide, aaga tafa tooso ka tumma ma Ïnjïïlï naada ka taföönyö na kadu ka tagalaana kadu iini ka naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde iꞌi yungngo eede aꞌa na Bölis ka talinggo.
Linggo na Bölis ma kaniisa
24 Aꞌa ꞌbïtïngngö nadhodho aꞌa ka dhügürü ma tuuꞌda tanno eede kudumma aaga no tïïmö dhügürü ya Almasiihi ka tuuꞌda tanno eede ka üüdü ma tuuꞌda tanno iini na kaniisa no. 25 Masala mümmünü aꞌa ka linggo ma kaniisa aꞌda neemaga tumma na Masala co aaga ïnꞌdïlï. 26 Nïïmö ya Masala ka taküdhü iꞌi ma nagürüünü ma ꞌbilli nja sere ꞌdo, mala a kadu tanno oono na insili ka nanggeedi no. 27 Kadu na Masala kasaasa eege aꞌda kussu ka kajeene ka söödö tïdhïndhï ma tumma tanno küdhü no, ya Almasiihi ka tanna kada ka oona, iꞌi yungngo a tïndhïgï ma tïdhïndhï. 28 Angnga talaana kadu ka tumma tanno Almasiihi nyeꞌdꞌde a tumma ma taꞌdara ma tanangnga kadu kada unggodho a tadho ka fïïnï ka Almasiihi. 29 Yungngo anangnga aꞌa kadhügürü nalinggo a türü tanno Almasiihi na linggo kede no.