2
Tefe ka ꞌdï ka Almasiihi
A ꞌbilli kakaaya aaga ka tatoroko nja tamꞌbaga tanno ada, kisi aaga ka eema ma ꞌbüdhülü keere aaga tamma ka tumma ma uugaara ma türü ma koronggore tiya toroko ya ka ꞌdotomboꞌdo, koronggore na ümmü kadu no anu ka Masala no. Angnga nyeꞌdꞌde kafeene angnga nja eene, angnga taganeene taneene ma ꞌbüdhülü angnga tagalinggo eema ya toroko ya nja eene ma tasaasa eema ma nanggüüdü tanno aja, angnga ka laala ma tagorooꞌbo, ara angnga tapusu adene afa türeene ma kadu. Lakiini ꞌbangnga ma Masala ma dhabbu nja tasaasa tanno oono nja angnga dhabbu no. Mafïkïꞌdö angnga ka inde nja Almasiihi aꞌda asa angnga takaaya ka tatoroko tanno aja. A türü tanno Masala, kaduna aaga toolonadene. Mafïkïꞌdö angnga nja Yasu Almasiihi manangnga angnga ka temmi nja iini ka ꞌdotomboꞌdo. Ara töꞌdö ka nagürüünü tanno ara töꞌdö no, a türü tanno oono a ꞌbangnga tammo oono maala angnga ka Almasiihi mo. A türü tanno Masala ka tuna aaga toolonadene a tamma, taalo ndama aaga lakiini Masala manangnga aaga. Taalo linggo naada eege kamiini, lakiini linggo na Masala eege kamiini ïïꞌdï ömöꞌdï könö tabbü ꞌdanïïsö iini. 10 Masala marüꞌbü angnga, karüꞌbü adene angnga ka Almasiihi Yasu ma linggo ma eema tiya aꞌdiila ya, ya Masala ka takindinaana kaja kuꞌbu ka dhidha amang kaja talinggo.
Angnga ka unggodho ka Almasiihi
11 Nggeege kussu aaga aꞌda taalo aaga ka Yahüüdü dhorro, Yahüüdü keema aꞌda eege karadene ka tuuꞌda no taalo kümmü aaga kada kadu ma taradene. 12 Kaganeene aaga ꞌbilli aꞌda taalo aaga kussu Almasiihi kaguꞌbꞌba aaga ka kadu ma Israyil kuꞌbu, aaga ta kölöge aaga taalo kakete ka timiꞌdi tumma tanno Masala ka takiki no. Kaneene aaga ka ꞌbüdhülü tiya aꞌda taalo tïndhïgï kada aꞌda taalo Masala kada. 13 Lakiini ꞌbïtïngngö ka Yasu Almasiihi asa aaga takete ana erïïdö tiya Almasiihi aꞌda kaguꞌbꞌba aaga.
14 Almasiihi iꞌi yungngo ataꞌdiila anangnga Yahüüdü nja kadu tanno taalo ka Yahüüdü no kada unggodho, ürrüdü ndhïïdhö ma takïrïmï na aganna kene ka söödö ya. 15 Iꞌi aadha ka serïye nja tumma miini nja linggo miini ka tuuꞌda tanno iini, eedi yiini aꞌda adina ömöꞌdï öccö unggodho ana ka kadu tanno eera no ka eyi tiya iini ma tüünï taꞌdiila. 16 Indinaana eege kuꞌbu a teera meene nja Masala ana saliiꞌbi tiya iini, ürrüdü ndhïïdhö ma kïrïmï, uuraana kadu ka oona nyeꞌdꞌde ka tuuꞌda kada unggodho. 17 Almasiihi öꞌdö adageema ka tumma ma taꞌdiila aaga na kajeene no kakuꞌbꞌba ka Masala no nja taꞌdiila ka kadu tanno akete no. 18 Angnga nyeꞌdꞌde kungngo, kajeene nja Yahüüdü ana eere ma Almasiihi ara angnga tagööꞌdö a Koronggore unggodho kidha ma Pupa.
19 Ndama uuru tanno taalo aaga ka kölöge taalo ka kafala afeꞌde aaga nja kadu tanno Masala ka unggodho aaga kadu ma ꞌdï tiya Masala. 20 Karüꞌbününja aaga ka kadese tanno kadafïïnï nja naganeꞌbi a mïsï ma kadese aꞌda Yasu Almasiihi ka eyi tiya iini. 21 Iꞌi yungngo anangnga tarüꞌböönö ka tümmü ajeene nyeꞌdꞌde inggiridene anangnga iꞌi kada la ma Masala ya insili ya. 22 Aaga nja iini afeꞌde karüꞌbü adene aaga nja iini amang kada taꞌbuugu ma taneene ya Masala kadanna kide a koronggore ya.