Waraga ya Bölis ma co
Afosus
Tafaꞌda tumma
Bölis arigiri ada waraga a kadu ma kaniisa ka Afosus anya mo ka ꞌbüdhülü tiya ana eere ꞌbïtïngngö aꞌda Türkiya mo. Bölis aganna ka Afosus a nagürüünü kiidoona adünnü tumma ma Ïnjïïlï a kadu tamma ka Almasiihi kadhabbu kaadha katümmü eema ma masala ma Artamis (Kadafïïnï 19).
Bölis arigiri ada waraga co kadu ma Afosus aꞌda ungngo ka pabuusu ka Rööma (Afosus 3.1). Arigiri iki aꞌda naganuuru kanda afaradene ya ara eema nyeꞌdꞌde tanna ka nïïsö ma Almasiihi. Ka kadu kanda uruna Yasu keere kara ta unggodho ka Almasiihi kada kadu ka unggodho. Bölis eema nja tanno ïïrï waraga no aꞌda kasaasa ajeene kiicolo ka nanggeedi nja kadu könö kaadha ka taneene ma ꞌbilli no ma korokoro nja tamꞌbaga, kaneene taneene ma timinꞌda nja ꞌbangnga nja tafa ka tatoroko tanno kadu dhidha.
1
Tööjülü
Waraga öꞌdö ndama Bölis tafïïnï ya Yasu Almasiihi a tasaasa ma eedi tiya Masala na unggu co kadu ma kaniisa no ka Afosus no nja tanno amma ka Yasu Almasiihi no. A Masala ma Pupa tiya aja nja Uugaara Yasu Almasiihi, tanangnga türü aaga nja taꞌdiila.
Baraka ma koronggore ka Almasiihi
Kada nangnga taꞌdiila a Masala nja Pupa tiya Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi manangnga baraka ma koronggore angnga, baraka ya Almasiihi ka ꞌdotomboꞌdo. Masala magesse angnga ka Almasiihi aꞌda müfürü tarüꞌbü ꞌbüdhülü amang kaja tinsili aꞌda taalo hetti kide kidha moono ka tasaasa. Masala milli ka takiki aꞌda oogo tümmü angnga kada laala tiya oono ana Yasu Almasiihi oogo masaasa ka eyi tiya oono. Kadagafünügü Masala koꞌdo ka türü tanno oono yoono ka anangnga angnga aꞌda taalo faana kide ka ꞌBiiꞌbala tiya oono ka asaasa iꞌi ya. Kagoolonadene angnga ana erïïdö tiya iini ma taagala tatoroko aja ka oona, a tüüsü ma türü tanno oono yoono ka anangnga angnga ka tadhabbu ma taꞌdara tanno oono nja tussu eema. Eema ya Almasiihi ka tagüünï, Masala mala fïïnï ma eema tiya oono ya küdhü ya angnga. 10 Linggo na Masala kara tatïïmö eege ka uuru miini kono ka töꞌdö ana eema tiya oono ka tarüꞌböönö no nyeꞌdꞌde ya ka ꞌdotomboꞌdo ya nja tanno ka ꞌbüdhülü ka nïïsö tanno Almasiihi tiya Uugaara ya.
11 Masala magesse angnga afeꞌde manangnga angnga kada unggodho ka Almasiihi, kudumma oono masaasa tüünï nggeege. Oogo magüünï eege nyeꞌdꞌde afa moono ka asaasa kungngo. 12 Kada kafünügü töyeene na Masala koꞌdo angnga na kïndhïgï oogo jiddi ma ꞌbilli no, ana eere ma Almasiihi. 13 Aaga afeꞌde aaga ka kadu tanno Masala ka taföönyö tumma ma timinꞌda, tumma na ꞌdiila no toolona aaga no aaga tamma aaga tabünnü hitimi a Koronggore ya Insili ya oono ka tatiraana ya. 14 Iꞌi yungngo afaana maaja kara takarna kide idhi a Masala tafa kadu noono ma tafünügü oogo koꞌdo ka tïdhïndhï tanno oono.
Tamana taꞌdiila nja tafara ka Masala
15 Iꞌi yungngo eede ka taföönyö tamma naada ka Uugaara Yasu nja tasaasa tanno ada ka kadu ma kaniisa ïnꞌdïlï kungngo. 16 Namana aꞌa taꞌdiila a Masala ꞌbucca kudumma aaga turi kungngo nagïïgï tumma aaga eede ka teema nja Masala. 17 Nasaasa aꞌa Masala mo Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi, Pupa ma tïdhïndhï, aꞌda manangnga koronggore ma taꞌdara adele iꞌi aaga amang kada tussu oogo tussu ma timinꞌda. 18 Nafara aꞌa ka Masala aꞌda aaga tafaꞌda nanggüüdü naada amang kada tiji töyeene noono amang kada tussu tïndhïgï noono ka ümmünü aaga iini no, eema yoono kara tanangnga angnga no ma kaniisa no, 19 türü noono na ïdhïndhï no alinggo kaja ka oona angnga na amma ka türü tanno alinggo kaja no a türü na Masala na iiꞌbaana no 20 noono ka tagalinggo ka Almasiihi kono ka fïkïꞌdö iꞌi ka inde manangnga iꞌi ka temmi kono ka nïïsö ma kuri ka ꞌdotomboꞌdo. 21 Almasiihi yungngo koꞌdo ma tauugaara nja türü nja türü nja tauugaara, iꞌi ya uugaara ma eema nyeꞌdꞌde ka ꞌbüdhülü tiya. Ara ta uugaara ma tiya ara töꞌdö ya afeꞌde. 22 A Masala tanangnga eema iini ka uune ïnꞌdïlï mümmü iꞌi kada üüdü ma eema ïnꞌdïlï ma kaniisa. 23 Kaniisa oogo ma tuuꞌda tanno Almasiihi madigi iꞌi, iꞌi yungngo adigi eema nyeꞌdꞌde.