4
Talaana
Ka nagöre eede neede ka asaasa eege nadinigöögö meene, eege kanangnga aꞌa ka tadhodho nadho ndalondo eede ka üüdü no, aaga idhi oona kuꞌbu ka eema tiya ïnꞌdïlï kungngo nagöre eede kidha ma Uugaara Yasu Almasiihi. Nasaasa aꞌa Afütiya nja Santiika aꞌda ka unggodho kidha ma Uugaara Yasu Almasiihi Oꞌo afeꞌde na teefe ma aꞌa na adho ka fïïnï no, nasaasa aꞌa oꞌo aꞌda nakinyigi eege koꞌdo kudumma eene ka tadhügürü ka linggo ma Masala nja aꞌa, eege nja Aklimindis nja türeene ma kadu tanno kakinyi linggo aꞌa no, eege na nagereene tanno neene kadanna ka sorne ma tefe ka ꞌdï no.
Aaga dhodho ꞌbucca kungngo ka eere ma Uugaara niki aaga afeꞌde aaga dhodho. Aaga fa ka kadu nyeꞌdꞌde kussu tidhi oona kuꞌbu naada. Amang kada tussu aꞌda Uugaara Yasu Almasiihi anda kete kara töꞌdö. Aaga fa tadinigöögö ma nïïmö ꞌdo, lakiini aaga asaasa eema yaada ka Masala a tafara kono nja tamana taꞌdiila oono nja tïndhïgï oogo koꞌdo. Taꞌdiila na Masala na agiiꞌbi taꞌdara nyeꞌdꞌde no nafa ka nanggeedi nja nanggüüdü tanno ada kidha ma Yasu Almasiihi.
Ka nagöre eede, aaga naana ïïye ka nïïmö ma timinꞌda a tïndhïgïnja koꞌdo nja tiya dhorro ya, nja tiya adho ka fïïnï nja tiya insili ya. Aaga alinggo nïïmö yaada ka talaanadene kede ya, aaga taꞌduga kede ya, nja eema yaada kiji aꞌa ka talinggo aaga taföönyö kide ya, a Masala ma taꞌdiila taneene nja aaga.
Tamana taꞌdiila a kadu ma Filippi
10 Nadhodho aꞌa a Masala dhorro eede ka tussu aꞌda kapadaga aaga kanaana ïïye kede, kagamma aaga ma tagüünï ana aꞌa nggeege ma ꞌbilli, lakiini aaga taalo ka kaluna fïïnï. 11 Taalo aꞌa niki nggeege aꞌda aꞌa nasaasa nïïmö, nussu aꞌa kafa ka eyi tiya eede. 12 Nussu aꞌa kafa ka eyi tiya eede ka ꞌbuugu ka tatoroko, nussu ka taneene eede kara tüüsü ka eema nyeꞌdꞌde, nadïnö aꞌa ka ïïre nja tüüsü nja taꞌdiila nja dhügürü. 13 Ara aꞌa tambaanya linggo ma eema ïnꞌdïlï a türü tanno Yasu Almasiihi ka amana aꞌa no. 14 Aꞌdiila aꞌda ada ka tamünügü aꞌa koꞌdo ka dhügürü tiya eede. 15 Kussu aaga tumma no aaga no kadu ma Filippi no jiddi meede ka tafüꞌdü linggo ma Masala nunggeene ka Makadoniya taalo kaniisa ma takara tanangnga nïïmö illi aaga unggodho aaga. 16 Ka Tasalanükï kagürünïïgï aaga ana eema yeede ka asaasa ya teera ma tamanaga aꞌa kungngo. 17 Taalo aꞌa neema nggeege aꞌda aꞌa nasaasa eema, lakiini aꞌa nasaasa Masala manangnga taꞌdiila aaga ka eema tiya ada ka talinggo kaꞌdiila ya. 18 Eema yeede ka asaasa ungngo eede ꞌbïtïngngö iꞌi ka eyi tiya iini ya dhabbu a tiya eede ka asaasa ya asa aꞌa tana eema dhabbu ka Abafrüditös ka ööꞌdö ana eema tiya ada aꞌa, afeene afa kondho tammo unynya tiꞌdꞌdi mo, tïrrï na Masala ka tamma kide no eege kamiini. 19 Fa ka Masala meede mana eema dhabbu aꞌda kitaalo ndhïgïnö kide, manangnga eema yaada ka asaasa ya nyeꞌdꞌde kungngo ana eere ma Yasu Almasiihi. 20 A tïdhïndhï na Masala ma Pupa tiya aja taneene taꞌbilli turi. Amiin.
Tööjülü na eere no
21 Aaga ööjülü kadu ma kaniisa ana eere ma Yasu Almasiihi. Nagöre ma angnga no neene nja aꞌa no kööjülü aaga. 22 A nagöre ma angnga no ma kaniisa kita ïnꞌdïlï kungngo kööjülü aaga, münda kadu ma ꞌdï ma uugaara ma Rööma ööjülü aaga afeꞌde. 23 Fa ka türü tanno Uugaara Yasu Almasiihi taneene nja aaga nyeꞌdꞌde kungngo.